Siirry sisältöön

Kvoterad jakt på gråsäl och östersjövikare

Under jaktperioden kan gråsäl och östersjövikare fällas inom gränserna för den regionala kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. Jaktsäsongen är från den 16 april till slutet av december.

När skadeorsakande individer observeras i närheten av fångstredskap och odlingskassar, kan man omedelbart börja avlägsna dem inom kvotens begränsingar. Med fiskarnas och jägarnas samarbete kan man rikta jakten mot de individer som orsakar skador, varvid skadorna för näringarna minskar och en hållbar förvaltning av sälstammen tryggas.

Sälarnas förekomstområden är indelade i tre stamförvaltningsområden med egna kvoter. De regionala kvoterna bestäms så att gråsälsstammen inte äventyras utan bevaras på en gynnsam skyddsnivå. Jaktsäsongens 2022–2023 kvoter träder i kraft 12. augusti 2022.

  • Till stamförvaltningsområdet för Bottenviken-Kvarken hör de havsområden som hör till landskapen Österbotten, Mellersta Österbotten, Norra Österbotten och Lappland.
  • Stamförvaltningsområdet för Sydvästra Finland omfattar de havsområden som hör till landskapen Satakunta och Egentliga Finland.
  • Stamförvaltningsområdet för Finska viken utgörs av de havsområden som hör till Nyland och Kymmenedalen.

Gråsälens kvoter: Bottenviken-Kvarkens förvaltningsområde kvoten är 350 gråsälar, i Sydvästra Finland kvoten är 400 gråsälar och i Finska viken kvoten är 300 gråsälar.

Östersjövikarens kvoter: Bottenviken-Kvarkens förvaltningsområde 375 vikare. På övriga förvaltningsområden är kvoten 0 vikare.

Kvarstående kvoten kan följas på riista.fi -framsidan i realtid. Om byteskvoten fylls innan jaktperioden är slut, fattar Finlands viltcentral beslut om att avsluta gråsälsjakten på stamförvaltningsområdet i fråga. Att kvoten är fylld och jakten avslutas meddelas till exempel via regionala pressmeddelanden och på Finlands viltcentrals nätsidor.

Utgående från bytesanmälningarna följer man med hur kvoten fylls. Senast den tredje vardagen efter att en gråsäl eller östersjövikare har fällts måste bytet anmälas till Finlands viltcentral. Anmälningen kan göras via den elektroniska tjänsten Oma riista eller till viltcentralens tillståndsförvaltningens registratorskontor (elektroniskt inlämnade blanketter till adressen saaliit@riista.fi). Att försumma anmälningsplikten är en jaktförseelse vars påföljd är böter.

Man ber också att ett prov från den fällda gråsälen eller östersjövikaren inlämnas till Naturresursinstitutet. Anvisningar för provtagning av infångad säl och anvisningar för fakturering finns på Naturresursinstitutets webbsidor.