Siirry sisältöön

OFU-försäkringar

När det gäller försäkringar som omfattar de offentliga förvaltningsuppgifterna är försäkringstagaren Finlands viltcentral, som har cirka 65 anställda och cirka 183 medlemmar och 183 ersättare i förtroendeorganen.

Förutom försäkringstagaren är personerna inom jaktvårdsföreningarnas förvaltning och förtroendeorgan försäkrade på följande sätt:

  1. Jaktövervakarna, vilkas uppgift är att bistå de myndigheter som ansvarar för övervakningen av att jaktlagen iakttas.
  2. Examinatorerna för skjutprov, vilkas uppgift är att ordna skjutprov i enlighet med jaktlagen.
  3. Examinatorerna för jägarexamen, vilkas uppgift är att ordna jägarexamina i enlighet med lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift.
  4. Inspektörerna av viltskador, vilkas uppgift är att delta i de terrängundersökningar som avses i 25 § i viltskadelagen.
  5. De personer vilkas uppgift är att ge de intyg som avses i 45 och 53 § i skjutvapenlagen.
  6. Personer som utför arbeten utan lön eller tillfälligt och som orsakar skador för vilka försäkringstagaren/den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig (verkställighetsassistent).
  7. Självständiga företagare som kan jämställas med arbetstagare och som orsakar skador för vilka försäkringstagaren/den försäkrade enligt gällande rätt är ersättningsskyldig.

Ansvarsförsäkring för verksamheten

Syftet med ansvarsförsäkringen för verksamheten är att ersätta person- och sakskador som orsakats andra av den verksamhet som nämns i försäkringsbrevet. Ersättningsansvar uppkommer i regel genom oaktsamhet eller försummelse.

Syftet med rättsskyddsförsäkringen är att ersätta den försäkrade för nödvändiga och skäliga kostnader för advokat och rättegång när en advokat behövts i ärenden som gäller tvistemål, brott och ansökningar. Rättsskyddsförsäkringen gäller inte de förpliktelser eller yrkanden som är föremål för själva tvistemålet eller rättegången.

Privat olycksfallsförsäkring

Syftet med den privata olycksfallsförsäkringen är att ersätta sjukvårdskostnader som orsakats av oväntade olyckor och andra händelser som nämns i försäkringsvillkoren. Jaktövervakare, examinatorer för skjutprov och jägarexamen, inspektörer av viltskador och de som ger de intyg som avses i 45 och 53 a § i skjutvapenlagen är försäkrade. Skydd vid sjukdomar ingår inte i försäkringen. Försäkringen gäller endast i Finland. Försäkringen gäller under talkoarbete och annat oavlönat arbete och resor som omedelbart ansluter sig till sådant arbete. Försäkringen ersätter inte sådana arbetsolyckor som avses i olycksfallsförsäkringslagen.

Ansvarsförsäkring för förvaltningen

Dessutom skyddar ansvarsförsäkringen för förvaltningen fr.o.m. 1.10.2012 den försäkrades personliga tillgångar vid fel som han eller hon begått i sin ställning och på grund av vilka skadestånd kan krävas av honom eller henne. Försäkringen täcker även eventuella rättegångskostnader. Försäkringen gäller Finlands viltcentrals ledning och personal samt de grupper som nämns i den gällande viltförvaltningslagen såsom viltvårdsrådens medlemmar, jaktvårdsföreningarnas styrelsemedlemmar, verksamhetsledare och övriga funktionärer.