Siirry sisältöön

Dispensblanketter

Finlands viltcentral kan i enlighet med 41 § i jaktlagen bevilja dispens från fredning, förbud eller begränsning enligt 37 och 38 § samt 50 § 2 mom. under de förutsättningar som anges i 41 a, 41 b och 41 c §.

Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om det förfarande som ska iakttas när dispens beviljas, om de villkor som ska ingå i dispensen, om anmälan om den bytesmängd som erhållits med stöd av dispens samt om bedömningen av förutsättningarna för dispens.

Med stöd av dispenser kan den årliga bytesmängden begränsas. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om vilka viltarter som begränsningen avser, största tillåtna bytesmängder, de jaktbara djurens kön och ålder samt om det område som begränsningarna gäller.

Avvikelse från fredning

Finlands viltcentral kan även vid andra tidpunkter än under fredningstid som avses i 37 § under de förutsättningar som anges i 41 a § 1 mom., 41 b § 1 mom. och 41 c § bevilja dispens för att döda eller fånga vilt eller icke fredade djur. Genom förordning av statsrådet kan det utfärdas bestämmelser om de tider när undantag från fredning som avses i 37 § får göras.

Avvikelser från andra förbud eller begränsningar

Finlands viltcentral kan i de fall som avses i 41 a § 1 mom., 41 b § 1 mom. och 41 c § bevilja dispens från begränsningen av användningen av motordrivna fordon enligt 32 §, från bestämmelserna om fångstredskap och fångstmetoder i 33 §, från bestämmelserna i en förordning av statsrådet som utfärdats med stöd av 34 § och från bestämmelserna om transport av jaktvapen i 35 § samt från bestämmelserna om skyldigheten att hålla hundar kopplade i 51 § 1 mom. Finlands viltcentral kan bevilja dispens från bestämmelserna om begränsning av användning av motorfordon i 32 § 2 mom. och bestämmelserna om transport av jaktvapen i 35 § 3 mom. även när sökanden är permanent eller långvarigt rörelsehämmad. (Jaktlagen 41 a §)

Ansökan

I en ansökan som gäller dispens enligt 41 § i jaktlagen ska den djurart som är föremål för dispensen och antalet individer som ska fångas nämnas om det är fråga om att fånga eller döda en viss individ eller vissa individer.

Om ansökan gäller dispens att använda förbjudna fångstredskap eller fångstmetoder ska sökanden i ansökan framföra skäl till att dessa behövs vid jakten. En ansökan om att få använda ett förbjudet redskap eller en förbjuden fångstmetod kan behandlas tillsammans med ansökan om dispens för fångst eller dödande.

Finlands viltcentral kan kräva att den sökande till sin dispensansökan som gäller vilt fogar en utredning om jakträtt på det område för vilket dispensen söks.

Bläddra bland anvisningar och blanketter för ansökning i sidomenyn.