Siirry sisältöön

Internationellt samarbete

Den offentliga viltkoncernen planerar och koordinerar viltsektorns internationella samarbete för Finlands del. Finlands viltcentral deltar i det internationella samarbetet som representant för den finska staten.

Finlands viltcentrals internationella arbete har tre huvudsyften:

1) Prognostisering av de internationella utvecklingstrenderna behövs för planeringen av strategin för den finländska vilthushållningen. Det förutsätter:

 • internationellt nätverksbildande
 • medverkan i internationella institutioners verksamhet
 • informationsutbyte med internationella aktörer (viltkoncernen, miljöförvaltningen) och specialisering i hemlandet.

2) Direktiven dikterar till stor del innehållet i vår inhemska lagstiftning. Man önskar påverka innehållet i internationella avtal och i de rekommendationer och direktiv som utarbetas utgående från eller inom ramarna för dem. Det förutsätter:

 • medverkan i möten, förhandlingar, arbetsgrupper och andra situationer där internationella avtal utarbetas och fastställs
 • att säkerställa goda förbindelser till aktörer och personer som deltar i ovan nämnda verksamhet och arbetsgrupper

3) Informationsanskaffning och förmedling av finländsk data till internationella forum är viktigt. Det förutsätter:

 • nätverksbildande med internationella experter i branschen
 • att de som är centrala aktörer i den aktuella frågan i hemlandet deltar i den internationella verksamheten
 • rekrytering och utbildning av personal som är lämpad för internationellt arbete.

Finlands viltcentrals internationella arbete utvecklas enligt följande:

1) Ansvarspersoner för internationella avtal och internationellt viktiga teman utnämns.

 • Östersjösälarna (HELCOM): jaktchef Mikko Toivola
 • Flyttande sjöfåglar (AEWA): projektchef Mikko Alhainen
 • Stora rovdjur: specialplanerare Harri Norberg
 • Internationella naturskyddsfrågor (IUCN): specialplanerare Marko Svensberg
 • Internationellt viltskydd (CIC): projektchef Mikael Wikström

2) Man strävar efter att vara genomförare av eller partner i internationella skötselplaner.

 • Ett exempel på detta är skötselplanen på EU-nivå för taigasädgås längs artens hela årliga revir och flyttstråk (FlyWay).

3) Man ökar det internationella kunnandet.

 • Det internationella kunnandet beaktas i rekryteringen.
 • Man erbjuder 6-12 månader arbetskommenderingar i internationella uppgifter.
 • Man ger personal som verkar i hemlandet utbildning i internationella avtal och EU-organisationen.
 • Man stöder personalens språkstudier.

4) Man deltar i det internationella samarbetet mellan olika viltmyndigheter.

 • EU-27-ländernas vilthushållningsförvaltningar
 • Speciellt Baltikum och de nordiska länderna

5) Man svarar för förvaltningen av den internationella viltskyddsorganisationen CIC:s finländska delegation och deltar i dess arbete som organisation och representant för finska staten.

6) Man deltar inte i NGO – dvs. medborgarorganisationers (hobby- eller intressebevakningsorganisationer) arbete.