Siirry sisältöön

Planering och uppföljning

Finlands viltcentrals dokument för planering och uppföljning av verksamheten är strategi, resultatavtal, verksamhets- och ekonomiplan, verksamhetsplan och budget samt verksamhetsberättelse och bokslut.

I Finlands viltcentrals verksamhetsplanering deltar ledning, tjänstemän och förtroendepersoner. Ledningsgruppen ansvarar för beredningen av planerna, i vilken det landsomfattande viltrådet och landets 15 regionala viltråd deltar. Styrelsen fastställer och bekräftar planerna.

Strategi

Läs mera om strategin

Resultatavtal

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning, vars verksamhet styrs av ett resultatavtal som har ingåtts med jord- och skogsbruksministeriet. Resultatavtalet uppgörs för flera år åt gången. Det resultatavtal som nu är i kraft gäller verksamhetsåren 2016–2019.

Bekanta dig med resultatavtalet

Verksamhets- och ekonomiplan

Verksamhets- och ekonomiplanen är en långsiktig plan som berör verksamheten om 2–5 år.

 

Verksamhetsplan och budget

Verksamhetsplanen och budgeten gäller verksamheten under det år som följer efter planeringsåret.

 

Verksamhetsberättelse och bokslut

Genomförandet av resultatavtalet samt verksamhetsplanen och budgeten och verksamhetens framgång rapporteras i verksamhetsberättelsen, i vilken bokslutet ingår.

Bekanta dig med verksamhetsberättelsen