Siirry sisältöön

Finlands viltcentral

Finlands viltcentral främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som inledde sin verksamhet 1.3.2011. Jägarnas centralorganisation och jaktvårdsdistrikten fusionerades till viltcentralen.

Läs mer om uppgifter
Läs mer om strategi
Läs mer om planering och uppföljning

Viltcentralens förvaltning

Styrelsen har den högsta beslutanderätten i Finlands viltcentral.

Finlands viltcentrals direktör leder och utvecklar den operativa verksamheten, ansvarar för verksamhetens resultat samt bereder ärenden för styrelsen och ser till att besluten verkställs.

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter ansvarar för de offentliga förvaltningsuppgifterna. Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter är vid skötseln av förvaltningsärenden oberoende av direktörens arbetsledningsrätt.

Ledningsgruppen utgörs av så kallade ägare till verksamhetsprocesser, dvs. de chefer vid Finlands viltcentral som ansvarar för verksamheten i olika processer. I den utvidgade ledningsgruppen deltar representanter för viltcentralens tre storregioner: Västra Finland, Östra Finland och Norra Finland.

Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar Finlands viltcentrals verksamhet.

Läs mer om styrelsen
Läs mer om offentliga förvaltningsärenden
Se kontaktuppgifter

Viltcentralens verksamhetsområde

Finlands viltcentral verkar i hela landet med undantag för landskapet Åland. Viltcentralens verksamhet fördelar sig på 15 regioner av vilka var och en har ett regionalt kontor, ett regionalt viltvårdsråd och ett regionmöte.

Läs mer om regionerna