Jvf:s uppgifter

Jaktvårdsföreningen svarar för främjandet av en hållbar vilthushållning inom sitt verksamhetsområde, främjar och organiserar jägarnas frivilligarbete samt sköter de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivits för den.

Jaktvårdsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter är

  • att anordna i jaktlagen avsedda skjutprov och i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift avsedda jägarexamina
  • att delta i terrängundersökningar som avses i 25 § i viltskadelagen
  • att bistå de myndigheter som svarar för tillsynen över efterlevnaden av jaktlagen vid övervakning av jakten
  • andra offentliga förvaltningsuppgifter som föreningarna enligt denna eller annan lag ska sköta.

Jaktvårdsföreningens övriga uppgifter

  • att främja hållbar vilthushållning
  • att främja hållbar, säker och etiskt godtagbar jakt
  • att främja viltvården, viltbeståndens hållbarhet och livskraft, skötseln av viltets livsmiljöer och förebyggandet av skador som orsakas av viltet
  • att tillhandahålla expert-, utbildnings- och rådgivningstjänster med anknytning till jakten, vilthushållningen och viltet samt att ge information och sköta kommunikationen gällande dessa tjänster
  • att utföra andra uppgifter som föreskrivits för jaktvårdsföreningen eller som åläggs den av jord- och skogsbruksministeriet eller Finlands viltcentral

 

Uppdaterad 19.4.2013