Siirry sisältöön

Vilt som påträffats dött

Vilt som påträffats dött under jaktperioden tillhör den som innehar jakträtten på området, om han eller hon har rätt att jaga likadant vilt på området.

Dessa viltarter är:

  1. av däggdjursvilt: vildkanin, skogshare, fälthare, ekorre, kanadensisk bäver, i farm uppföd fjällräv, rödräv, grävling, hermelin, iller, mård, gråsäl, vildsvin, rådjur och mufflon samt
  2. av viltfåglar: rapphöna i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten, kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, dalripa, fjällripa, järpe, orre, tjäder, fasan, sothöna, morkulla och ringduva.

Viltarter som omfattas av jaktlicens

Ett vilt som under jaktperioden fällts med stöd av jaktlicens och dött på annans område tillhör innehavaren av jakträtten på området i fråga, om han eller hon har motsvarande jaktlicens. Om personen i fråga omhändertar djuret, anses han eller hon, i stället för jägaren, ha använt motsvarande jaktlicens. Om personen inte vill omhänderta djuret eller inte har jaktlicens, tillhör djuret jägaren. Då anses jägaren ha använt motsvarande jaktlicens.

Dessa viltarter är:

  1. av däggdjursvilt: europeisk bäver, östersjövikare, älg, vitsvanshjort, skogsvildren, dovhjort, kronhjort och sikahjort samt
  2. av viltfåglar: rapphöna förutom i landskapen Österbotten, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Norra Österbotten.

Upphittaren ska utan dröjsmål anmäla det vilt som påträffats dött och som jagas med stöd av jaktlicens till den som innehar jakträtten och till jaktvårdsföreningen på området. Anmälan ska göras muntligt, per telefon eller på annat sätt senast följande vardag efter det att viltet har påträffats. Påträffas inte jakträttsinnehavaren inom två dygn, får upphittaren behålla djuret, om han eller hon har motsvarande jaktlicens.

Om upphittaren av det döda viltet, som jagas med stöd av jaktlicens, inte har motsvarande jaktlicens, och innehavaren av jakträtten inte vill omhänderta djuret, får djuret inte omhändertas.

Om viltet inte har jagats med stöd av jaktlicens, och ingen har motsvarande jaktlicens på platsen för fyndet, får viltet inte omhändertas. Anmälan om det påträffade djuret behöver inte göras.

Undantag

Vilt som påträffas dött under fredningstid

Ett vilt som påträffas dött och är fridlyst eller hittas under fredningstid får inte omhändertas (se dock undantag beträffande stora rovdjur och utter nedan). Anmälan om övriga påträffade djur behöver inte göras.

En gråsäl eller östersjövikare som påträffats död i fiskeredskap inom havsområdet

En gråsäl eller östersjövikare som påträffats död i fiskeredskap inom havsområdet tillhör redskapets ägare. Därtill, i enlighet med vad som stadgas i lag om fiske (379/2015) 62 § anmälan om bifångst, ska innehavaren av ett fångsredskap utan dröjsmål underrätta Naturresursinstitutet om en säl fastnat i fångstredskap.

Anmäl observation till Naturresursinstitutet (Luke.fi)

Ett hjortdjur eller vildsvin som har dött i trafiken eller avlivats på grund av trafikolycka

Ett hjortdjur (älg, vitsvanshjort, skogsvildren, dovhjort, rådjur, kronhjort och sikahjort) eller vildsvin som dött i trafiken eller avlivats på grund av trafikolycka tillhör krockplatsens jaktvårdsförening.

Vilt som avlivats med stöd av polislagen

Järv, lodjur, brunbjörn, utter och varg som avlivats med stöd av polislagen enligt order av polisen tillhör staten. Avlivade djur ska sändas till ett forskningsinstitut som bedriver viltforskning. Med forskningsanstalterna har överenskommits att djuren i fråga sänds till Livsmedelssäkerhetsmyndigheten LIVSMEDELSVERKET. Forskningsinstitutet kan överlåta djuret till ett allmännyttigt ändamål eller förstöra det.

Individer av övriga viltarter tillhör områdets jaktvårdsförening.

Fällhorn av hjortdjur

Fällhorn av hjortdjur tillhör upphittaren.

Skyldighet att anmäla dött vilt av vissa fridlysta viltarter (stora rovdjur och utter)

Järv, lodjur, brunbjörn, utter och varg som påträffats döda ska utan dröjsmål anmälas till ett forskningsinstitut som bedriver viltforskning (Livsmedelssäkerhetsmyndigheten LIVSMEDELSVERKET verksamhetsenhet i Uleåborg) och till Finlands viltcentral. En död järv, lo, brunbjörn, utter eller varg, eller en del av djuret, kan sändas till forskningsinstitutet med institutets samtycke och på dess bekostnad.

Rätt att gräva ner eller förstöra dött vilt

Om vilt som påträffats dött orsakar olägenhet, kan den som lider av olägenheten gräva ner kroppen eller förstöra den på egen bekostnad. Med andra ord får djuret eller delar av det inte omhändertas. Begreppet olägenhet är i det här sammanhanget omfattande och avser förutom olägenheter för hälsa och säkerhet även mindre olägenhet, såsom lukt eller förorening av landskapet.

Angående anmälningsskyldigheten kan tillämpas det som i punkterna ovan har konstaterats angående anmälningsskyldighet.

Omhändertagande av dött icke fredat djur

Ett dött icke fredat djur får omhändertas av upphittaren.

Icke fredade djurarter är:

  1. ängssork eller skogssork, vattensork, fältsork, åkersork, mellansork, större skogsmus, brun råtta och husmus samt
  2. korp (inom renskötselområdet), kråka, skata, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast.

Hantering av djur som befinner sig i en hjälplös situation

Den som påträffar ett vilt som är sjukt, skadat eller annars i ett hjälplöst tillstånd eller ett s.k. icke fredat djur ska i mån av möjlighet hjälpa djuret eller göra anmälan därom till markägaren, innehavaren av jakträtten eller till polisen.

Om djuret är i ett sådant tillstånd att det är uppenbart grymt mot det att hålla det vid liv, får upphittaren avliva djuret, även om han eller hon inte har rätt att jaga eller döda djuret i fråga på området eller djuret vid tidpunkten är fredat.

Angående ett avlivat djur tillämpas det som ovan har angetts om upphittade döda djur.

Vilt som ska sändas till viltforskningen

Stora rovdjur (järv, lodjur, brunbjörn och varg) och utter

Järvar, lodjur, vargar och uttrar som påträffas döda, samt i vissa fall även brunbjörnar, sänds hela till Livsmedelssäkerhetsmyndigheten LIVSMEDELSVERKET för djursjukdomsundersökningar. Det handlar om individer som till exempel har blivit påkörda eller dött av okänd orsak samt individer som har omhändertagits i dåligt skick och senare dött. Kropparna sänds till LIVSMEDELSVERKETS verksamhetsenhet i Uleåborg, i första hand nedkylda och färska direkt efter att de har påträffats eller dött. Om en kropp måste förvaras flera dager (> 3 dagar) innan den sänds, och det finns risk att den förstörs, kan den frysas ner. Delar av djur som påträffats döda returneras inte till avsändaren.

Små brunbjörnar (< 50 kg) som har självdött eller avlivats sänds hela och färska till LIVSMEDELSVERKETs verksamhetsenhet i Uleåborg. Kroppar som är större eller har förstörts anmäls till LIVSMEDELSVERKETs verksamhetsenhet i Uleåborg per telefon, varvid man kommer överens om fortsatta åtgärder från fall till fall.

Stora rovdjur eller uttrar som påträffas döda får inte flås, och tillstånd att flå dessa kan inte heller beviljas. De björnar och övriga stora rovdjur (samt utter) som avses i jaktlagens 83 c § och 83 d § och som påträffats döda eller avlivats, eller delar som fås av dem, får enligt jaktlagen inte säljas. Enligt jaktlagens 83 d § kan forskningsinstitutet överlåta järv, lodjur, brunbjörn, utter eller varg som har avlivats med stöd av 2 kap 16 § i polislagen till ett allmännyttigt ändamål eller förstöra dem.

Järvar, lodjur, vargar och uttrar (även björn om man har kommit överens om saken med LIVSMEDELSVERKET) som har blivit påkörda eller påträffats döda sänds hela, oflådda, till LIVSMEDELSVERKETs verksamhetsenhet i Uleåborg. Innan djuret sänds bör man kontakta LIVSMEDELSVERKETs verksamhetspunkt i Uleåborg angående ärendet. LIVSMEDELSVERKET står för expeditionskostnaderna i det fall myndigheten tar emot det döda djuret (vilket i praktiken alltid är fallet, men om det är ett fullständigt skämt, ruttet eller krossat prov, kan LIVSMEDELSVERKET ge anvisningar om att ta vissa prov och gräva ner resterande delar).

En privatperson kan inte få tillåtelse att omhänderta skinnet av ett stort rovdjur eller utter som har blivit påkört.

Djur som avlivats på grund av sjukdom, avvikande beteende eller skada eller vid misstanke om olagligheter

Vid misstanke om att järv, lodjur, varg eller utter som har avlivats har haft sjukdom eller skador, eller om beteendet har avvikit från det normala, eller vid misstanke om olagligheter i samband med djurets död eller skada, sänds hela kroppen till LIVSMEDELSVERKETs verksamhetsenhet i Uleåborg. Samma anvisningar som i ovan nämnda punkt gäller även i dessa fall. För brunbjörnens del görs en bedömning av varje enskilt fall tillsammans med LIVSMEDELSVERKETs verksamhetspunkt i Uleåborg.

Anvisningar för sändning till LIVSMEDELSVERKETs verksamhetsenhet i Uleåborg (Ruokavirasto.fi)