Siirry sisältöön

 Åtgärdsprogram för skötsel av viltsjöfåglar på tillbakagång

I skötseln av viltsjöfåglar på tillbakagång strävar man efter en bättre kullreproduktion än den nuva­rande, förbättrande av jaktens hållbarhet och bättre information om beståndens riklighet och jaktbyten.

Åtgärdsförslagen omfattar iståndsättning och sköt­sel av livsmiljöerna, minskning av konkurrens och predation, reglering av jakt och utvecklande av in­samling av information om beståndens riklighet och byten.

För iståndsättning och skötsel av våtmarks­miljöer föreslås ett omfattande projekt med ett om­råde av västra och eventuellt södra kustregionerna och landets mellersta del. I samband med projektet informeras om till våtmarksbiotopernas skötsel hö­rande finansierings- och samarbetsmöjligheter och om arbetets framsteg.

Fångsten av små rovdjur effektiveras, framför allt i fråga om främmande rovdjur, bl.a. genom att gran­ska fredningsförordningarna samt de skyddade våtmarkernas skyddsförordningar, och de små mås­fåglarnas krav på boplatser tas i beaktande vid sköt­seln av våtmarkerna.

Man påbörjar utvecklingen av nätverk med störningsfria våtmarksområden på frivillig bas utgående från markägarperspektiv, först som pilotprojekt, och vid behov iståndsätts eller skapas nya ersättande jaktvåtmarker. Man utreder effekterna av spannmålsutfodringen och bedömer åtgärdsbehoven.

Man ökar informationen om iden­tifiering av viltsjöfåglar och man styr in jakten på rikligt förekommande arter.

Man utökar antalet in­venteringspunkter för de årliga sjöfågelinventering­arna målet är 50–100 punkter i varje landskap, och man utvecklar användningen av Oma riista-tjänsten i uppskattningen av bytesmängder och viltsjöfågel­beståndens riklighet.

Åtgärdsprogram för skötsel av viltsjöfåglar på tillbakagång