Siirry sisältöön

Viltvänligt skogsbruk

Viltvänligt skogsbruk innebär skötsel av ekonomiskogar på ett sådant sätt att skogshönsfåglar och annat vilt beaktas. Metoderna är frivilliga och enkla. Viltet kan beaktas i allt skogsbruksarbete under skogens hela omloppstid.

Arbetsinstruktioner för viltvänligt skogsbruk gör hanteringen av ekonomiskogarna mångsidigare. De har utvecklats i samarbete med professionella skogsbrukare, och att följa dem utgör varken något hinder för virkesproduktionen eller orsakar tilläggskostnader för skogsägarna.

Viltet är en del av skogens avkastning, och viltrikedom i kombination med lönsamt skogsbruk ökar områdets totala värde och skapar välbefinnande.

Viltvänligt skogsbruk innebär skötsel av ekonomiskogar på ett sådant sätt att skogshönsfåglar och annat vilt beaktas. Metoderna är frivilliga och enkla. Viltet kan beaktas i allt skogsbruksarbete, under skogens hela omloppstid.

Arbetsinstruktioner för viltvänlig skogsvård gör hanteringen av ekonomiskogarna mångsidigare. De har utvecklats i samarbete med professionella skogsbrukare, och att följa dem utgör varken något hinder för virkesproduktionen eller orsakar tilläggskostnader för skogsägarna.

Viltet är en del av skogens avkastning, och viltrikedom i kombination med lönsamt skogsbruk ökar områdets totala värde och skapar välbefinnande.

Fältinstruktion för viltvänlig skogsvård (PDF)

Viltvänlinlig skogsvård (A3) (PDF)

Viltvänlig skogsvård – arbetsinstruktioner (PDF)

Viltvänligt skogsbruk (PDF)

Läs mer om olika exempel på viltvänligt skogsbruk (PDF)

 

Näring och skydd för fåglar

En viltvänlig skog erbjuder rikligt med näring och skydd för skogshönsfåglarna. Skogshönsfåglarna trivs bäst i blandskog, med bestånd av varierande täthet och olika kronskikt. Idealet är att skogen har minst tre trädslag med riklig underväxt, viltbuskage och grupper med naturvårdsträd.

Blåbär är skogshönsfåglarnas viktigaste näringsväxt. Speciellt viktiga är enhetliga bestånd av blåbärsris för hönsfågelungarna, som behöver skyddet av blåbärsriset och näringen av de insekter som lever på blåbärsrisets blad.

 

Improduktiva områden blir lönsamma

Skogshönsfåglarna trivs bra i flerskiktade övergångszoner mellan skog och torvmark. Vid skötseln av dem är den viktigaste målsättningen att bevara krontäckningen. Skogsekonomiskt improduktiva dikningsområden kan lämpa sig för restaurering till viltmyrar.

Viltvänligt skogsbruk främjar naturens mångfald, landskapets och skogarnas rekreationsvärde. I en produktiv och välmående skog trivs såväl vilt som människor. Därtill ger det beredskap för klimatförändringen, skogsskador och förändringar i virkespriserna. Finlands viltcentrals målsättning är att viltvänligt skogsbruk ska bli en del av skogbrukets vardag.

Länk till PDF-handbok för övergångszoner (PDF) (på finska)

 

ABC för viltvänlig skogsvård

  • Spara viltbuskage och underväxt i skogar av alla åldrar.
  • Gynna blandbestånd.
  • Röj endast runt gagnvirket – undvik onödig städning.
  • Spara ris- och buskageskikt.
  • Bevara krontäckningen i övergångszonerna mellan torvmark samt myrar och moar.
  • Använd metoder för kalhyggesfritt skogsbruk vid lämpliga objekt.
  • Restaurera dikningsområden där trädens tillväxt är svag till viltvänliga myrar.
  • Använd höggallring och längre omloppstider åtminstone i skogar med strukturell mångfald.
  • Lämna naturvårdsträden i grupper.