Siirry sisältöön

Avslutade projekt inom viltvänligt skogsbruk

Digiviltskog (2017–2018)

Inom Finlands viltcentrals och Finlands skogscentrals projekt Digiviltskog skapades geografiskt informationsmaterial för det viltvänliga skogsbruket med hjälp av Finlands skogscentrals geografiska information.

Projektet publicerade Riistametsänhoidon opas (PDF) och riistametsänhoidon juliste (PDF).

Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet som en del av programmet METSO.

 

Föregångare i viltvänligt skogsbruk (2016)

Inom projektet Föregångare i viltvänligt skogsbruk klarlades under webbshoppar för skogsfackmän vilka faktorer som begränsar en mera utbredd skötsel av vardagsnaturen. Nätverket av föregångare bestod av aktörer inom skogsbruk som valdes ut på grund av sitt intresse och engagemang.

Projektet genomförde webbkursen Riistametsänhoito (Viltvänligt skogsbruk), som finns på Riistainfo.fi

Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet som en del av programmet METSO.

 

Videoprojekt för viltvänligt skogsbruk (2016)

År 2016 producerades i samarbete med Finlands skogsstiftelse tre videor om viltvänligt skogsbruk. Videorna kan ses på Riistainfo.fi

 

Kipinä riistametsänhoitoon (KIRI) (2015)

År 2015 genomfördes i samarbete med Finlands Skogsstiftelse kampanjen Kipinä riistametsänhoitoon (KIRI, sv. ung. Upptäck viltvänligt skogsbruk), med syftet att sporra skogsägare och skogsfackmän att beakta viltet i skogsvården. Under kampanjen publicerades ett flertal artiklar om viltvänligt skogsbruk i olika medier.

 

Ut i viltskogen (2014–2015)

Ut i viltskogen var Finlands viltcentrals och Finlands skogscentrals samprojekt för främjande av naturens rikedom i skogar, myrar och övergångszoner. Inom projektet genomfördes pilotobjekt runtom i Finland och publicerades anvisningar för skogsägare så att de kan bedriva viltvänligt skogsbruk på egen hand.

Projektet finansierades av jord- och skogsbruksministeriet som en del av programmet METSO.

 

Riistaa reunoilta (2013–2014)

Inom projektet Riistaa reunoilta (sv. ung. Vilt i kantzoner) skapades anvisningar för skötsel av kantzoner, piloterades naturvård på 14 pilotobjekt, skapades utbildningsmaterial och främjades naturvårdens kostnadseffektivitet genom kopplingar till fritid och rekreation.

Projektet finansierades av miljöministeriet som en del av programmet METSO.

 

Rekommendationer om god skogsvård med betoning på viltet (2013–2014)

Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio förnyade med finansiering från jord- och skogsbruksministeriet rekommendationerna om god skogsvård åren 2013 och 2014. Som en del av projektet publicerades Rekommendationer om god skogsvård med betoning på viltet.

Anvisningarna med fokus på viltvård upprättades av Finlands viltcentral, Forststyrelsen, Skogsforskningsinstitutet Metla, VFFI och Tapio.