Siirry sisältöön

Skötsel och förvaltning av bäverstammarna

Huvudmålet är att stärka stammen av europeisk bäver i Finland så att den uppnår en gynnsam skyddsnivå och att därigenom stärka stammens livskraft och jaktbarhet.

Åtgärdsförslagen gäller kontroll av kanadensiska bäverns utbredning, skötsel och uppföljning av stammen av europeisk bäver, arrangemang för jakt på euro­peisk bäver och information.

Det föreslås att de kanadensiska bävrarna avlägsnas från västra Lappland och i mån av möjlighet även från övriga delar av Lappland. Det föreslås att man kring områdena i sydvästra Finland med europeisk bäver skapar buffertzoner som är fria från kanadensisk bäver för att främja utbredningen av europeisk bäver.

Genom utplanteringar kan man stödja den naturliga utbredningen av europeisk bäver och eventuellt öka stammens genetiska mångfald med individer och grunda nya förekomster på de stora naturskyddsområdena i Lappland. Angående eventuella placeringar av buffertzoner och utplanteringar ges detaljerade anvisningar.

Avsikten med undersökningen är att utreda bl.a. arternas mera exakta utbredning i Lappland och på de områden i södra Finland där stammarna förekommer nära varandra, samt de sociala och ekonomiska effekterna av att avlägsna kanadensisk bäver och utplantera europeisk bäver.

Genom skötseln och förvaltningen av bäverstammarna eftersträvar man att europeisk bäver så småningom ersätter kanadensisk bäver. Processen tar sannolikt flera årtionden, vilket gör att vi under en lång tid framöver kommer att ha två bäverarter i Finland.

Skötsel och förvaltning av bäverstammarna (pdf)