Siirry sisältöön

Älgstammen

Förvaltningsplanen för älgstammen som fastställdes år 2014 skapar grunden för den framtida skötseln av älgstammen. Samtidigt försöker man med hjälp av förvaltningsplanen uppnå de mål som fastställs i den offentliga viltkoncernens strategi. Förvaltningsplanerna är en väsentlig del av den offentliga viltkoncernens strategi och de viktigaste instrumenten för genomförandet av viltpolitiken.

Sammanfattning, förvaltningsplanen för älgstammen (på svenska)

Förvaltningsplanen för älgstammen (på finska)

Älgen kan i många avseenden anses vara det viktigaste viltet i vårt land. Älgbytets beräknade värde omfattar ungefär två tredjedelar av värdet av allt viltbyte i Finland och älgjakten har ett ansenligt rekreationsvärde och en stor social betydelse. Olägenheter orsakar älgen för trafiken och för jord- och skogsbruket samt för renhushållningen. Älgen har även en betydande inverkan på det finländska ekosystemet genom dess selektiva näringsanvändning samt i egenskap av föda för stora rovdjur.

Beredningen av förvaltningsplanen för älgstammen gjordes som Finlands viltcentrals projekt åren 2011–2013. Utlåtanden om utkastet till förvaltningsplan begärdes i början av år 2013, varefter förvaltningsplanen färdigställdes till sin slutliga form. Regionala och lokala intressegrupper samt enskilda medborgare hade omfattande möjligheter att delta i beredningen av förvaltningsplanen. De regionala viltråden och det nationella viltrådet deltog i utarbetandet av förvaltningsplanen genom att ordna regionala möten för intressegrupperna och genom att ta ställning till utkastet till förvaltningsplan.

I förvaltningen av älgstammen eftersträvas en stabil och strukturellt balanserad älgstam. I förvaltningsplanen har för stammens sammansättning uppställts övergripande mål, som man försöker uppnå genom styrning av jakten. I fortsättningen tas beslut om mera detaljerade förvaltningsmål för älgstammen på regional nivå, i syfte att ta hänsyn till regionala särdrag och förbättra olika instansers möjligheter att påverka skötseln av älgstammen. I utvecklingen av stamregleringssystemet är en central åtgärd, förutom uppsättningen av regionala mål, att börja använda en beskattningsplanering som är specifik för varje enskilt älgförvaltningsområde, vilket ökar samarbetet mellan jaktvårdsföreningar inom samma älgförvaltningsområde och förenhetligar tillvägagångssätten.

Syftet är också att öka smidigheten i regleringen av älgstammen och jaktlicenshavarnas lokala befogenheter och ansvar i skötseln av älgstammen genom att främja så kallade samlicenser och banklicenser. Uppdaterad och åskådlig älginformation spelar en viktig roll för att stödja en smidig reglering av stammen och följa upp hur målen nås. I fortsättningen samlas information om älgbyte och observationer in med hjälp av ett elektroniskt datasystem och omfattande tillgänglighet och utnyttjande av informationen möjliggörs.

De åtgärder som föreslås i förvaltningsplanen syftar också till att säkra fördelarna med älghushållningen och förebygga de skador älgen orsakar i trafiken, i jord- och skogsbruket och för renhushållningen samt till att förbättra exaktheten och användbarheten beträffande älgskade- och olycksinformationen.

Läs mer om förvaltningsplanen (tidningen Jägaren)