Siirry sisältöön

Planering av beskattningen

Med planeringen av beskattningen av viltstammarna avses Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas årliga verksamhetshelhet, som inverkar på ansökningarna om jaktlicens för jaktlicensbelagt vilt, givna utlåtanden, beviljande av jaktlicenser och användningen av beviljade jaktlicenser.

Planeringen av beskattningen hjälper att upprätthålla eller återställa en hållbar jakt på jaktlicensbelagda viltstammar och att hålla skador som orsakas av jaktlicensbelagda viltstammar på en sådan nivå som samhället accepterar.

Lagstiftning och strategi som utgångspunkt

Planeringen av beskattningen av viltstammarna bidrar till att nå de mål som anges i lagstiftningen och i Finlands viltcentrals strategi.

Enligt 20 § i jaktlagen ska jakt bedrivas i enlighet med principerna för bärkraftigt nyttjande och så att viltbestånden inte äventyras, att naturen inte skadas i onödan och att djuren inte vållas onödigt lidande.

I viltförvaltningslagen definieras som Finlands viltcentrals uppgift att främja hållbar vilthushållning. Enligt Finlands viltcentrals strategi vårdas viltbestånden hållbart och på det sätt som samhället förutsätter.

För att beskattningen av viltbestånden ska lyckas förutsätts uppdaterade och tillförlitliga uppgifter om viltbestånden och de problem de orsakar.