Siirry sisältöön

Verotuksen suunnittelu

Riistakantojen verotussuunnittelulla tarkoitetaan sitä vuosittaista Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten toimintakokonaisuutta, jolla on vaikutusta pyyntiluvanvaraisten riistaeläinten pyyntilupien hakemiseen, annettuihin lausuntoihin, pyyntilupien myöntämiseen sekä myönnettyjen pyyntilupien käyttöön.

Verotuksen suunnittelu tukee kestävästi metsästettävien luvanvaraisten riistaeläinkantojen ylläpitämistä tai palauttamista sekä luvanvaraisten riistaeläinkantojen aiheuttamien vahinkojen pitämistä yhteiskunnan hyväksymällä tasolla.

Lähtökohtana lainsäädäntö ja strategia

Riistakantojen verotussuunnittelu tukee lainsäädännössä sekä Suomen riistakeskuksen strategiassa mainittujen tavoitteiden saavuttamista. Metsästyslain 20. pykälän mukaan metsästystä on harjoitettava kestävän käytön periaatteiden mukaisesti ja siten, että riistakannat eivät vaarannu, luontoa ei tarpeettomasti vahingoiteta, riistakantoja ei vaaranneta eikä eläimille tuoteta tarpeetonta kärsimystä.

Riistahallintolaissa määritellään Suomen riistakeskuksen perustehtäväksi kestävän riistatalouden edistäminen. Suomen riistakeskuksen strategian mukaisesti riistaeläinkantoja hoidetaan kestävästi yhteiskunnan edellyttämällä tavalla. Riistakantojen verotuksen onnistumisen edellytyksenä on, että riistakannoista sekä niiden aiheuttamista ongelmista ja vahingoista saadaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa.