Siirry sisältöön

Taantuvien riistavesilintujen hoidon toimenpideohjelma

Taantuvien riistavesilintujen hoidossa tavoitel­laan nykyistä parempaa poikastuottoa, metsäs­tyksen kestävyyden parantamista ja parempaa tietoa kantojen runsaudesta ja metsästyssaaliista. Toimenpide-ehdotukset koskevat elinympäristö­jen kunnostusta ja hoitoa, kilpailun ja saalistuksen vähentämistä, metsästyksen säätelyä ja kantojen runsautta ja saalista koskevan tiedonkeruun ke­hittämistä.

Kosteikkoelinympäristöjen kunnosta­miseksi ja hoitamiseksi esitetään laajaa hanketta alueena läntiset ja mahdollisesti eteläiset rannik­koseudut ja maan keskiosia. Hankkeen yhteydessä viestitään kosteikkoelinympäristöjen hoitoon liit­tyvistä rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksista ja työn tuloksellisuudesta.

Pienpetojen, etenkin vieraspetojen, sekä tarvit­taessa muiden lajien pyyntiä tehostetaan muun muassa tarkistamalla niiden rauhoitussäädök­siä ja suojeltujen kosteikkojen suojelusäädöksiä, ja pienten lokkilintujen pesäpaikkavaatimukset otetaan huomioon kosteikkojen hoidossa.

Häirin­tävapaiden kosteikkoalueiden verkostoa aletaan kehittää vapaaehtoisuuden pohjalta maanomistajalähtöisesti, aluksi pilottihankkeena, ja tarvit­taessa kunnostetaan tai perustetaan korvaavia metsästyskosteikkoja.

Viljaruokinnan vaikutuk­set selvitetään ja arvioidaan toimenpidetarpeet. Viestintää riistavesilintulajien tunnistamisesta li­sätään ja ohjataan metsästystä runsaslukuisiin la­jeihin.

Lisätään vesilintulaskentojen vuosittaisten laskentapisteiden määrää tavoitteena 50–100 pis­tettä joka maakunnassa, ja kehitetään Oma riista -palvelun käyttöä riistavesilintujen saalismäärien ja kantojen runsauden arvioinnissa.

Tutustu taantuvien riistavesilintujen hoidon toimenpideohjelmaan (PDF)