Siirry sisältöön

SOTKA-kosteikot

Kosteikot kuntoon – sorsakannat kasvuun

Sotka-hankkeen logo

SOTKA-kosteikot-hankkeessa kunnostetaan ja luodaan vesilintujen poikue-elinympäristöjä. Tavoitteena on hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja turvata vesilintukantojen tulevaisuutta.

Kosteikkoja on kadonnut vuosikymmenien kuluessa kuivatustoiminnan seurauksena, mikä on vaikuttanut näistä elinympäristöistä riippuvaisten lajien menestymiseen. Kosteikot tarjoavat elinympäristöjä muun muassa monipuoliselle vesi-, ranta- ja kahlaajalinnustolle. Lisäksi kosteikot toimivat luonnon omina vedensuodattimina pysäyttäen kiintoainetta ja sitoen ravinteita kuivatusvesistä, elävöittävät maisemaa ja tasoittavat tulvavirtaamia. Osa entisen loistonsa menettäneistä kosteikoista voidaan palauttaa elämää kuhiseviksi luonnonkeitaiksi ja tuhoutuneita kosteikkoja korvata rakentamalla uusia kosteikkoja.

Hankkeessa parannetaan vesilintujen lisääntymismenestystä suunnittelemalla, kunnostamalla ja perustamalla poikue-elinympäristöjä. Kosteikot kunnostetaan pääsääntöisesti patoamalla. Hankkeeseen valituilla kohteilla sitoudutaan SOTKA-kosteikkosopimuksen mukaisiin kestävän metsästyksen periaatteisiin sekä kohteen hoitoon.

SOTKA-kosteikot -hanketta koordinoi Suomen riistakeskus ja rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hanke on osa SOTKA-hankekokonaisuutta (mmm.fi), joka kuuluu Suomen luonnon monimuotoisuutta edistävään Helmi-ohjelmaan (ym.fi). Työssä noudatetaan Suomen riistakeskuksen KotiseutukosteikkoLIFE+ -hankkeen hyviksi havaittuja toimintamalleja.

Lisätietoa ja yhteystiedot löytyvät hankkeen sivuilta osoitteesta www.kosteikko.fi

Tavoitteet

Auttaa maanomistajia, metsästäjiä ja muita kiinnostuneita tahoja perustamaan, kunnostamaan ja hoitamaan soveltuvia kosteikkoja hyviksi vesilintujen poikue-elinympäristöiksi. Näillä toimilla pyritään osaltaan turvaamaan taantuvien vesilintujen elinvoimaisuus ja siten pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen.

Tavoitteet vuosina 2023–2024:

Suunnitella vähintään 40 laaja-alaista poikue-elinympäristöä, joiden toteuttaminen tapahtuu muilla rahoituslähteillä.

Edistää helppojen ja edullisten elinympäristökunnostuksien toteuttamista.

Tavoitteet vuosina 2020–2022:
Suunnitella vähintään 60 ja toteuttaa vähintään 40 poikue-elinympäristökohdetta, yhteispinta-alaltaan vähintään 400 hehtaaria.

Toteutus

Pääkunnostusmenetelminä ovat patoaminen ja vedenpinnan nosto, niitto, raivaus, laidunnus sekä vedenpinnan säätely. Veden alle jäävä kasvillisuus tarjoaa ravintoa vesiselkärangattomille, mikä tekee patoamalla rakennetuista kosteikoista ihanteellisia ruokailuympäristöjä vesilintupoikueille. Rantaniittyjen kunnostaminen ruovikkoa ja vesaikkoa poistamalla luovat myös hyvää poikue-elinympäristöä.

Kaikkien alueen omistajien sekä muiden paikallisten toimijoiden yksimielinen tuki on edellytys hankkeeseen mukaan pääsemiselle. Paikallinen panostus on kosteikoilla ratkaisevaa, jotta kohteet toteutuvat.

Paikallinen omarahoitusosuus sovitaan tapauskohtaisesti, ja se riippuu myös toteutuksen rahoitusehdoista. Omarahoitusosuutta voi kattaa myös talkootyöllä sekä sponsorirahoituksella. SOTKA-kosteikot-hanke kattaa lähtökohtaisesti kohteiden suunnittelukustannukset.

Kosteikoilla tulee sitoutua kestävään metsästykseen, pienpetopyyntiin ja kohteen hoitoon. Ilman aktiivisia hoitotoimia aikaansaadut luontovaikutukset valuvat nopeasti hukkaan.