Siirry sisältöön

Hirvitalousalueiden toiminnan kehittäminen

Suomen riistakeskuksen Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen -hanke tarjoaa monipuolisesti koulutusta hirvieläinten ja villisikojen metsästäjille sekä kehittää hirvieläinten verotussuunnittelua vuosina 2019–2021. Hanke on maa- ja metsätalousministeriön rahoittama.

Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen -hankkeen logo, jonka taustalla metsää ja hirvi.

Hankkeen tavoitteet

 • Varmistaa riistatiedon kattava hyödyntäminen hirvieläinkantojen hoidon suunnittelussa ja metsästyksessä koko maassa.
 • Yhtenäistää riistanhoitoyhdistysten ja hirvitalousalueiden verotussuunnittelua ja edistää monilajista kannanhoitoa.
 • Tukea riistanhoitoyhdistysten, hirvitalousalueiden ja metsästysseurojen yhteistoimintaa ja kehittää paikallistason sidosryhmäyhteistyötä.
 • Tarkistaa ja tarvittaessa päivittää hirvitalousalueiden rajauksia.
 • Kehittää pienten hirvieläinten kannanseurantaa ja säätelyä.

Hankkeen toiminnalliset painopisteet

Vuosi 2019

 1. Kentän kouluttaminen, vahva panostus
  • Hirvieläinten perusbiologia ja mekanismit, valikoiva verotus
  • Hirvieläintiedon hyödyntäminen kauden aikana
  • Yhteislupamenettelyn ja pankkilupakäytäntöjen edistäminen
 2. Pienten hirvieläinten kannanseurannan kehittäminen
 3. Riistavahinkojen ehkäisy

Vuosi 2020

 1. HTA- ja RHY-verotussuunnittelun kehittäminen
 2. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen
 3. Monilajisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa
 4. Hirvitalousalueiden päivittämistyö

Vuosi 2021

 1. Verotussuunnittelun ja monilajisuusajattelun kehittäminen jatkuu
 2. Monilähteisen tiedon yhdistäminen riistatietoon, mallintaminen

Vahva panostus kaikille metsästäjille tarjottavaan koulutukseen

Hankeen koulutustoiminta jatkuu koko hankeajan. Koulutuksen painopiste on kuitenkin ensimmäisessä hankevuodessa. Katso alueesi koulutustilaisuudet tapahtumahausta.

Hirvitalousaluetoiminnan kehittäminen -hankkeen logo

Tärkeimmässä roolissa suomalaisen metsästyksen kestävyyden varmistamisessa ovat vapaaehtoistyöllään riistantutkimusta ja -hallintoa tukevat metsästäjät ja metsästysseurat. Hankkeen keskeisenä osana onkin vahva paikallistasolla toteutettava koulutustarjonta metsästäjille.

Keskeisimpiä koulutusaiheita ovat mm.

 • hirven ja pienten hirvieläinten biologia ja valikoiva verotus
 • hirvieläintiedon ja muun riistatiedon käyttäminen metsästyksen suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Yhteislupamenettely ja pankkilupakäytännöt

Koulutustilaisuuksista ilmoitetaan Tapahtumahaussa.

Lisäksi koulutustarjonnasta ja muista hankkeen ajankohtaisista asioista viestitään mm. Oma riista -viestein. Hankkeessa julkaistaan Sorkkia ja sarvia -blogia ja -podcastia, joissa käsitellään hirvieläimiin liittyviä aiheita, kuten riistatiedon kattavaa hyödyntämistä hirvieläinkantojen hoidon suunnittelussa ja metsästyksessä läpi Suomen. Julkaisuja ilmestyy kahden viikon välein vuorotellen blogin ja podcastin muodossa.

Hankkeen aihealueisiin liittyvää koulutusmateriaalia mm. hirvieläinten biologiasta löydät Suomen riistakeskuksen riistainfo.fi-palvelusta.

Suomen riistakeskus selvitti keväällä sähköisen kyselyn avulla metsästäjien kiinnostusta eri koulutusaiheista kohtaan. Kyselyyn vastasi kaikkiaan noin 1500 henkilöä.

Kyselyssä pyydettiin mm. arvioimaan miten kiinnostavana (asteikolla 1 = ei lainkaan kiinnostava, 5 = erittäin kiinnostava) eri koulutusaiheita vastaajat pitivät. Eri koulutusaihevaihtoehtoja oli annettu valmiiksi 14 kpl ja tämän lisäksi oli mahdollista esittää vapaasti jotain muuta koulutusaihetta.

Kuvassa 1 on esitetty kaikkien vastaajien ilmoittama kiinnostus eri koulutusaiheita kohtaan.

Kyselyssä kysyttiin lisäksi, minkä riistakeskusalueella todennäköisimmin osallistuisi koulutustilaisuuksiin.

Kuvassa 2 esitettyjen vastauksien voidaan arvioida kuvaavan myös vastaajamäärän jakautumista eri alueille.

Vapaissa vastauksissa toivottiin lisäksi koulutusta mm. metsästysseurojen käytännöistä, SRVA toiminnasta, Oma riista -palvelun käytöstä, suurpetojen biologiasta, lainsäädännöstä, saaliin käsittelystä, riistapelloista ja hirvieläinten metsästyksen johtamisesta.

Verotussuunnittelun kehittäminen

Verotussuunnittelu on riistanhoitoyhdistyksille säädetty tehtävä. Samaan hirvitalousalueeseen kuuluvat riistanhoitoyhdistykset tuottavat yhdessä verotussuunnitelman hirvitalousalueelle ja tämän perusteella omille alueilleen. Verotussuunnittelun tarkoitus on tuottaa määrälliset ja laadulliset tavoitteelliset kehykset tulevan kauden hirvieläinverotukseen. Luvanhakijat päättävät itsenäisesti hakemastaan lupamäärästä ja lupien käytöstä. Suomen riistakeskus ratkaisee pyyntilupahakemukset julkisena hallintotehtävänä.

Yhteystiedot

Hankkeeseen on palkattu yhdeksän määräaikaista suunnittelijaa ja hankealueena on koko Suomi. Hirvitalousaluesuunnittelijoiden toimenkuvan painotukset on suunniteltu aluekohtaisesti alueen lajistosta ja tarpeista lähtien. Yhteystiedot löytyvät vasemmasta reunasta.