Siirry sisältöön

Asiakirjajulkisuus

Tiedonhallintalain mukainen kuvaus asiakirjajulkisuudesta

Kuvaus Suomen riistakeskuksen tiedonhallintamallista (prosessit.riista.fi).

 

Suomen riistakeskuksen tärkeimmät tietovarannot ja asiarekisterit:

Metsästäjärekisteri

Suomen riistakeskus pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla metsästäjistä rekisteriä (metsästäjärekisteri), jota käytetään metsästäjien koulutuksen suunnitteluun ja neuvontaan, riistakantojen käytön suunnitteluun, riistanhoitoyhdistysten toiminnan ohjaukseen ja valvontaan, riistanhoitomaksujen seurantaan, metsästyksen valvontaan sekä tutkimukseen ja tilastojen laatimiseen. Lisäksi metsästäjärekisteriä käytetään riistanhoitomaksun suorittaneiden henkilöiden kokonaismäärän sekä metsästäjille lähetettävän riistanhoitomaksun tilillepanokortin osoitteiston selvittämiseen.

Rekisterin tietosisältö on esitetty tietosuojaselosteessa (pdf).

Rekisterinpitäjä saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa metsästäjärekisterin tietoja, jotka ovat tarpeen:

1) metsästäjien ryhmävakuutusta hoitavalle vakuutuslaitokselle laissa tarkoitettujen vakuutusasioiden hoitamista varten;

2) maa- ja metsätalousministeriölle riistakantojen käytön suunnittelua varten;

3) riistanhoitoyhdistyksille riistakantojen käytön suunnittelua ja riistanhoitomaksujen seurantaa sekä metsästäjien koulutuksen suunnittelua ja neuvontaa varten;

4) metsästyslain 88 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitetuille tahoille ja riistanhoitoyhdistyksille metsästyksen valvontaa varten;

5) poliisille ja Metsähallitukselle lupaharkintaa varten; sekä

6) Luonnonvarakeskukselle tutkimusta ja tilastojen laatimista varten.

Rekisterinpitäjä voi salassapitosäännösten estämättä kohtuullista maksua vastaan luovuttaa metsästäjärekisteriin merkittyjen henkilöiden nimi- ja osoitetietoja myös metsästysalan suoramarkkinointiin, jos rekisteröity on antanut tähän suostumuksensa.

 

Tiedon luovuttajan yhteystiedot:

Suomen riistakeskus

kirjaamo@riista.fi

Suomen riistakeskus
Kirjaamo
Sompiontie 1
00730 Helsinki

 

Saalisrekisteri

Suomen riistakeskus pitää automaattisen tietojenkäsittelyn avulla saalisrekisteriä, jota käytetään riistakantojen seurantaan ja käytön suunnitteluun, metsästyksen valvontaan sekä tilastojen laatimiseen.

Saalisrekisteriin merkitään laissa tarkoitettujen saalisilmoitusten perusteella:

1) metsästäjän nimi;

2) metsästäjänumero;

3) tiedot pyydystetystä eläimestä;

4) pyydystämistä koskeva aika ja paikka.

Rekisterinpitäjä saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa saalisrekisterin tietoja riistakantojen seurantaa ja käytön suunnittelua sekä metsästyksen valvontaa varten maa- ja metsätalousministeriölle, riistanhoitoyhdistyksille, Luonnonvarakeskukselle, Metsähallitukselle, metsästyksen valvonnasta vastaaville viranomaisille sekä riistahallintolain (158/2011) 23 §:ssä (finlex.fi) tarkoitetulle metsästyksenvalvojalle.

 

Tiedon luovuttajan yhteystiedot:

Suomen riistakeskus

raportointi@riista.fi

Suomen riistakeskus
Raportointi
Sompiontie 1
00730 Helsinki

 

Oma riista -palvelu

Oma riista on Suomen riistakeskuksen ylläpitämä sähköisen asioinnin palvelu. Oma riista -palvelun avulla kerätään riistatietoa riistaeläimistä ja rauhoittamattomista eläimistä. Palvelussa on sekä lakisääteisiä että vapaaehtoisia tietoja. Vapaaehtoisesti kerätyt riistatiedot ovat luonteeltaan salassapidettäviä.

Oma riista -palvelun tietosisältö.

Oma riista -palvelu sisältää tietoja riistaeläimistä ja rauhoittamattomista eläimistä

  • Lupa- ja hakemustietoja
  • Saalistietoja
  • SRVA-tietoja (suurriistavirka-apu)
  • Havaintotietoja

Oma riista -palvelun avoimet tietoaineistot ovat saatavilla

 

Tiedon luovuttajan yhteystiedot:

Suomen riistakeskus

kirjaamo@riista.fi

Suomen riistakeskus
Kirjaamo
Sompiontie 1
00730 Helsinki

 

Asianhallinta

Suomen riistakeskuksen sähköinen arkisto. Se sisältää muun muassa tiedot Suomen riistakeskukseen saapuneista ja lähtevistä asioista asiakirjoineen. Tiedot on järjestetty Tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

 

Tiedon luovuttajan yhteystiedot:

Suomen riistakeskus

kirjaamo@riista.fi

Suomen riistakeskus
Kirjaamo
Sompiontie 1
00730 Helsinki

 

Palveluhinnasto

Suomen riistakeskuksen palveluhinnasto (PDF)