Siirry sisältöön

Käyttöehdot

Käyttöehdot

Suomen riistakeskuksen sähköisen asioinnin, Oma riista -palvelun käyttöehdot ja säännöt

Käyttäessään Suomen riistakeskuksen (myöh. Palveluntarjoaja) Oma riista -palvelua (myöh. Palvelu) rekisteröitynyt käyttäjä (myöh. Käyttäjä) sitoutuu noudattamaan tässä kuvattuja käyttöehtoja ja sääntöjä. Palvelun käyttö on sallittua vain, jos Käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja ja sääntöjä.

Palvelun kuvaus

Näitä käyttöehtoja ja sääntöjä sovelletaan Palveluntarjoajan ylläpitämän Palvelun käyttämiseen.

Palvelun käyttö edellyttää verkkosivuilla tapahtuvaa rekisteröitymistä ja kirjautumista Palveluun. Rekisteröitymällä Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sääntöihin sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua Suomen lain ja hyvän tavan mukaisesti.

Tekniset vaatimukset Palvelun käyttämiseksi selviävät Palvelun verkkosivustolta.

Palvelu on maksuton. Käyttäjä vastaa itse kustannuksistaan käyttäessään Palvelua.

Käyttäjä

Käyttäjään liittyvät tiedot ja toiminnot

Käyttäjärooleja palvelussa ovat muun muassa,

 • Yksityishenkilö
 • Seuran Yhteyshenkilö
 • Seuran Metsästyksenjohtaja
 • Seuran Jäsen
 • Luvan pääkäyttäjä
 • SRVA-yhteyshenkilö
 • Petoyhdyshenkilö
 • Ampumakokeen vastaanottaja
 • Metsästyksenvalvoja
 • Riistavahinkojen maastotarkastaja

Palveluun kuuluu Käyttäjän henkilökohtainen riistaloki, jonka Käyttäjä saa käyttöönsä rekisteröitymällä Palvelun Käyttäjäksi.

Käyttäjä näkee Palvelussa historia- ja yhteenvetotietoja syöttämistään riistatiedoista.

Käyttäjän henkilökohtainen riistaloki ei ole Palvelussa kenenkään muun nähtävissä, mukaan lukien Suomen riistakeskuksen henkilöstö.

Palvelussa Käyttäjä voi esimerkiksi,

 • rekisteröitymisen jälkeen kirjata Palveluun riistatietojaan, kuten riistahavainto-, saalis- ja SRVA-, eli suurriistavirka-aputietoja.
 • määrittää alueita,
 • tehdä lupahakemuksia,
 • nähdä ja/tai hallinnoida Suomen riistakeskuksen hänelle myöntämiä lupia,
 • nähdä kolmannen osapuolen Käyttäjälle myöntämiä lupia,
 • maksaa erilaisia riistahallinnon lakisääteisiä maksuja
 • tarkastella hänelle kirjattuja saalisrekisterimerkintöjä lakisääteisistä saaliista,
 • tarkistaa hänestä tallennetut tiedot Palvelussa,
 • hallita yhteystietojensa näkyvyyttä edustamiensa organisaatioidensa osalta,
 • ladata itseensä liittyviä todistuksia tai dokumentteja palvelusta,
 • kieltää vapaaehtoisesti luovuttamiensa riistatietojen edelleen luovuttamisen tilasto- ja tutkimustarkoituksiin
 • lähettää kirjallisen pyynnön tietojensa poistamiseksi,
 • lukea Suomen riistakeskuksen tai riistanhoitoyhdistyksen tai edustamiensa organisaatioiden lähettämiä viestejä tai tiedonantoja.

Seura

Palveluun kuuluu metsästysseurojen, metsästysseurueiden tai muiden luvanhakijoiden ja niiden muodostamien lupaosakkaiden (myöh. Seura) käsite.

Luonnollisista henkilöistä muodostettu Seura voi esimerkiksi,

 • määritellä ja jakaa metsästysaluetietoja sekä paikkapisteitä
 • kutsua luonnollisia henkilöitä Palvelun käyttäjiksi,
 • muodostaa kutsutuista henkilöistä ryhmiä,
 • määritellä Seuran valitsemille henkilöille Yhteyshenkilö-tehtävän Seuran tietojen ylläpitoon ja yhteyshenkilöksi riistahallinnon suuntaan, tai Metsästyksenjohtaja-tehtävän riistatietojen keruuseen ja hyväksyntään,
 • kerätä Seuralle riista- ja luonnonhoitotietoja sekä raportoitavaksi Suomen riistakeskukselle ja riistanhoitoyhdistyksille sekä muille julkisen riistakonsernin osapuolille,
 • lähettää Palvelussa Oma riista -viestejä sekä sähköpostia Seuran jäsenkutsun hyväksyneille Käyttäjille.

Käyttäjä voi Seuran lähettämän kutsun hyväksyttyään määritellä yhteystietojensa näkyvyyden tason Seuralle. Oletuksena hänen yhteystietonsa eivät näy Seuran muille Käyttäjille. Seuran kutsun hyväksyttyään Käyttäjä luovuttaa automaattisesti raportoimistaan Seuran alueella saamastaan saaliista lajikohtaisen lukumäärätiedon Seuralle. Käyttäjä voi kirjata saaliita seuralle myös Seuran asiakasnumerolla.

Näistä saalistiedoista muodostuu Palvelussa automaattisesti Seuran vuosittainen, eläinlajikohtainen, summatasoinen saalistilasto, josta ei käy ilmi yksittäisten saaliiden tarkka aika, paikka tai saaja.

Hirvieläinten metsästyksen aikana Seuran hirvieläimiä metsästävään ryhmään lisätyn Käyttäjän Seuran alueella kirjaamat hirvieläinsaaliit näkyvät Seuralle, jos käyttäjä on hyväksynyt Seuran jäsenkutsun.

Hirvenmetsästyksen yhteydessä Käyttäjän kirjaamat hirvi -ja suurpetohavainnot näkyvät Seuralle Käyttäjän tekemän valinnan perusteella, jos käyttäjä on hyväksynyt Seuran jäsenkutsun.

Valkohäntäpeuran metsästyksen yhteydessä Käyttäjän kirjaamat valkohäntäpeurahavainnot ja tiedot metsästystavasta näkyvät Seuralle Käyttäjän tekemän valinnan perusteella, jos käyttäjä on hyväksynyt Seuran jäsenkutsun.

Hirvieläimellä ei tarkoiteta tässä yhteydessä metsäkaurista, koska se ei ole pyyntiluvanvarainen riistaeläin.

Riistanhoitoyhdistys

Mikäli Palvelun Käyttäjä toimii riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajana, hän voi Palvelussa tehtävänsä perusteella esimerkiksi:

 • kerätä ja ylläpitää riistanhoitoyhdistyksen yhteys-, tehtävä-, tapahtuma-, metsästyksenvalvonta-, riistavahinko-, koulutus-, koesuoritus-, suurriistavirka-apu-, verotussuunnitelma- ja tilastotietoja,
 • tarkastella ja käsitellä lakisääteisiä ja julkiseksi luokiteltuja tietoja sekä salassapidettäviä tietoja lakisääteisiin tehtäviinsä liittyen,
 • lähettää Palvelussa Oma riista -viestejä sekä sähköpostia Seuran jäsenkutsun hyväksyneille Käyttäjille, riistanhoitoyhdistyksen jäsenille, toimihenkilöille tai muille tehtävien haltijoille omalla toimialueellaan.

 

Palvelun käytön periaatteet

Palvelua saa käyttää vain yksityiseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää Palvelua tai sen osaa ilman Palveluntarjoajan lupaa. Palvelun kaupallisesta käytöstä tulee sopia erikseen Palveluntarjoajan kanssa. Palvelun oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palvelu kaikkine osineen on suojattu tekijänoikeudella tekijänoikeuslakien mukaisesti.

Käyttäjä on vastuussa kaikesta Palveluun tallentamastaan sähköisestä aineistosta. Tallentaessaan Palveluun materiaalia Käyttäjä vastaa itse siitä, ettei aineisto ole laitonta tai epäasiallista. Kiellettyä on mm. epäsiveellisen, rasistisen tai herjaavan taikka toista henkilöä tai tahoa loukkaavan materiaalin julkaisu. Tallennettavan materiaalin tulee myös olla Käyttäjän omaa tai Käyttäjällä tulee olla rajoitukseton oikeus tallentaa se Palvelussa. Käyttäjällä on oikeus valita, mitä materiaalia hän Palveluun tallentaa, kunhan materiaali on käyttäjän omaisuutta tai siihen on oikeus ja että se on lakien ja hyvien tapojen mukaista.

 

Aineiston käsittelyn periaatteet

Palvelussa olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota henkilölle helppokäyttöinen tapa pitää itse kirjaa riistaan liittyvistä tapahtumistaan sekä tuottaa lailla tai asetuksilla säädetyt saalisilmoitukset. Henkilön tallentamia riistatietoja voidaan käyttää julkisen riistakonsernin suunnittelutehtäviin, riistakantojen seurantaan ja käytön suunnitteluun sekä tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin. Tämän lisäksi rekisterissä olevia tietoja käytetään tiedottamaan palvelun käyttäjiä riistahallinnon erilaisissa tehtävissä olevien henkilöiden yhteystiedoista sekä riistahallinnon järjestämistä tapahtumista ja tiedonannoista.

Sen lisäksi Palvelussa olevia tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja toiminnan kehittäminen,
 • analysointi, raportointi ja tilastointi,
 • lupahallinto; kuten hallintopäätösten valmistelu, teko ja seuranta,
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Käyttäjän riistalokiin kirjaamia tai kirjattuja riistatietoja käsitellään Palvelussa vapaaehtoisesti viranomaiselle tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin luovutettuina asiakirjoina, jotka ovat luonteeltaan ehdottomasti salassa pidettäviä (viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohta).

Palveluntarjoajalla on oikeus Käyttäjän suostumuksen perusteella luovuttaa riistatietoja tilasto- ja tutkimustarkoituksiin.

Tietoja voidaan säännönmukaisesti luovuttaa:

 • Maa- ja metsätalousministeriölle,
 • Luonnonvarakeskukselle,
 • Metsähallitukselle,
 • Ruokavirastolle,
 • Luonnontieteelliselle keskusmuseolle ja
 • Riistanhoitoyhdistyksille.

Tietoja voidaan luovuttaa teknisen rajapinnan, katseluyhteyden tai muiden laillisten menetelmien avulla. Tietojen luovuttamiseen teknisen rajapinnan avulla tai katseluyhteyden avaamiseen sovelletaan lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta.

Käyttäjä voi Palvelussa kieltää vapaaehtoisesti antamiensa tietojen edelleen luovuttamisen tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin.

Käyttäjä voi Palvelussa luovuttaa osan kirjaamistaan riistatiedoista Seuran käyttöön.

Palveluun tallennettuja riistatietoja käsitellään julkisuuslain mukaisesti. Saalisrekisterin tietoihin sovelletaan mitä metsästyslain 38 b §:ssä säädetään.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa kaikista tallennetuista riistatiedoista paikkatiedoiltaan karkeistettuja julkisia raportteja ja tilastoja. Tällaisista raporteista eivät käy ilmi yksittäiset riistatapahtumat tarkalla paikkatiedolla, tai henkilötiedot. Lisäksi Käyttäjän tallentamia vapaaehtoisia riistatietoja ilman henkilötietoja voidaan käyttää tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Käyttäjän Palveluun lähettämästä aineistosta tai sen sisällöstä, ja voi poistaa Käyttäjän lähettämän materiaalin Palvelusta milloin tahansa, mikäli katsoo, että materiaali on asiatonta tai laitonta. Palveluntarjoajalla on myös oikeus poistaa näitä käyttöehtoja ja sääntöjä rikkova Käyttäjä Palvelusta. Mahdollisissa tulkintaerimielisyyksissä lopullisen päätöksen poistosta tekee aina Palveluntarjoaja.

Rekisteröityminen ja kirjautuminen

Käyttäjä rekisteröityy Palveluun pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella, jonka yhteydessä hänen henkilötietonsa haetaan Väestötietojärjestelmästä. Mikäli henkilöllä on voimassa oleva metsästäjätutkinto, tiedot haetaan Metsästäjärekisteristä. Väestötietojärjestelmästä haettavat tiedot on eritelty Tietosuojaselosteessa. Käyttäjän henkilötietoja ylläpidetään Palvelussa tämän jälkeen automaattisesti Väestötietojärjestelmän ja/tai Metsästäjärekisterin tietoihin perustuen. Käyttäjät, joiden osoitetta ei saada kummastakaan edellä mainitusta lähteestä, ylläpitävät osoitetietoaan Palvelussa itse.

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä määrittelee käyttäjätunnuksekseen henkilökohtaisen sähköpostiosoitteensa, joka vahvistetaan osana rekisteröitymisprosessia sähköpostiviestillä. Lisäksi Käyttäjä valitsee Palveluun rekisteröitymisprosessin lopussa itselleen riittävän vahvan salasanan ja antaa matkapuhelinnumeronsa.

Käyttäjä kirjautuu Palveluun sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan. Käyttäjä vastaa itse siitä, että salasana on riittävän vahva ja että se pysyy vain hänen omassa tiedossaan. Käyttäjä vastaa kaikesta sähköpostiosoitteellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Palvelu tarjoaa Käyttäjälle tavan muuttaa itse sähköpostiosoitteensa, salasanansa ja puhelinnumeronsa. Palvelu tarjoaa lisäksi tavan vaihtaa unohtuneen salasanan.

Käyttäjä voi kirjautua/tunnistautua Oma riista -tunnuksellaan myös muiden toimijoiden palveluihin, kuten

 • Luonnonvarakeskuksen Riistakolmiot -palvelussa,
 • Luonnonvarakeskuksen Tassu-järjestelmässä (petoyhdyshenkilöt),
 • Metsähallituksen aluelupahakupalvelussa,
 • Metsähallituksen Eräluvat -verkkokaupassa,
 • Luomuksen laji.fi -palvelussa
 • Suomen riistakeskuksen Riistainfo.fi -palvelussa (koulutusportaali)

 

Oma riista -yhteensopivuus

Oma riista -yhteensopivuus tarkoittaa tietojensiirtoa ulkoisten palveluiden ja Oma riista -palvelun välillä. Oma riista -yhteensopiva toiminnallisuuden avulla Käyttäjä voi Palvelusta tuoda tai viedä aluetietoja sekä paikkapisteitä.

Henkilötietojen käsittely

Käyttäjien henkilötietojen käsittely on selostettu Tietosuojaselosteessa.

Palvelun tuottaminen ja parantaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus kehittää ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, toimituksellista sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Palveluntarjoaja pyrkii tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän ylikuormittumisesta johtuneista toimintahäiriöistä. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, Palvelun liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtyessään tällaisille sivuille Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Siirtymällä linkitetylle sivulle Käyttäjä hyväksyy myös, että sivut eivät ole Palveluntarjoajan hallinnassa. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelunsa kautta saavutettavien muiden palvelujen toimittajien sivustojen ylläpidosta tai toiminnasta miltään osin.

Palvelussa voidaan näyttää kolmansien osapuolten omistamia, ylläpitämiä ja / tai tuottamia aineistoja. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelunsa kautta kolmansien osapuolten tuottamien aineistojen saavutettavuudesta, sisällöstä, ominaisuuksista tai toiminnasta miltään osin.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Palveluntarjoajalle Palvelussa tai sen osissa havaitsemistaan virheistä, häiriöistä ja puutteista.

Vahingonkorvausvelvollisuus

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun katkoksista tai tietoliikennehäiriöistä, eikä niistä tai Palvelun lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvista tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta mahdollisesti Käyttäjälle, Seuralle, Riistanhoitoyhdistyksille tai kolmansille osapuolille aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoaja ei ole korvausvelvollinen Käyttäjälle, Seuralle, Riistanhoitoyhdistyksille tai kolmansille osapuolille heidän mahdollisesti menettämistään materiaaleista Palvelussa.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun Käyttäjän, Seuran, Riistanhoitoyhdistyksen tai kolmansien osapuolten toiminnasta ja niistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Käyttöehtojen ja sääntöjen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot ja säännöt tulevat voimaan päivityshetkestä tai erikseen ilmoitettuna ajankohtana ja ovat voimassa toistaiseksi.

Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus muuttaa käyttöehtoja ja sääntöjä päivittämällä ne. Muutoksista ilmoitetaan Palveluntarjoajan verkkosivuilla sekä Oma riista -viestitoiminnolla kaikille Käyttäjille.

Palvelun käytön päättäminen

Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa päättää Palvelun käyttämisen. Palvelussa on toiminnallisuus, jolla Käyttäjä voi lähettää kirjallisen pyynnön Palvelun käyttäjätilin poistamiseksi. Käyttäjä voi myös päättää Palvelun käytön pyytämällä kirjallisesti Palveluntarjoajaa poistamaan käyttäjätilin.

Tällöin poistetaan Käyttäjän tunnus sekä hänestä järjestelmään tallennetut henkilötiedot pois lukien mahdolliset lakisääteisesti henkilöstä tallennetut tiedot. Käyttäjän tallentamia riistatietoja ei poisteta, vaan ne anonymisoidaan  ja säilytetään.

Palveluntarjoajalla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Palveluntarjoaja ilmoittaa lopettamisesta etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

(versio 1.1.2024)