Användarvillkor

ANVÄNDARVILLKOR

Användarvillkor och regler för Finlands viltcentrals e-tjänster, Oma riista -tjänsten (oma.riista.fi) 

Registrerad användare (senare i texten Användaren) förbinder sig vid användning av Finlands viltcentrals (senare i texten Tjänsteleverantör) Oma riista -tjänst (senare i texten Tjänsten) att följa här beskrivna användarvillkor och regler. Användning av Tjänsten är tillåten endast om Användaren följer dessa användarvillkor och regler.

Beskrivning av tjänsten

Dessa användarvillkor och regler tillämpas vid användning av Tjänsten som upprätthålls av Tjänsteleverantören.

Användning av Tjänsten förutsätter registrering och inloggning till Tjänsten. Genom att registrera sig i Tjänsten bekräftar Användaren att han bekantat sig med dessa användarvillkor och regler samt förbinder sig att följa dem. Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med Finlands lag och enligt god sed.

De tekniska kraven för användning av Tjänsten framgår på Tjänstens webbplats.

Tjänsten är avgiftsfri. Användaren svarar endast för sina egna kostnader vid användning Tjänsten.

Användaren och viltloggen

Tjänsten omfattar en personlig viltlogg för Användaren, som Användaren får tillgång till genom att registrera sig som Användaren i Tjänsten. Användaren kan efter registreringen anteckna sina viltuppgifter, såsom viltobservationer och bytesuppgifter i Tjänsten. Användaren kan se alla historia- och sammandragsuppgifter över viltupp-gifterna denne har antecknat i Tjänsten. En mer detaljerad förteckning över uppgifter som antecknas i Tjänsten finns i Tjänstens registerbeskrivning (senare i texten Registerbeskrivning).

Användarens personliga viltlogg i Tjänsten kan inte ses av någon annan, inte heller av personalen på Finlands viltcentral.

Föreningen

Till Tjänsten hör begreppet samsökslicensdeltagare som utgörs av jaktföreningar, jaktsällskap eller andra licens-/dispensansökande (senare i texten Förening)

En Förening som utgörs av fysiska personer kan:

·         fastställa och dela jaktområdesuppgifter,
·         bjuda in fysiska personer att använda Tjänsten,
·         bilda grupper av inbjudna personer,
·         fastställa för personer som valts av Föreningen, Kontaktpersonuppdrag för att upprätthålla Föreningens uppgifter och fungera som kontaktperson gentemot viltförvaltningen eller för      Jaktledaruppdrag insamling och godkännande av viltinformation, samt
·         samla in den till Föreningen beviljade licenserna hörande viltinformationen för rapportering till Finlands viltcentral.

Användaren kan vid godkännande av inbjudan som Föreningen sänt fastställa nivån för synligheten av sina kontaktuppgifter. I standardinställningen visas inte dennes kontaktuppgifter för Föreningens övriga användare. Då Användaren godkänner Föreningens inbjudan överlåter denne uppgifterna om det artspecifika bytesantal denne fått och rapporterat inom föreningens område till Föreningen. Av dessa uppgifter bildar Tjänsten automatiskt årligen en djurartspecifikt summerad bytesstatistik ur vilken varken tid, plats eller vem som fällt bytet framgår.

Föreningen kan se byten av älg som den inbjudne Användaren till Föreningens grupp som jagar älg på Föreningens område antecknat under älgjakttiden.  Efter Föreningens godkännande betraktas dessa uppgifter som offentliga bytesuppgifter.

Älg- och stora rovdjursobservationer gjorda under älgjaktperioden på Föreningens område som gjorts av Användaren som hör till en grupp som jagar älg är synliga för Föreningen utgående från de inställningsval Användaren gjort.

Jaktvårdsförening

Om Tjänstens Användare är verksamhetsledare för en jaktvårdsförening ​​kan denne upprätthålla jaktvårdsföreningens kontakt-, uppdrag- och evenemangsuppgifter i Tjänsten. På basen av sitt uppdrag kan verksamhetsledaren granska och hantera lagstadgade och som offentligt klassificerade uppgifter i Tjänsten.

Användarrättigheter till material som publiceras i Tjänsten

Tjänsten får endast användas för privat bruk. Användaren får inte utnyttja Tjänsten eller någon del av den på något annat sätt utan tillstånd av Tjänsteleverantören. Separat överenskommelse med Tjänsteleverantören ska ingås om kommersiell användning av Tjänsten.  Tjänsteleverantören äger rättigheterna till Tjänsten. Tjänsten inklusive alla dessa delar är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Användaren är ansvarig för allt elektroniskt material denne infört i Tjänsten. Användaren själv ansvarar för att det material som denne inför i Tjänsten inte är olagligt eller olämpligt. Publicering av bland annat obscent, rasistiskt eller misskrediterande material, eller material som kan såra annan person eller instans är förbjudet. Det införda materialet ska också vara Användarens eget, eller sådant som Användaren äger obegränsad rätt att införa i Tjänsten. Användaren har rätt att välja vilket material denne inför i Tjänsten, under förutsättning att materialet är i Användarens ägo eller denne äger rätten till det, och att materialet är förenligt med lag och god sed.

Viltinformation som Användaren inför eller infört i viltloggen hanteras i Tjänsten som dokument som frivilligt överlåtits till myndighet för forskning och statistik, och som till sin karaktär är definitivt konfidentiella (enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet 24 § 1 moment punkt 16). Användaren kan i Tjänsten genom separat samtycke överlåta för Föreningens bruk någon del av de viltuppgifter denne har infört i Tjänsten. Viltuppgifter som införts i Tjänsten och som hänför sig till storviltsassistans-tjänstehjälp uppdrag (SRVA) eller för vilka lagstadgade bytesmeddelande gjorts, betraktas i Tjänsten som offentliga uppgifter. Vid överlåtelse av offentliga uppgifter på begäran hanteras och överlåts endast den information som är nödvändig för detta ändamål.

Tjänsteleverantören har rätt att producera samtliga införda bytesmeddelanden i form av summerade offentliga rapporter och statistik på nationell nivå, eller som berör viltcentralens, jaktvårdsföreningarnas och Föreningarnas områden. Sådana rapporter återspeglar inte enskilda byteshändelser eller personuppgifter. Utöver detta får bytesinformationen användas för statistik, samt för viltplanerings- och forskningssyfte.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för material som Användaren skickat till Tjänsten eller för dess innehåll, och kan när som helst avlägsna material från Tjänsten som Användaren sänt om det anses vara osakligt eller olagligt. Tjänsteleverantören har även rätt att avlägsna Användare från Tjänsten som bryter mot dessa användarvillkor eller regler. Vid eventuella meningsskiljaktigheter vad tolkningen beträffar är det i samtliga fall alltid Tjänsteleverantören som fattar det slutliga beslutet.

Registrering och inloggning

Användaren registrerar sig i Tjänsten med bankkoder eller genom mobilcertifiering, i samband med detta rekvireras hans personuppgifter från Befolkningsdata-registersystemet och från Jägarregistret för deras del som har avlagt jägarexamen.  De uppgifter som rekvireras från Befolkningsdataregistersystemet finns specifierade i Registerbeskrivningen. Användarens personuppgifter upprätthålls därefter automatiskt i Tjänsten utgående från uppgifterna i Befolkningsdataregistret och/eller Jägarregistret. Personers, vars adressuppgifter inte kan rekvireras från någon av de ovan nämnda källorna bör själv upprätthålla sina adressuppgifter i Tjänsten.

I samband med registreringen fastställer Användaren sin egen personliga e-postadress som sitt användarsignum, vilket bekräftas som ett led i registreringsprocessen med ett e-postmeddelande. Därtill ska Användaren i slutet av Tjänstens registreringsprocess välja ett tillräckligt starkt lösenord, samt uppge sitt mobiltelefonnummer.

Användaren loggar in på tjänsten med sin e-postadress och sitt lösenord. Användaren ansvarar själv för att lösenordet är tillräckligt starkt, och att det förblir endast i dennes vetskap. Användaren ansvarar för all användning som sker med dennes e-postadress och lösenord.

Tjänsten erbjuder Användaren sätt att själv ändra sin e-postadress, sitt lösenord och sitt telefonnummer. Tjänsten erbjuder därtill också ett sätt för att ändra bortglömt lösenord.

Vid registreringen måste Användaren bekräfta att denne har läst dessa användarvillkor och regler samt ge sitt samtycke till att de personuppgifter som anges i registreringsprocessen får användas samt godkänna informationens överlåtelse-principer.

Hantering av personuppgifter

Hanteringen av Användarens personuppgifter beskrivs i Registerbeskrivningen.

Produktion och förbättring av Tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att förbättra och på alla sätt ändra Tjänstens innehåll och struktur, Tjänstens produkt- och databasurval, mjukvara, hårdvara, redaktionella innehåll, betjäningstider samt övriga delar av Tjänsten. Tjänsteleverantören strävar till att i förväg informera om kommande från användarens synpunkt väsentliga förändringar i Tjänsten, samt om kommande avbrott via Tjänsten eller på annat sätt som anses vara lämpligt. Förändringarna träder i kraft genast när de har förverkligats.

Tjänsten är i princip tillgänglig 24 timmar om dygnet. Tjänsteleverantören garanterar inte att Tjänsten alltid fungerar utan avbrott och felfritt. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för verksamhetsstörningar i systemet som orsakas av överbelastning. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst tillfälligt ta Tjänsten eller del därav ur bruk för underhåll, för installation av hårdvara, på grund av överbelastning av Tjänsten eller annat tvingande skäl.

Tjänsten kan innehålla länkar som ägs eller upprätthålls av tredje part. När Användaren flyttar sig till sådana sidor ska denne bekanta sig och ge sitt samtycke till eventuella användarvillkor före denne börjar användningen. Genom att flytta till länkade sidor godkänner Användaren även att sidorna inte administreras av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ansvarar inte till någon del för underhåll och drift av webbplatser som hör till tjänster som kan nås via Tjänsten men som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer.

Användaren förbinder sig att meddela Tjänsteleverantören om eventuella upptäckta fel, störningar och brister i Tjänsten eller i delar av den.

Skadeståndsskyldighet

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för tekniska fel, avbrott som orsakas av underhåll eller installationer och störningar i datatrafiken, och inte heller för eventuell direkt eller indirekt skada som drabbar Användaren eller tredje part på grund av fördröjning, ändring eller förlust som uppstått av dessa eller av att Tjänsten avslutas.

Tjänsteleverantören är inte ersättningsskyldig gentemot Användaren för material som denne eventuellt förlorat i Tjänsten.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för Tjänstens Användarens verksamhet och av det eventuellt orsakade skador och kostnader.

Lag som tillämpas

I ärenden som berör användning av Tjänsten och tolkning av användarvillkoren tillämpas Finlands lag.

Användarvillkorens och reglernas ikraftträdande och ändringar

Dessa användarvillkor och regler träder i kraft från tidpunkten för uppdateringen och gäller tills vidare.

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst ändra användarvillkor och regler genom att uppdatera dem. Om förändringar meddelas på Tjänsteleverantörens webbplats och till av Användaren bekräftad e-postadress. De nya användarvillkoren träder i kraft vid tidpunkten då de publicerats i Tjänsten.

Avslutande av användning av Tjänsten

Bägge parter kan när som helst säga upp sin användning av Tjänsten. Användaren säger upp sin användning av Tjänsten genom att skriftligen be att Tjänsteleverantören avlägsnar uppgifterna från Tjänsten. Därmed raderas Användarens användarsignum från systemet samt viltinformationen som denne sparat i systemet. Av Användaren rapporterade viltuppgifter som förutsätts i lag och förordning och därur härledd summerade uppgifter sparas emellertid.

Tjänsteleverantören har alltid om Tjänsteleverantören så önskar rätt att avsluta Tjänsten, helt eller delvis. Tjänsteleverantören meddelar om avslutandet i förväg via Tjänsten eller på annat sätt som Tjänsteleverantören anser vara lämpligt.

(version 1.1, 23.3.2016)

Uppdaterad 4.4.2016