Siirry sisältöön

Användarvillkor

Användarvillkor och regler för Finlands viltcentrals elektroniska tjänster, Oma riista-tjänsten (oma.riista.fi)

Registrerad användare (nedan Användaren) förbinder sig att vid användning av Finlands viltcentrals (nedan Tjänsteleverantörer) Oma riista-tjänst (nedan Tjänsten) följa de användarvillkor och regler som beskrivs här. Användning av Tjänsten är tillåten endast om Användaren följer dessa användarvillkor och regler.

Beskrivning av tjänsten

Dessa användarvillkor och regler tillämpas vid användning av Tjänsten som upprätthålls av Tjänsteleverantören.

Användning av Tjänsten förutsätter registrering och inloggning i Tjänsten som sker via webbplatsen. Genom att registrera sig i Tjänsten bekräftar Användaren att hen bekantat sig med dessa användarvillkor och regler samt förbinder sig att följa dem. Användaren förbinder sig att använda Tjänsten i enlighet med Finlands lag och enligt god sed.

De tekniska kraven för användning av Tjänsten framkommer på Tjänstens webbplats.

Tjänsten är avgiftsfri. Användaren svarar för sina egna kostnader vid användning av Tjänsten.

Användaren

Uppgifter i anknytning till Användaren samt funktioner

I Tjänsten ingår en personlig viltlogg för Användaren, vilken Användaren får tillgång till genom att registrera sig som Användare i Tjänsten. Efter registreringen kan Användaren anteckna sina viltuppgifter, såsom viltobservationer och bytesuppgifter, i Tjänsten. Användaren kan se alla historia- och sammandragsuppgifter över de viltuppgifter som hen har antecknat i Tjänsten. En mer detaljerad förteckning över uppgifter som sparas i Tjänsten finns i Tjänstens dataskyddsbeskrivning (nedan Dataskyddsbeskrivning).

Användarens personliga viltlogg i Tjänsten kan inte ses av någon annan, inte heller av Finlands viltcentrals personal.

Användaren kan i Tjänsten definiera områden, göra licensansökningar och granska bytesregisteranteckningar om lagstadgat byte som har registrerats för hen. Dessutom kan Användaren se licenser/dispenser som Finlands viltcentral och /eller tredje part har beviljat hen. Användaren kan i Tjänsten kontrollera uppgifter som har sparats om hen.

Användaren kan i Tjänsten läsa meddelanden eller tillkännagivanden från Finlands viltcentral eller jaktvårdsföreningen.

Förening

  • Till Tjänsten hör begreppet licensdelägare som utgörs av jaktföreningar, jaktsällskap eller andra licens- eller dispenssökande (nedan Förening). En Förening som utgörs av fysiska personer kan
  • fastställa och dela jaktområdesuppgifter,
  • bjuda in fysiska personer att använda Tjänsten,
  • bilda grupper av inbjudna personer,
  • fastställa personer som valts av Föreningen för Kontaktpersonuppdrag för att upprätthålla Föreningens uppgifter och fungera som kontaktperson gentemot viltförvaltningen eller för Jaktledaruppdrag för insamling och godkännande av viltuppgifter, samt
  • samla in de till Föreningen beviljade licenserna hörande viltuppgifterna för rapportering till Finlands viltcentral, samt via Tjänsten sända Oma riista -meddelanden samt e-post till Användare som godkänt Föreningens medlemsinbjudan.

 

Användaren kan efter godkännandet av inbjudan som Föreningen sänt fastställa nivån för synligheten av hens kontaktuppgifter. I standardinställningen visas inte hens kontaktuppgifter för Föreningens övriga användare.  Då Användaren godkänner Föreningens inbjudan överlåter hen automatiskt uppgifterna om det artspecifika bytesantalet denne fått på Föreningens område och rapporterat till Föreningen. Av dessa bytesuppgifter bildas i Tjänsten automatiskt årligen Föreningens djurartspecifika, summerade bytesstatistik, i vilken varken enskilda uppgifter om tid, plats eller vem som fällt bytet framgår.

Under hjortdjursjaktperioden visas de hjortdjursbyten som antecknats på Föreningens område för dem som inbjudits till Föreningen som Användare i gruppen som jagar hjortdjur.  Efter Föreningens godkännande behandlas de i Tjänsten som offentliga bytesuppgifter. Älg- och stora rovdjursobservationer gjorda under älgjaktperioden på Föreningens område som gjorts av Användaren som hör till en grupp som jagar älg är synliga för Föreningen utgående från de inställningsval Användaren gjort.  Med hjortdjur avses inte rådjur i det här sammanhanget.

Jaktvårdsförening

Om Tjänstens Användare fungerar som verksamhetsledare för en jaktvårdsförening ​​kan denne upprätthålla jaktvårdsföreningens kontakt-, uppdrags-, evenemangs-, jaktövervaknings-, skade-, utbildnings-, provprestations-, storviltsassistans- och statistikuppgifter i Tjänsten. Verksamhetsledaren kan baserat på sitt uppdrag granska och hantera sådana uppgifter i Tjänsten som är lagstadgade och klassificerade som offentliga uppgifter samt sekretessbelagda uppgifter i anknytning till sina lagstadgade uppgifter. Verksamhetsledaren kan via Tjänsten sända Oma riista-meddelanden samt e-post till Användare som godkänt Föreningens medlemsinbjudan och till jaktvårdsföreningens funktionärer eller till innehavare av andra uppdrag.

Man kan åt verksamhetsledaren även ge så kallade moderatorrättigheter till Tjänsten, i det fall att man har gjort ett avtal med ifrågavarande jaktvårdsförening om att producera rådgivningstjänster för att ge handledning i användningen av Tjänsten.  Då får de rättigheter som statusen som moderator medför användas endast för främjande av ovannämnda rådgivningstjänst. Med moderatorrättigheter avses de rättigheter, som Finlands viltcentrals personal har till användning av Tjänsten.

Användarrättigheter till material som publiceras i Tjänsten

Tjänsten får endast användas för privat bruk.  Användaren får inte utnyttja Tjänsten eller någon del av den på något annat sätt utan tillstånd av Tjänsteleverantören.  Separat överenskommelse med Tjänsteleverantören ska ingås om kommersiell användning av Tjänsten.  Tjänsteleverantören äger rättigheterna till Tjänsten. Tjänsten inklusive alla dess delar är skyddade enligt upphovsrättslagen.

Användaren är ansvarig för allt elektroniskt material hen infört i Tjänsten.  Användaren själv ansvarar för att det material som hen inför i Tjänsten inte är olagligt eller olämpligt. Publicering av bland annat obscent, rasistiskt eller misskrediterande material, eller material som kan såra annan person eller instans är förbjudet. Det införda materialet ska också vara Användarens eget, eller sådant som Användaren äger obegränsad rätt att införa i Tjänsten. Användaren har rätt att välja vilket material hen inför i Tjänsten, under förutsättning att materialet är i Användarens ägo eller hen äger rätten till det, och att materialet är förenligt med lag och god sed.

Viltuppgifter som Användaren inför eller infört i viltloggen hanteras i Tjänsten som handlingar som frivilligt överlämnats till en myndighet för forskning och statistikföring, och som till sin karaktär är definitivt sekretessbelagda (enligt lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet 24 § 1 moment punkt 16). Användaren kan i Tjänsten genom separat samtycke överlåta för Föreningens bruk någon del av de viltuppgifter hen har infört i Tjänsten. Viltuppgifter som sparats i Tjänsten och som hänför sig till storviltsassistansuppdrag (SRVA) eller för vilka lagstadgad fångstanmälan gjorts, hanteras dock i Tjänsten som offentliga uppgifter. Vid överlämnande av offentliga uppgifter på begäran hanteras och överlämnas endast den information som är nödvändig för detta ändamål. Lagstadgade bytesmeddelanden hanteras i Tjänsten enligt i jaktlagen 38 b § avsedd fångstregister-information.

Tjänsteleverantören har rätt att av samtliga sparade viltuppgifter, utan enskilda positionsuppgifter, producera offentliga rapporter och statistik på nationell nivå, eller på nivån för viltcentralens regioner, jaktvårdsföreningarna och Föreningarna. Av sådana rapporter framgår inte enskilda byteshändelser med exakt position eller personuppgifter. Därtill kan man använda av Användaren införda lagstadgade fångstanmälningar för statistik-, viltplanerings-, licensförvaltnings-, förvaltningsbesluts-, jaktövervaknings- och forskningssyfte.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för material som Användaren skickat till Tjänsten eller för dess innehåll, och kan när som helst avlägsna material från Tjänsten som Användaren sänt om det anses vara osakligt eller olagligt. Tjänsteleverantören har också rätt att avlägsna Användare från Tjänsten som bryter mot dessa användarvillkor och regler. Vid eventuella meningsskiljaktigheter vad tolkningen beträffar är det alltid Tjänsteleverantören som fattar det slutliga beslutet.

Registrering och inloggning

Användaren registrerar sig i Tjänsten med bankkoder eller genom mobilcertifiering. I samband med detta rekvireras hens personuppgifter från Befolkningsdataregistersystemet och beträffande personer som har avlagt jägarexamen från Jägarregistret. De uppgifter som rekvireras från Befolkningsdataregistersystemet finns specificerade i Dataskyddsbeskrivningen. Användarens personuppgifter upprätthålls därefter automatiskt i Tjänsten utgående från uppgifterna i Befolkningsdataregistret och/eller Jägarregistret. Användare, vars adressuppgifter inte kan fås från någon av de ovan nämnda källorna, bör själva upprätthålla sina adressuppgifter i Tjänsten.

I samband med registreringen fastställer Användaren sin egen personliga e-postadress som sitt användarnamn, vilket bekräftas som ett led i registreringsprocessen med ett e-postmeddelande. Därtill ska Användaren i slutet av Tjänstens registreringsprocess välja ett tillräckligt starkt lösenord, samt uppge sitt mobiltelefonnummer.

Användaren loggar in på tjänsten med sin e-postadress och sitt lösenord. Användaren ansvarar själv för att lösenordet är tillräckligt starkt, och att det förblir endast i hens vetskap. Användaren ansvarar för all användning som sker med hens e-postadress och lösenord.

Tjänsten erbjuder Användaren ett sätt att själv ändra sin e-postadress, sitt lösenord och sitt telefonnummer. Tjänsten erbjuder därtill ett sätt att ändra ett bortglömt lösenord.

Vid registreringen måste Användaren bekräfta att hen har läst dessa användarvillkor och regler samt ge sitt samtycke till att de personuppgifter som anges i registreringsprocessen får användas samt godkänna principerna för överlåtelse av uppgifterna.

Hantering av personuppgifter

Hanteringen av Användarens personuppgifter beskrivs i Dataskyddsbeskrivningen.

Produktion och förbättring av tjänsten

Tjänsteleverantören har rätt att förbättra och på alla sätt ändra Tjänstens innehåll och struktur, Tjänstens produkt- och databasurval, mjukvara, hårdvara, redaktionella innehåll, betjäningstider samt övriga delar av Tjänsten. Tjänsteleverantören strävar efter att i förväg informera Användaren om kommande, ur Användarens synpunkt väsentliga, förändringar och avbrott i Tjänsten via Tjänsten eller på annat sätt som anses vara lämpligt. Förändringarna träder i kraft genast när de har genomförts.

Tjänsten är i princip tillgänglig 24 timmar om dygnet. Tjänsteleverantören garanterar inte att Tjänsten alltid fungerar utan avbrott och felfritt. Tjänsteleverantören ansvarar inte för verksamhetsstörningar i systemet som orsakas av överbelastning. Tjänsteleverantören har rätt att när som helst tillfälligt ta Tjänsten eller en del av den ur bruk för underhåll, för installation av hårdvara, på grund av överbelastning av Tjänsten eller av annat tvingande skäl.

Tjänsten kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller upprätthålls av tredje part. När Användaren flyttar sig till sådana sidor ska hen bekanta sig med dem och ge sitt samtycke till eventuella användarvillkor innan hen börjar användningen. Genom att gå till länkade sidor godkänner Användaren även att sidorna inte administreras av Tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ansvarar inte till någon del för underhåll och drift av webbplatser som hör till tjänster som kan nås via Tjänsten men som tillhandahålls av andra tjänsteleverantörer.

I Tjänsten kan visas material som ägs, upprätthålls och/eller produceras av tredje part. Tjänsteleverantören ansvarar inte till någon del för tillgänglighet, innehåll, egenskaper eller aktivitet beträffande material som kan nås via Tjänsten men som produceras av tredje part.

Användaren förbinder sig att meddela Tjänsteleverantören om eventuella upptäckta fel, störningar och brister i Tjänsten eller i delar av den.

Skadeståndsskyldighet

Tjänsteleverantören ansvarar inte för avbrott och störningar i datatrafiken som orsakas av tekniska fel, underhåll eller installationer, och inte heller för eventuell direkt eller indirekt skada som drabbar Användaren eller tredje part på grund av fördröjning, ändring eller förlust av information som uppstått av dessa orsaker eller av att Tjänsten avslutas.

Tjänsteleverantören är inte ersättningsskyldig gentemot Användaren för material som denne eventuellt förlorar i Tjänsten.

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för Tjänstens Användares verksamhet och av den eventuellt orsakade skador och kostnader.

Lag som tillämpas

I ärenden som berör användning av Tjänsten och tolkning av användarvillkoren tillämpas Finlands lag.

Användarvillkorens och reglernas ikraftträdande och ändringar

Dessa användarvillkor och regler träder i kraft från tidpunkten för uppdateringen och gäller tills vidare.

Tjänsteleverantören har rätt att när som helst ändra användarvillkor och regler genom att uppdatera dem. Om förändringar meddelas på Tjänsteleverantörens webbplats samt via Oma riista-meddelandefunktionen till alla Användare. De nya användarvillkoren träder i kraft vid tidpunkten då de publiceras i Tjänsten.

Avslutande av användning av Tjänsten

Bägge parter kan när som helst säga upp sin användning av Tjänsten. Användaren säger upp sin användning av Tjänsten genom att skriftligen be Tjänsteleverantören avlägsna uppgifterna från Tjänsten. Därmed raderas Användarens användarnamn från systemet samt viltuppgifter som hen sparat i systemet. Av Användaren rapporterade viltuppgifter som förutsätts i lag eller förordning och därur härledda summerade uppgifter sparas emellertid.

Tjänsteleverantören har alltid om Tjänsteleverantören så önskar rätt att avsluta Tjänsten, helt eller delvis. Tjänsteleverantören meddelar om avslutandet i förväg via Tjänsten eller på annat sätt som Tjänsteleverantören anser vara lämpligt.

(version 24.3.2021)