Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Suomen riistakeskus

Y-tunnus:
0201724-4

Postiosoite:
Sompiontie 1, 00730 Helsinki

Sähköposti:
kirjaamo@riista.fi

Puhelin:
029 431 2001

 1. Rekisterinpitäjän vastuuhenkilöt

Suomen riistakeskuksen Julkisten hallintotehtävien päällikkö, Riistatalouspäällikkö sekä Palvelupäällikkö.

 

2a. Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa ja Suomen riistakeskuksen tietosuojavastaavan yhteystiedot

Yhteyshenkilö: kirjaamo@riista.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: tietosuoja@riista.fi

 1. Rekisterin nimi

Suomen riistakeskuksen sähköisen asioinnin Oma riista-palvelu.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tulee perustua aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. Suomen riistakeskuksen tehtävät on lueteltu riistahallintolaissa (158/2011).

Henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b, c ja e alakohtiin.

Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Suomen riistakeskuksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen.

5a. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja, joista *-merkillä ilmaistut tiedot ovat Väestötietojärjestelmästä:

– henkilötunnus*, nimi*, kutsumanimi ja vakituinen osoite*,
– äidinkieli*, kotikunta*, Suomen kansalaisuustieto* ja mahdollinen kuolinpäivä*,
– puhelinnumero, sähköpostiosoite,
– metsästäjänumero,

 • metsästäjätutkintoa, riistanhoitomaksua ja ampumakoetta koskevat tiedot ja niihin liittyvät maksut,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset henkilölle myönnetyt huomionosoitukset,
 • mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot.

– henkilöiden tehtävistä ja jäsenyyksistä julkisessa riistakonsernissa, Suomen riistakeskuksessa, riistanhoitoyhdistyksissä tai henkilön edustamissa organisaatioissa,

Palvelun tekniset tiedot, jotka voivat sisältää myös henkilötietoja, kuten
– IP-osoitetieto tai muu tunniste

Rekisteri voi sisältää seuraavia muita tietoja, kuten:

– Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten tapahtumatietoja,
– tietoja henkilön tai hänen edustamansa organisaation hakemista luvista sekä henkilölle tai hänen edustamalleen organisaatiolle myönnetyistä luvista tai henkilön ostamista luvista,
– tietoja henkilön suorittamista koulutuksista ja koesuorituksista,
– henkilön antamia saalis-, havainto-, vahinko-, suurriistavirka-apu-, ja vastaavia riistatietoja sekä paikkapisteitä, aluegeometriatietoja, kuvia, videoita tai muita digitaalisia tallenteita
– henkilön edustamien organisaatioiden alue-, ryhmä-, jäsen-, tehtävä-, paikkapiste-, metsästyksen valvonta-, vahinko-, koulutus-, koesuoritus-, suurriistavirka-apu- ja riistatietoja, sekä kuvia, videoita tai muita digitaalisia tallenteita
– henkilön kuuluminen edellä mainittujen organisaatioiden toimintaan liittyviin jakelulistoihin.

Rekisterissä on tietoja 1.1.2009 alkaen.

 

5b. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Käyttäjiltä erilaisilla menetelmillä,
 • Seuralta,
 • Riistanhoitoyhdistyksiltä,
 • Suomen riistakeskuksen ylläpitämistä metsästäjärekisteristä, lupahallintajärjestelmästä ja muista Suomen riistakeskuksen järjestelmistä,
 • Metsähallituksen järjestelmistä,
 • Luonnonvarakeskuksen järjestelmistä sekä
 • Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä.
 • Muut tietolähteet kuten: Suomen riistakeskuksen toteuttama tiedonkeruu (Sähköinen tiedonkeruu, paperilomakkeet).
 1. Tietojen luovuttaminen

Tietojen luovutukset muille viranomaisille ja tahoille perustuvat lainsäädäntöön. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella esimerkiksi historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen sekä tilaston laatimiseen. Henkilötietoja ei luovuteta, ellei henkilötietojen käsittelylle ole oikeusperustaa.

 

 1. Tietojen siirto EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käyttötarkoitusta varten. Säilytysajat on määritelty Suomen riistakeskuksen  tiedonohjaussuunnitelmassa.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Suomen riistakeskuksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Lisäksi Rekisterinpitäjän erikseen nimeämillä henkilöillä on määrättyyn tehtävään liittyen oikeus käsitellä tietoja.

Lisäksi henkilötietoja on oikeus käsitellä henkilöillä, jotka toimivat kyseisiä tehtäviä suorittaessaan virkavastuulla tai lainsäädäntöön perustuen.

Sähköinen asiointi

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 4 §:n mukaisesti Suomen riistakeskus on suunnitellut digitaaliset palvelunsa siten, että niiden tietoturvallisuus, tietosuoja, löydettävyys ja helppokäyttöisyys on varmistettu. Suomen riistakeskus vastaa digitaalisten palveluidensa saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Rekisterin pitämisessä on huomioitu laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) 4 luvun säännökset koskien tietoturvallisuutta.

Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Kunkin käyttäjän pääsyä erilaisiin asiakastietoihin hallitaan käyttöoikeuksin ja toiminnoista pidetään lokitiedostoa.

Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla tai muilla teknisillä keinoilla. Palveluun otetaan yhteys suojatulla verkkoyhteydellä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain Rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt.

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa Suomen riistakeskuksen tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietojaan koskien oikeuksia, jotka määrittyvät tietojen käsittelyn oikeusperusteen mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet perustuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) artikloihin 15–22.

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • saada tutustua tietoihin
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

 

 1. Tietojen käyttäminen automaattiseen päätöksentekoon ml. profilointi (tietosuoja-asetuksen art. 13.2(f) ja 14.2(g))
 • Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon ml. profilointi.
 1. Tietosuojaselosteen päivittäminen
 • Tähän tietosuojailmoitukseen tulee päivityksiä esimerkiksi toimintatapojemme tai järjestelmiemme muuttuessa tai kehittyessä tai tietosuojasuositusten vaihtuessa. Voimme joutua tekemään päivityksiä myös lainsäädännön muuttuessa. Mahdolliset muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteemme tai ilmoittamanamme ajankohtana. Tietosuojaseloste julkaistaan https://riista.fi -sivulla.

 

 1. 13. Tietojärjestelmän julkinen osoite

Tietojärjestelmän julkinen osoite on https://oma.riista.fi

(versio 1.1.2024)