Siirry sisältöön

Dataskyddbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

Finlands viltcentrals elektroniska ärendehantering Oma riista-tjänsten

 1. Registeransvarig

Namn:
Finlands viltcentral

Fo-nummer:
0201724–4

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

E-post:
kirjaamo@riista.fi

Telefon:
029 431 2001

 1. Ansvarig person för registerärenden

Namn:
Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Offentliga förvaltningsuppgifter
Tuomo Pispa, förvaltningschef, Andra än offentliga förvaltningsuppgifter

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

Telefon:
029 431 2104, Sauli Härkönen
029 431 2106, Tuomo Pispa

e-post:
sauli.harkonen@riista.fi
tuomo.pispa@riista.fi

 1. Registrets namn

Finlands viltcentrals elektroniska Oma riista-tjänst. För personuppgifternas del Oma riista-tjänstens personregister

 1. Registrets datainnehåll

Registret omfattar

–          personuppgifter,
–          till jägarregistret anknutna uppgifter,
–          till bytesregistret anknutna uppgifter,
–          uppgifter och verksamhet med anknytning till den offentliga viltkoncernen, Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningarna eller organisationer som personen representerar,
–          av personerna framställd viltinformation.

Registret kan innehålla följande personuppgifter, av vilka med asterisk (*) märkta är från Befolkningsdataregistret:

–          personsignum*, namn* och stadigvarande adress
–          modersmål*, hemkommun, uppgift om finländskt medborgarskap*, eventuell dödsdag*,
–          telefonnummer, e-postadress och lösenord,
–          jägarnummer, uppgifter om jägarexamen och viltvårdsavgift,
–          eventuella tillstånd och samtycken,
–          eventuella uppgifter rörande personens spärrmarkeringar,
–          eventuella uppgifter om marknadsföringsförbud,
–          eventuella uppgifter om erkännanden som beviljats personen,
–          eventuella andra uppgifter som insamlats med personens samtycke.

Registret kan innehålla följande övrig information:

–          om personernas uppdrag och medlemskap i den offentliga viltkoncernen, Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningar eller organisationer som personen representerar,
–          Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas evenemangsuppgifter,
–          uppgifter om av person eller av organisationen som hen representerar ansökta tillstånd samt uppgifter om till person eller till organisation som hen representerar beviljade eller köpta tillstånd.
–          uppgifter om av personen avlagda utbildningar och provprestationer,
–          av personen givna bytes-, observations-, skade- och motsvarande viltuppgifter samt punktpositioneringar,
–          områdes-, grupp-, medlems-, uppdrags-, punktpositions-, samt viltinformationsuppgifter från organisation som personen representerar,
–          person till ovanstående organisationers verksamhet anknutna distributionslistor.

Registret innehåller uppgifter med början från 1.1.2009.

 1. I registret befintliga uppgifters offentlighet eller sekretessbeläggning

Person- och övriga uppgifter hanteras och överlåts endast i och för lagenliga ändamål, om vilka det stadgats noggrannare om i personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

 1. Syftet med hantering av registerinformation

Hållande av registret grundar sig på:

–          viltförvaltningslagen (158/2011) 2 § 2 moment punkt 2 och 10,
–          lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 7 a, 7 b och 7 c §,
–          jaktlagen (615/1993) 10, 30 och 41 § och jaktförordningen 5, 9 och 44 §,
–          statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) 7 och 8 §,
–          statsrådets förordning (930/2017) 3 §, om anmälningsförfarandet stadgat i jaktlagen
–          personuppgiftslagen 8 § 1 moment 4 punkt om behandling föranleds för skötande av lagstadgad uppgift samt 8 § 1 moment 5 punkt i anknytning till kundförhållande.

 

Syftet med behandling av uppgifterna i registret är att erbjuda medborgarna ett enkelt sätt att själva bokföra händelser som anknyter till vilt samt att uppgöra enligt i lag eller förordning stadgade bytesmeddelanden. De viltuppgifter som personen sparat kan användas av den offentliga viltkoncernen för planeringsuppgifter, för uppföljning av viltstammarna och planering av nyttjande samt för statistiska- och forskningssyften. Därtill kan uppgifterna i detta register användas för att informera tjänstens användare om kontaktuppgifter till personer med olika uppdrag inom viltförvaltningen samt om olika evenemang som ordnas av viltförvaltningen och tillkännagivanden.

Ytterligare kan uppgifterna i registret behandlas för följande syften:

–          skötsel och utveckling av kundförhållande,
–          förverkligande av tjänsten,
–          bestyrkande av kundevenemang,
–          utveckling av kundtjänst och verksamhet,
–          analysering, rapportering och statistikföring,
–          tillståndförvaltningen, så som beredning, fattande av förvaltningsbeslut samt och uppföljning av förvaltningsbeslut,
–          jaktövervakning.
–          övriga liknande användningssyften.
Personuppgifterna förvaras tillsvidare i registret. Frivilligt överlämnade bytes- och observationsuppgifter inklusive personuppgifter förvaras tills personen själv raderar sina uppgifter eller begär att de skall raderas.

 1. Regelmässiga informationskällor

Uppgifter som lagras i registret erhålls regelmässigt:

–          av personen själv genom olika metoder,

–          från jägarregistret som upprätthålls av Finlands viltcentral, licensförvaltningssystemet och övriga Finlands viltcentrals system,

–          från Forststyrelsens system,

–          från Naturresursinstitutets system samt

–          från Befolkningsregistercentralens system.

 1. Regelmässig överlåtelse och flyttning av uppgifter ytterom EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter överlåts regelmässigt:

–          till Jord- och skogsbruksministeriet,

–          till Miljöministeriet (för Habides rapportering av dispensbeslut enligt Europeiska unionens fågel- och habitatdirektiv ),

–          till Naturresursinstitutet och

–          till Forststyrelsen.

För överlåtelse av ifrågavarande frivilligt givna bytes- och observationsuppgifter avses annat än exakta positionsangivelser. För vetenskaplig forskning (lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet 24 § 1 mom. 16 punkten) kan exakta positioner med stöd av ett separat avtal överlåtas till ovannämnda aktörer, förutsatt att de i forskningen använda positionsangivelserna inte överlåtes till eller publiceras för tredje part.

Uppgifter kan överlåtas med hjälp av tekniska kommunikationskanaler.

 1. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn och korrigering

Person har rätt att granska de uppgifter som berör hen som sparats i registret. Beträffande rätten till insyn skall kontakten göras skriftligt och undertecknat till i punkt 1 nämnda adress.

Om det finns fel i de registrerade uppgifterna, kan den registrerade framföra en skriftlig begäran om rättelse till i punkt 1 nämnda adress.

Förbudsrätt och samtycke

För direktreklam, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring och marknads- och opinionsundersökningar överlåts uppgifter endast med den registrerades samtycke.

Från registret överlåts inte uppgifter för personmatriklar eller släktforskning.

I ärenden om förbud och rättelse kan den registrerade kontakta den i punkt 2 nämnda ansvarige personen.

 1. Principer för skyddande av registret

Rätt att hantera uppgifterna i registret har bara de Finlands viltcentrals arbetstagare, som genom sitt arbete har rättighet att hantera dessa. Rättighet att behandla personens kontaktuppgifter har därtill de personer vilka vid utförandet av ifrågavarande uppgifter har tjänsteansvar eller med personens samtycke. Därtill kan med stöd av avtal, rättighet beviljas till jaktvårdsföreningens verksamhetsledare som en del vid producering av rådgivningstjänster i Oma riista -tjänsten.

 

Elektroniskt lagrade uppgifter

Var och en användare har sitt eget användarsignum och lösenord till systemet. Varje användares tillträde till olika kunduppgifter administreras genom användarrättigheter och över verksamheterna förs logginformation.

Tjänsten fungerar i en omgivning, som är skyddad med brandmur och andra tekniska åtgärder. Tjänsten kontaktas via en skyddad nätanslutning. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och åtkomst till uppgifterna har endast de av tjänsteleverantören utnämnda personerna.

Manuellt material

Det manuella materialet förvaras i låsta utrymmen.

 

 1. Datasystemets offentliga adress

Datasystemets offentliga adress är https://oma.riista.fi

(Version 1.4, 13.4.2018)