Siirry sisältöön

Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

 1. Personuppgiftsansvarig

Namn:
Finlands viltcentral

FO-nummer:
0201724-4

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

E-post:
kirjaamo@riista.fi

Telefon:
029 431 2001

 1. Ansvariga personer hos den personuppgiftsansvariga

Finlands viltcentrals Chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Chef för vilthushållning och Servicechef.

 

2a. Kontaktpersoner i frågor som rör registret och kontaktuppgifterna till dataskyddsombudet för Finlands viltcentral

Kontaktperson: kirjaamo@riista.fi

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: tietosuoja@riista.fi

 1. Registrets namn

Finlands viltcentrals elektroniska ärendehantering Oma riista-tjänsten

 1. Avsikten med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Behandling av personuppgifter ska alltid baseras på gällande lagstiftning. Finlands viltcentrals uppgifter anges i viltförvaltningslagen (158/2011).

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på punkterna b, c och e i artikel 6.1 i dataskyddsförordningen.

Syftet med att behandla personuppgifterna i registret är att utföra de för Finlands viltcentral lagstadgade uppgifterna.

5a. Registrets datainnehåll

Registret kan innehålla följande personuppgifter, av vilka de märkta med asterisk (*) är från Befolkningsdatasystemet:

– personbeteckning*, namn*, tilltalsnamn och stadigvarande adress*,

– modersmål*, hemkommun*, uppgifter om finskt medborgarskap* och eventuellt dödsdatum*,

– telefonnummer, e-postadress,

– jägarnummer,

 • uppgifter i anknytning till jägarexamen, jaktvårdsavgift och skjutprov och till dessa relaterade avgifter,
 • eventuella tillstånd och samtycken,
 • eventuella utmärkelser som beviljats personen,
 • eventuell annan information som samlats in med personens samtycke.

– personernas uppdrag och medlemskap i den offentliga viltkoncernen, Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningar eller organisationer som personen representerar,

Tjänstens tekniska uppgifter, som även kan innehålla personuppgifter, såsom

– IP-adress eller annan identifierare

Registret kan innehålla följande övriga uppgifter, såsom:

–          Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas evenemangsuppgifter,
–          uppgifter om tillstånd som personen eller en organisation som hen företräder har ansökt om samt tillstånd som beviljats personen eller en organisation som hen företräder eller tillstånd som en person har köpt,
–          uppgifter om utbildningar och provprestationer som personen har genomfört,
–          fångst-, observations-, skade-, storviltsassistans- och motsvarande viltuppgifter som personen lämnat samt positionspunkter, områdesgeometriuppgifter, bilder, videor eller andra digitala upptagningar,
–          region-, grupp-, medlems-, uppdrags-, punktpositions-, jaktövervaknings-, skade-, utbildnings-, provprestations-, storviltsassistans- och viltuppgifter för de organisationer som personen representerar samt bilder, videor eller andra digitala upptagningar,
–          personens tillhörighet till distributionslistor som hänför sig till ovan nämnda organisationers verksamhet.

Registret innehåller uppgifter från och med den 1 januari 2009.

 

5b. Regelmässiga informationskällor

Uppgifter som lagras i registret fås regelmässigt från:

 • Användarna genom olika metoder,
 • Föreningen,
 • Jaktvårdsföreningar,
 • Jägarregistret som upprätthålls av Finlands viltcentral, licensförvaltningssystemet och Finlands viltcentrals övriga system,
 • Forststyrelsens system,
 • Naturresursinstitutets system samt
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem.
 • Andra informationskällor som: Finlands viltcentrals datainsamling (Elektronisk datainsamling, pappersblanketter).
 1. Utlämnande av uppgifter

Utlämnandet av uppgifter till andra myndigheter och instanser baserar sig på lagstiftning. Personuppgifter kan lämnas ut med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), till exempel för historisk och vetenskaplig forskning samt för framställning av statistik. Personuppgifter lämnas inte ut om det inte finns en rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna.

 

 1. Överföring av uppgifter utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

 

 1. Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge som det är nödvändigt för användningsändamålet med uppgifterna. Förvaringstiderna har fastställts i Finlands viltcentrals datastyrningsplan.

 

 1. Principer för skydd av registret

Rätt att behandla uppgifterna i registret har endast de Finlands viltcentrals arbetstagare, som genom sitt arbete har rättighet att behandla uppgifterna. Därutöver har de personer som är särskilt utsedda av den personuppgiftsansvarige rätt att behandla uppgifter i samband med en tilldelad uppgift.

Därtill har personer som vid utförandet av de aktuella uppgifterna handlar under tjänsteansvar eller på grundval av lagstiftning rätt att behandla personuppgifter.

Elektronisk ärendehantering

Finlands viltcentral har i enlighet med 4 § i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster planerat sina digitala tjänster på ett sådant sätt att tjänsternas informationssäkerhet och dataskydd säkerställs och så att det säkerställs att tjänsterna är lätta att hitta och använda. Finlands viltcentral ansvarar för tillgången till de digitala tjänsterna och för innehållets tillgänglighet. Vid registerföringen har föreskrifterna om informationssäkerhet i kapitel 4 i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) iakttagits.

Var och en användare har sitt eget användarnamn och lösenord för tillträde till systemet. Varje användares tillträde till olika kunduppgifter administreras genom användarrättigheter och över verksamheterna förs logginformation.

Tjänsten fungerar i en omgivning som är skyddad med brandvägg eller andra tekniska metoder. Tjänsten kontaktas via en skyddad nätanslutning. Databaserna och deras säkerhetskopior förvaras i låsta utrymmen och åtkomst till uppgifterna innehas endast av de av Den personuppgiftsansvarige utsedda personerna.

Manuellt material

Det manuella materialet förvaras i ett låst utrymme i enlighet med Finlands viltcentrals datastyrningsplan.

 1. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rättigheter avseende sina personuppgifter, vilka bestäms enligt den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna.

Den registrerades rättigheter baseras på artiklarna 15–22 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679).

Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att:

 • få information om behandlingen av sina personuppgifter
 • få tillgång till uppgifterna
 • rätta uppgifterna
 • radera uppgifterna och bli bortglömd
 • begränsa behandlingen av uppgifterna
 • överföra uppgifterna från ett system till ett annat
 • motsätta sig behandlingen av uppgifterna
 • inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande.

 

 1. Användning av uppgifter för automatiskt beslutsfattande, inklusive profilering (dataskyddsförordningen art. 13.2(f) och 14.2(g)
 • Personuppgifter används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.
 1. Uppdatering av dataskyddsbeskrivningen
 • Detta dataskyddsmeddelande kommer att uppdateras, till exempel om våra arbetsmetoder eller system förändras eller utvecklas, eller om dataskyddsrekommendationerna ändras. Vi kan behöva göra uppdateringar även när lagstiftningen ändras. Eventuella ändringar träder i kraft när vi har publicerat vår uppdaterade dataskyddsbeskrivning eller vid den tidpunkt som vi meddelar. Dataskyddsbeskrivningen publiceras på sidan https://riista.fi.

 

 1. Datasystemets offentliga adress

Datasystemets offentliga adress är https://oma.riista.fi

(version 1.1.2024)