Registerbeskrivningen

REGISTERBESKRIVNING 

Finlands viltcentrals elektroniska ärendehantering Oma riista-tjänsten

1. Registeransvarig

Namn:
Finlands viltcentral

Fo-nummer:
0201724-4

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

E-post:
kirjaamo@riista.fi

Telefon:
029 431 2001

2. Ansvarigperson för registerärenden

Namn:
Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppdrag, Offentliga förvaltningsuppdrag
Tuomo Pispa, förvaltningschef, Andra än offentliga förvaltningsuppdrag

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

Telefon:
029 431 2104, Sauli Härkönen
029 431 2106, Tuomo Pispa

e-post:
sauli.harkonen@riista.fi
tuomo.pispa@riista.fi

3. Registrets namn

Finlands viltcentrals elektroniska Oma riista-tjänst

4. Registrets datainnehåll

Registret omfattar

–          personuppgifter,
–          till jägarregistret anknutna uppgifter,
–          uppgifter och verksamhet med anknytning till den offentliga viltkoncernen, Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningarna eller organisationer som personen representerar,
–          av personerna framställd viltinformation.

Registret kan innehålla följande personuppgifter, av vilka med asterisk (*) märkta är från Befolkningsdataregistret:

–          personsignum*, namn* och stadigvarande adress
–          modersmål*, hemkommun, uppgift om finländskt medborgarskap*, eventuell dödsdag*,
–          telefonnummer, e-postadress och lösenord,
–          jägarnummer, uppgifter om jägarexamen och viltvårdsavgift,
–          eventuella tillstånd och samtycken,
–          eventuella uppgifter rörande personens spärrmarkeringar,
–          eventuella uppgifter om marknadsföringsförbud,
–          eventuella uppgifter om erkännanden som beviljats personen,
–          eventuella andra uppgifter som insamlats med personens samtycke.

Registret kan innehålla följande övrig information:

–          om personernas uppdrag och medlemskap i den offentliga viltkoncernen, Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningar eller organisationer som personen representerar,
–          Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas evenemangsuppgifter,
–          uppgifter om personens eller om en organisation denne representerar ansökta, beviljade och köpta tillstånd,
–          uppgifter om av personen avlagda utbildningar och provprestationer,
–          av personen givna bytes-, observations-, skade- och motsvarande viltuppgifter samt punktpositioneringar,
–          områdes-, grupp-, medlems-, uppdrags-, punktpositions-, samt viltinformationsuppgifter från organisation som personen representerar,
–          person till ovanstående organsationers verksamhet anknutna distributionslistor.

Registret innehåller uppgifter med början från 1.1.2009.

5. I registret befintliga uppgifters offentlighet eller sekretessbeläggning

Person- och övriga uppgifter hanteras och överlåts endast i och för lagenliga ändamål, om vilka det stadgats noggrannare om i personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

6. Syftet med hantering av registerinformation

Hållande av registret grundar sig på:

–          viltförvaltningslagen (158/2011) 2 § 2 moment punkt 2 och 10,
–          lag om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993) 7 a, 7 b och 7 c §,
–          jaktlagen (615/1993) 10, 30 och 41 § och jaktförordningen 5, 9 och 44 §,
–          statsrådets förordning om dispens enligt jaktlagen (452/2013) 7 och 8 §,
–          personuppgiftslagen 8 § 1 moment 4 punkt om behandling föranleds för skötande av lagstadgad uppgift samt 8 § 1 moment 5 punkt i anknytning till kundförhållande.

Syftet med behandling av uppgifterna i registret är att erbjuda medborgarna ett enkelt sätt att själva bokföra händelser som anknyter till vilt samt att uppgöra enligt i lag eller förordning stadgade bytesmeddelanden. De viltuppgifter som personen sparat kan behandlas av den offentliga viltkoncernen för planerings-uppgifter samt för statistik och forskning. Därtill används uppgifterna i detta register för att informera tjänstens användare om kontaktuppgifter till personer i olika uppgifter inom viltförvaltningen samt om olika evenemang som ordnas av viltförvaltningen.

Ytterligare kan uppgifterna i registret behandlas för följande syften:

–          skötsel och utveckling av kundförhållande,
–          förverkligande av tjänsten,
–          bekräftelse av kundevenemang,
–          utveckling av kundtjänst och verksamhet,
–          analys, rapportering och statistik,
–          övriga liknande användningssyften.

7. Regelmässiga informationskällor

Uppgifter som lagras i registret erhålls regelmässigt:

–          av personen själv genom olika metoder,
–          från jägarregistret som upprätthålls av Finlands viltcentral, licensförvaltningssystemet och övriga Finlands viltcentrals system,
–          från Forststyrelsens system,
–          från Naturresursinstitutets system samt
–          från Befolkningsregistercentralens system.

8. Regelmässig överlåtelse och flyttning av uppgifter ytterom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter överlåts regelmässigt:

–          till europeiska unionen (Habides-rapportering enligt fågel- och habitatdirektiven),
–          till Jord- och skogsbruksministeriet,
–          till Naturresursinstitutet och
–          till Forststyrelsen.

Uppgifter överförs eller överlåts inte regelmässigt ytterom EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn och korrigering

Person har rätt att granska de uppgifter som berör honom/henne som sparats i registret. Beträffande rätten till insyn skall kontakten göras skriftligt och undertecknat till i punkt 1 nämnda adress.

Om det finns fel i de registrerade uppgifterna, kan den registrerade framföra en skriftlig begäran om rättelse till i punkt 1 nämnda adress.

Förbudsrätt och samtycke

För direktreklam, distansförsäljning, annan direktmarknadsföring och marknads- och opinionsundersökningar överlåts uppgifter endast med den registrerades samtycke.

Från registret överlåts inte uppgifter för personmatriklar eller släktforskning.

I ärenden om förbud och rättelse kan den registrerade kontakta den i punkt 2 nämnda ansvarige personen.

10. Principer för skyddande av registret

Manuellt material

Manuellt material förvaras i låst utrymme.

Elektroniskt registrerade uppgifter

Rätt att behandla uppgifter i registret har bara de Finlands viltcentrals arbetstagare, som genom sitt arbete har rätt att behandla dessa. Rätt att behandla personens kontaktuppgifter har ytterligare de personer vilka vid utförandet av i frågavarande uppgifter har tjänsteansvar eller med personens samtycke.

Var och en användare har sitt eget användarsignum och lösenord till systemet. Varje användares tillträde till olika kunduppgifter administreras genom användarrättigheter och över verksamheten förs logginformation. Den offentliga viltkoncernens personal har instruerats angående användandet av systemets uppgifter.

Tjänsten fungerar i en omgivning, som är skyddad med brandmur och andra tekniska åtgärder. Tjänsten kontaktas via en skyddad nätanslutning. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och tillgång till uppgifterna har endast av servicegivaren utnämnda personer.

11. Datasystemets offentliga adress

Datasystemets offentliga adress är https://oma.riista.fi

(Version 1.1, 23.3.2016)

Uppdaterad 4.4.2016