Siirry sisältöön

Den offentliga viltkoncernen

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde och de aktörer som har uppgifter i anslutning till vilt eller vilthushållning bildar en samarbetsgrupp som kallas för den offentliga viltkoncernen.

Till den offentliga viltkoncernen hör

Den offentliga viltkoncernens strategi och tillhörande nätverkssamarbete effektiverar ledningen, verksamhetsplaneringen och resultatstyrningen för de ämbetsverk som hör till koncernen.

Ledningsgruppen leder och styr den offentliga viltkoncernens verksamhet. Strategi- och prognosgruppen planerar koncernens strategi.

Koncernens strategi

Den offentliga viltkoncernens strategi och delstrategier bereds under seminarier som ordnas två gånger om året. I beredningen deltar förutom de aktörer som hör till koncernen även ordförande och representanter för det landsomfattande viltrådet och de regionala viltråden.

Den offentliga viltkoncernens strategi  motsvarar jord- och skogsbruksministeriets strategi ”Förnybara naturresurser – en livskraftig natur ger mat och välbefinnande”.

Vision

Välmående av vilt – Finland är en föregångare inom hållbar användning, skötsel och skydd av viltbeståndet

Verksamhetsidé

Aktörerna inom den offentliga viltkoncernen ansvarar för viltbeståndens livskraft, tryggar viltbeståndets mångfald och hållbar användning av det och sammanpassar olika förväntningar i anslutning till vilthushållning.

Samhälleliga påverkningsmål

  • Viltbestånden bevaras livskraftiga
  • Vilthushållningen skapar välfärd
  • Jakten och viltvården är etisk och ansvarsfull
  • Konflikter och skador som orsakas av vilt är under kontroll

Strategiska huvudmål

  • Vi stärker vilthushållningen som en del av ekosystemtjänsterna och bevarandet av naturens mångfald
  • Vi främjar identifieringen och uppskattningen av vilthushållningens mångahanda hälsofrämjande verkningar
  • Vi säkerställer en pålitlig, uppdaterad och samkörd viltdata som grund för vilthushållningen
  • Vi verkar öppet och aktivt tillsammans med landsomfattande och internationella partner och intressentgrupper
  • Våra handlingsmodeller är effektiva, ekonomiska, kundorienterade och förutseende och vi sörjer för vår egen kontinuerliga utveckling