Siirry sisältöön

Användarvillkor

Webbplatsen riista.fi är en avgiftsfri tjänst som erbjuds av Finlands viltcentral. Webbplatsen innehåller aktuell information för alla som är intresserade av viltförvaltning, vilthushållning och jakt. Den är dessutom ett arkiv för meddelanden och publikationer. Alla sidor finns på finska och svenska, en del även på samiska eller engelska.

Alla uppgifter på webbplatsen är avsedda endast som information, och de bör inte uppfattas som juridisk, kommersiell eller motsvarande rådgivning. Respons till Finlands viltcentral kan sändas via webbplatsen. Webbplatsen är planerad och testad för att fungera med kombinationer av de vanligaste webbläsarna och operativsystemen.

Webbplatsen är avsedd för alla Finlands viltcentrals intressentgrupper. Användaren förbinder sig till att använda webbplatsen enligt de användarvillkor som gäller för tillfället samt enligt lag och god sed. Personuppgifter samlas in endast med användarnas samtycke, till exempel det som de meddelar i samband med respons till Finlands viltcentral.

Innehållet på webbplatsen, såsom text och bilder, skyddas enligt upphovsrättslagen. Finlands viltcentral förbehåller sig alla rättigheter till webbplatsen och dess innehåll om inget annat nämns. Användaren har rätt att utnyttja eller skriva ut sidor och uppgifter från webbplatsen för privat, icke-kommersiellt bruk. Medierna har rätt att utnyttja meddelanden med bilder för journalistiska ändamål under förutsättning att källan till informationen nämns.

Texter eller annat material får inte användas i kommersiellt syfte eller på ett sätt som strider mot god sed eller för ändamål med vilka man avsiktligen strävar efter att skada Finlands viltcentrals verksamhet. Kontaktuppgifter till de anställda på Finlands viltcentral finns på webbplatsen. Att använda kontaktuppgifterna för annat ändamål än privat bruk är förbjudet.

Finlands viltcentral svarar för det material man själv producerar på webbplatsen, för upphovsrättigheterna och för övriga immateriella rättigheter. Finlands viltcentral ansvarar inte för något annat innehåll på webbplatsen eller för något innehåll som redigerats eller fåtts via webbplatsen. Finlands viltcentral förbehåller sig rätten att lägga till, ändra och avlägsna delar av webbplatsen eller att sluta upprätthålla webbplatsen delvis eller i sin helhet eller att begränsa tillträdet till webbplatsen när som helst.

Finlands viltcentral ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt kan orsakas användaren på grund av felaktigt innehåll, tekniska fel, servicearbeten eller hot mot informationssäkerheten. Finlands viltcentral ansvarar under inga omständigheter för eventuella skador som orsakas på ett datasystem eller den information som finns där.

Anvisningar för diskussion på sociala medier

Finlands viltcentrals sidor i sociala medier upprätthålls av viltcentralens informationsteam. Diskussionerna och kommentarerna följs regelbundet och vi försöker i mån av tid svara på relevanta frågor. Allas synpunkter är värdefulla och en mångsidig diskussion om viltsektorn är önskvärd. Läs mer om somes spelregler.

© Finlands viltcentral 2013