Siirry sisältöön

Uppföljning

Den finska jakten grundar sig på den aktuella forskningsinformation som fåtts gällande viltarternas stamvariationer.Jakten dimensioneras artvis enligt situationen för viltstammarna och vid behov fredas viltarten eller jakten på arten begränsas.

De finska jägarnas samarbete med viltförvaltningen och viltforskningen är grunden för vårt lands vilthushållning. Jägarna utför viltinventeringarna som talkoarbete, viltforskningen behandlar uppgifterna som fåtts och Finlands viltcentral samt jord- och skogsbruksministeriet använder dessa uppgifter som botten för administrationsbeslut om berör viltet.

Finland torde vara det enda landet i världen, där man kan få så här täckande viltinformation genom talkoarbete. Informationen används också effektivt. Till exempel besluter man om skogshönsfåglarnas jakttider genom en snabb och flexibel verksamhetskedja. Tusentals jägare räknar på talko triangel-inventeringslinjerna i början av augusti och om skogshönsfåglarnas jakttider besluter man utgående från den här aktuella informationen. Från barrskogen insamlad information om viltet överförs till förvaltningsbeslut redan inom ungefär tre veckor, då jord- och skogsbruksministeriet ger förordningen om jakttiderna för skogshönsfåglarna som är baserad på viltsituationen.

Viltinventeringsformerna är många och viktigaste av dem är

  • vilttriangelinventeringarna, med vars hjälp man utreder skogshönsfåglarnas (tjäder, orre, järpe, dalripa) kull-framgångar och den artspecifika individtätheten per kvadratkilometer
  • vattenfåglarnas punktinventering
  • uppskattningarna av älgstammen
  • uppföljning av stora rovdjursstammarna genom observationer via nätverket av rovdjurskontaktpersonerna

 

Uppföljningsresultat

Två skidåkare tittar på en spårlöpa i den snöiga skogen.Viltstammarna i Finland övervakas mångsidigt genom olika vilträkningar, observationer och bytesstatistik. Mängden frivilligt arbete som jägarna utför i uppföljningen av viltstammarna är omfattande – enbart på jaktvårdsföreningsnivå över 400 årsverken per år. Den finländska viltinformationen är till sin kvalitet och mängd globalt sett unik.

Med hjälp av viltdata utreds viltstammarnas områdesvisa storlek, ungproduktion och för vissa arter dessutom ålders- och könsfördelning. Viktiga uppgifter är viltstammarnas utvecklingsriktningar och växlingar. Viltinformationen samlas in för att jakten ska kunna dimensioneras korrekt och hållbart. Viltdata utgör i praktiken stommen för hela jaktverksamheten.

Uppgifterna samlas in och publiceras av Naturresursinstitutet samt Finlands viltcentral.

Bekanta dig med statistik över viltstammar (luke.fi)

Naturresursinstitutet sammanställer årligen jaktstatistik. Bytesuppgifter för jaktlicens- eller dispensbelagda viltarter fås från viltcentralens licensförvaltning och för andra viltdjur som sampelundersökning årligen med hjälp av en enkät till cirka 5 000 jägare.

Läs mera om jaktstatistik (luke.fi)