Siirry sisältöön

Uppföljning av stora rovdjur

Storleken på stammarna av stora rovdjur, dvs. varg, lodjur, järv och björn, uppföljs regelbundet utgående från observationer.

Uppskattningen och uppföljningen av rovdjursstammarna utförs i Finland av Naturresursinstitutet (Luke). Uppskattningen av stammarna bygger i många avseenden på det observationsmaterial som tagits fram av de frivilliga rovdjurskontaktpersonerna. Andra informationskällor som används vid stamuppskattningen är till exempel DNA-provinsamling.

Medborgarna ombeds meddela rovdjurskontaktpersonerna i området om varg-, björn-, lodjurs- och järvobservationer. En observation av ett stort rovdjur kan vara en synobservation av ett djur eller en observation av spår, spillning eller kadaver. Genom att anmäla din observation till den lokala rovdjurskontaktpersonen stöder du viltforskningen och hjälper myndigheterna att få en mera exakt uppfattning om rovdjurssituationen i regionen.

Kontaktuppgifter till rovdjurskontaktpersonerna.

 

Rovdjurskontaktpersonerna är utbildade frivilliga

Rovdjurskontaktpersonerna som utnämns av Finlands viltcentral är utbildade experter som samlar in, bekräftar och vidarebefordrar rovdjursobservationer till forskningen och förvaltningen.

Rovdjurskontaktpersonerna registrerar bekräftade observationer i systemet Tassu som upprätthålls av Luke. För observationerna antecknas bland annat djurens art och antal, framtassarnas bredd och längd samt observationstid och observationsplats. För stora rovdjur som har rört sig i närheten av bebyggelse antecknas dessutom avståndet till närmaste bebodda byggnad.

Observationerna som kontaktpersonerna registrerar används förutom för stamuppskattningarna som forskningen producerar också av myndigheter och viltförvaltningen, till exempel polisen och Finlands viltcentral, som stöd för beslutsfattandet.

Varje år antecknas tiotusentals observationer, så det handlar om en väldigt omfattande mängd frivilligarbete. Nätverket har varit aktivt sedan slutet av 1970-talet.

Information om grundkursen för rovdjurskontaktpersoner finns på Viltinfo (riistainfo.fi)

Se en video (riistainfo.fi) om rovdjurskontaktpersonernas arbete (på finska).

 

Om du stöter på ett stort rovdjur

Om du stöter på ett stort rovdjur på en gårdsplan eller betesmark är det skäl att försöka driva bort det med höga ljud eller genom att tydligt visa att det finns en människa på plats. Ett sådant möte ska anmälas till en rovdjurskontaktperson. Om ett stort rovdjur rör sig upprepade gånger på en gård, beter sig hotfullt eller inte lämnar gården direkt efter att ha sett en person, ring nödcentralen.

Om ett stort rovdjur orsakar fara eller skada, eller om du krockar med ett stort rovdjur, kontakta polisen via nödcentralen (112).

 

Kontaktuppgifterna till rovdjurskontaktpersonen för ditt område