Siirry sisältöön

Nationella viltrådet

Nationella viltrådet är ett strategiskt förvaltningsorgan, som stöder viltpolitiken och deltar i beredningen av den. Nationella viltrådet utses av jord- och skogsbruksministeriet på förslag av regionmötena och intressentgrupperna, och mandatperioden är tre år (Viltförvaltningslagen 4 §, Finlex).

Nationella viltrådet har en representant från vart och ett av Finlands viltcentrals 15 verksamhetsområden. Till nationella viltrådet hör representanter för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Forststyrelsen, ett offentligt organ på riksnivå som främjar skogsbruket, Naturresursinstitutet, en på riksnivå betydelsefull organisation inom jord- och skogsbruket, en på riksnivå betydelsefull organisation inom jakten och viltvården samt en på riksnivå betydelsefull organisation inom naturvården.

Nationella viltrådet behandlar ärenden som gäller vilthushållningen på riksnivå. Nationella viltrådet ökar för sin del ett öppet och interaktivt samarbete med intressentgrupperna i frågor som gäller vilthushållningen och strävar genom sin verksamhet efter att främja sammanjämkandet av olika intressen.

Nationella viltrådets uppgifter är enligt 4 § i Statsrådets förordning om viltförvaltningen att: (Finlex)

 • delta i den strategiska planering och beredning som gäller Finlands viltcentral och i den riksomfattande planeringen av vilthushållningen samt i arbetet med att bereda och uppdatera förvaltningsplaner som gäller viltarter och viltbestånd samt arternas livsmiljöer
 • sköta det riksomfattande samrådet med intressentgrupper i anslutning till arbetet med förvaltningsplanerna
 • behandla initiativ från de regionala viltråden och besluta om fortsatta åtgärder
 • lägga fram förslag om hur vilthushållningen kan utvecklas på riksnivå samt lägga fram förslag för styrelsen för Finlands viltcentral om principerna för jaktvårdsföreningarnas och Finlands viltcentrals resursfördelning.

 

Medlemmarna i nationella viltrådet 1.8.201731.7.2020

Representanterna för verksamhetsområdena (ersättaren inom parentes):

 • Juhani Kukkonen, ordförande (Seppo Törnroos), Södra Savolax
 • Martin Hägglund, vice ordförande (Seppo Lohimies), Egentliga Finland
 • Juha Mäki, Södra Tavastland (Pekka T. Partanen)
 • Ilkka Tiainen (Jarmo Myllylä), Sydöstra Finland
 • Asko Keskinisula (Teuvo Suutari), Kajanaland
 • Leo Houhala (Yrjö Soidinmäki), Mellersta Finland
 • Jari Huhtamella (Paula Ajanki), Lappland
 • Jouko Arvo (Raimo Kinnunen), Uleåborg
 • Toni Peltoniemi (Sauli Ojatalo), Österbotten
 • Kimmo Alakoski (Pertti Salminen), Norra Tavastland
 • Veikko Sorsa (Esa Räty), Norra Karelen
 • Juha Savolainen (Marko Metso), Norra Savolax
 • Mathias Lindström (Pasi Sandvik), Kust-Österbotten
 • Erkki Kallio (Mika Tuomisaari), Satakunta
 • Mikael Antell (Markku Tuominen), Nyland

Övriga representanter (ersättaren inom parentes):

 • Sami Niemi (Sanna Paanukoski), jord- och skogsbruksministeriet
 • Suvi Borgström (Esko Hyvärinen), miljöministeriet
 • Ahti Putaala (Antti Maukonen), Forststyrelsen
 • Anssi Niskanen (Pekka Hovila), Finlands skogscentral
 • Sirpa Thessler (Otso Huitu), Naturresursinstitutet
 • Mikko Tiirola (Timo Leskinen), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
 • Tuomas Hallenberg (Heli Siitari), Finlands jägarförbund
 • Vesa Luhta (Riku Lumiaro), Finlands naturskyddsförbund