Nationella viltrådet

Nationella viltrådet är ett strategiskt förvaltningsorgan som stöder viltpolitiken och deltar i beredningen av den. Nationella viltrådets uppgifter anges i viltförvaltningslagen och i förordningen om viltförvaltningen.

Nationella viltrådets uppgift är att behandla ärenden som gäller vilthushållningen på riksnivå. Nationella viltrådet ökar för sin del ett öppet och interaktivt samarbete med intressentgrupperna i frågor som gäller vilthushållningen på riksnivå och strävar genom sin verksamhet efter att främja sammanjämkandet av olika intressen. Dessutom deltar nationella viltrådet i beredningen av de riksomfattande förvaltningsplanerna som styr vården av viltbeståndet. Det har inte uppgifter som anknyter till Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter eller till personalförvaltning.

Nationella viltrådet har en representant från vart och ett av Finlands viltcentrals 15 verksamhetsområden. Till nationella viltrådet hör dessutom representanter för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Forststyrelsen, ett offentligt organ på riksnivå som främjar skogsbruket, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, en representant för en på riksnivå betydelsefull organisation inom jord- och skogsbruket, en på riksnivå betydelsefull organisation inom jakten och viltvården samt en på riksnivå betydelsefull organisation inom naturvården.

Nationella viltrådet utses av jord- och skogsbruksministeriet på förslag av regionmötena och intressentgrupperna, och mandatperioden är tre år.

Medlemmarna i nationella viltrådet 1.8.2014–31.7.2017

Representanterna för verksamhetsområdena (ersättaren inom parentes):

 • Hannu S. Laine, ordförande (Mikko Simola), Södra Tavastland
 • Mikael Antell, vice ordförande (Markku Tuominen), Nyland
 • Juhani Kukkonen, Södra Savolax
 • Ilkka Tiainen (Matti Soukka), Sydöstra Finland
 • Matti Kemppainen (Mikko Kanniainen), Kajanaland
 • Yrjö Soidinmäki (Ilkka Leppänen), Mellersta Finland
 • Jari Huhtamella (Timo Kovala), Lappland
 • Jukka Vänttilä (Jouko Arvo), Uleåborg
 • Pauli Kiviluoma (Sauli Ojatalo), Österbotten
 • Heikki Toijala (Pertti Salminen), Norra Tavastland
 • Veikko Sorsa (Pentti Pulkkinen), Norra Karelen
 • Juha Savolainen (Marko Metso), Norra Savolax
 • Mathias Lindström (Mikael Nyholm), Kust-Österbotten
 • Erkki Kallio (Matti Tervakangas), Satakunta
 • Marko Perkkiö (Patrick Johansson), Egentliga Finland

Övriga representanter (ersättaren inom parentes):

 • Sami Niemi (Vilppu Talvitie), jord- och skogsbruksministeriet
 • Matti Osara (Esko Hyvärinen), miljöministeriet
 • Ahti Putaala (Antti Maukonen), Forststyrelsen
 • Pekka Helle (Päivi Eskelinen), Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
 • Lauri Saaristo (Saara Lilja-Rothsten), Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
 • Mikko Tiirola (Timo Leskinen), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
 • Lauri Kontro (Panu Hiidenmies), Finlands jägarförbund
 • Vesa Luhta (Riku Lumiaro), Finlands naturskyddsförbund
Uppdaterad 16.6.2016