Siirry sisältöön

Nationella viltrådet

Nationella viltrådet är ett strategiskt förvaltningsorgan, som stöder viltpolitiken och deltar i beredningen av den. Nationella viltrådet utses av jord- och skogsbruksministeriet på förslag av regionmötena och intressentgrupperna, och mandatperioden är tre år (Viltförvaltningslagen 4 §, Finlex).

Nationella viltrådet har en representant från vart och ett av Finlands viltcentrals 15 verksamhetsområden. Till nationella viltrådet hör representanter för jord- och skogsbruksministeriet, miljöministeriet, Forststyrelsen, ett offentligt organ på riksnivå som främjar skogsbruket, Naturresursinstitutet, en på riksnivå betydelsefull organisation inom jord- och skogsbruket, en på riksnivå betydelsefull organisation inom jakten och viltvården samt en på riksnivå betydelsefull organisation inom naturvården.

Nationella viltrådet behandlar ärenden som gäller vilthushållningen på riksnivå. Nationella viltrådet ökar för sin del ett öppet och interaktivt samarbete med intressentgrupperna i frågor som gäller vilthushållningen och strävar genom sin verksamhet efter att främja sammanjämkandet av olika intressen.

Nationella viltrådets uppgifter är enligt 4 § i Statsrådets förordning om viltförvaltningen att: (Finlex)

 • delta i den strategiska planering och beredning som gäller Finlands viltcentral och i den riksomfattande planeringen av vilthushållningen samt i arbetet med att bereda och uppdatera förvaltningsplaner som gäller viltarter och viltbestånd samt arternas livsmiljöer
 • sköta det riksomfattande samrådet med intressentgrupper i anslutning till arbetet med förvaltningsplanerna
 • behandla initiativ från de regionala viltråden och besluta om fortsatta åtgärder
 • lägga fram förslag om hur vilthushållningen kan utvecklas på riksnivå samt lägga fram förslag för styrelsen för Finlands viltcentral om principerna för jaktvårdsföreningarnas och Finlands viltcentrals resursfördelning.

 

Medlemmarna i nationella viltrådet 1.8.202131.7.2024

Representanterna för verksamhetsområdena (ersättaren inom parentes):

 • Juhani Kukkonen, ordförande (Matti Lyömiö), Södra Savolax
 • Martin Hägglund, vice ordförande (Esa Viili), Egentliga Finland
 • Juha Mäki (Juha Lahti), Södra Tavastland
 • Jarmo Myllylä (Kai Korpi), Sydöstra Finland
 • Asko Keskinisula (Teuvo Suutari), Kajanaland
 • Leo Houhala (Yrjö Soidinmäki), Mellersta Finland
 • Jari Huhtamella (Ali Vaarala), Lappland
 • Jouko Arvo (Markku Halonen), Uleåborg
 • Pauli Kiviluoma (Toni Peltoniemi), Österbotten
 • Antti Uotila (Mika Liehu), Norra Tavastland
 • Antti Kuivalainen (Reijo Kortelainen), Norra Karelen
 • Juha Savolainen (Risto Juntunen), Norra Savolax
 • Mathias Lindström (Pasi Sandvik), Kust-Österbotten
 • Erkki Kallio (Pentti Vanhahonko), Satakunta
 • Markku Tuominen (Henrik Rehn), Nyland

Övriga representanter (ersättaren inom parentes):

 • Sami Niemi (Sanna Paanukoski), jord- och skogsbruksministeriet
 • Maria Westerman (Petri Ahlroth), miljöministeriet (11.10.2023-)
 • Ahti Putaala (Antti Maukonen), Forststyrelsen
 • Jouni Rantala (Jussi Lappalainen), Finlands skogscentral
 • Otso Huitu (Katja Holmala), Naturresursinstitutet
 • Mikko Tiirola (Timo Leskinen), Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf
 • Tuomas Hallenberg (Jaakko Silpola), Finlands jägarförbund
 • Riku Lumiaro (Tapani Veistola), Finlands naturskyddsförbund

 

 


Viltrådenas arvoden och reseräkningar

Anvisning – arvoden och reseräkningar 2021 (pdf)

Visma.net Expense -Att spara Finlands Viltcentrals förtroendevald persons reseräkning

Säker Post -anvisningar (pdf)

Blankett för personuppgifter (docx)

Blankett för personuppgifter (pdf)