Siirry sisältöön

Uppgifter

Finlands viltcentrals uppgifter är fastställda i lagen om viltförvaltning. Uppgifterna består av offentliga förvaltningsuppgifter och övriga uppgifter.

Av de offentliga förvaltningsuppgifterna är merparten licensförvaltning. Typiska uppgifter är till exempel att behandla ansökningar om jaktlicens för hjortdjur och att fatta beslut om jaktlicenser. Också licensärenden som gäller avvikande från fredning av viltarter samt förbjudna fångstmetoder och fångstredskap hör till viltcentralens offentliga förvaltningsuppgifter.

De uppgifter som inte kräver bruk av offentlig makt omfattar ett mångsidigt främjande av hållbar vilthushållning samt stöd till jaktvårdsföreningarnas och jägarnas verksamhet.

Bekanta dig med viltförvaltningslagen (Finlex)

Läs mer om offentliga förvaltningsärenden

Läs mer om vilthushållning

Offentliga förvaltningsuppgifter

Enligt viltförvaltningslagen är Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter

 • de uppgifter som anges i jaktlagen (615/1993) samt i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift (616/1993)
 • anskaffning och ikrafthållande av jägarnas gruppförsäkring och ett tillräckligt till uppgiften anknutet försäkringsskydd för de funktionärer som viltcentralen tillsatt i jaktvårdsföreningarna
 • tillsättande och ledning av samt tillsyn över jaktövervakare i jaktvårdsföreningarna
 • tillsättande och ledning av samt tillsyn över jaktvårdsföreningarnas examinatorer för jägarexamina och skjutprov
 • tillsättande och ledning av samt tillsyn över de företrädare för jaktvårdsföreningarna som är verksamma i de terrängundersökningar som avses i 25 § i viltskadelagen (105/2009).

Övriga uppgifter

Enligt viltförvaltningslagen är Finlands viltcentrals övriga uppgifter

 • främjande av hållbar vilthushållning samt bevakande av allmänt intresse med anknytning till vilthushållningen
 • uppföljning av viltbeståndens tillstånd, utveckling, hållbarhet och livskraft samt utvecklande av funktioner i anslutning till detta i samråd med forskningen
 • främjande av viltvården och vården av viltets livsmiljöer
 • beredning, utarbetande och uppdatering av förvaltningsplaner som gäller viltarter och deras livsmiljöer
 • främjande av förebyggande av skador orsakade av vilt
 • främjande av hållbar, säker och etiskt godtagbar jakt
 • främjande av jaktvårdsföreningarnas verksamhet och utbildning av jaktvårdsföreningarnas funktionärer
 • tillhandahållande av expert-, utbildnings- och rådgivningstjänster i fråga om jakt, vilthushållning och vilt
 • information och kommunikation
 • förvaltning och utvecklande av Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas gemensamma datasystem och databanker och tillhandahållande och utvecklande av deras gemensamma informationstjänster samt deltagande i utvecklandet av branschens gemensamma datasystem, databanker och informationstjänster
 • deltagande i internationellt samarbete.