Siirry sisältöön

Jvf:s årsmöte och regionmöte

Jaktvårdsföreningens beslutanderätt utövas av jaktvårdsföreningens årsmöte. Jaktvårdsföreningens medlemmar som har fyllt 18 år och har ett giltigt jaktkort kan delta i mötet och har rösträtt. Föreningsmedlemmar som är under 18 år har närvaro- och yttranderätt på mötet. En röstberättigad medlem kan befullmäktiga en annan medlem att företräda hen på årsmötet. Med fullmakt kan man representera högst fem frånvarande medlemmar.

Skriv ut fullmakt

Jaktvårdsföreningarnas årsmöten hålls i februari. Tidpunkterna meddelas i tidningen Jägaren och i evenemangssökningen.

Se tidpunkter för möten

OBS! Den befullmäktigade ska uppvisa en utredning om den företrädda personens ikraftvarande medlemsskap i jaktvårdsföreningen (till exempel en kopia av direktbetalningkort/jaktkort med betalningskvitto, en utskrift från Oma riista av jaktkortet eller skärmbild från mobilen).

 

Frågor som behandlas

På årsmötet fastställs jaktvårdsföreningens budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår. Därtill behandlas föregående årets bokslut och verksamhetsberättelse.

Årsmötet beslutar om antalet medlemmar i jaktvårdsföreningens styrelse, väljer styrelsens medlemmar och ordförande. Till styrelsen hör minst fem och högst åtta ordinarie medlemmar. Förutom de ordinarie medlemmarna väljer årsmötet till styrelsen en medlem bland de representanter som utsetts av betydande markägarorganisationer inom verksamhetsområdet. På de områden som avses i 8 § i jaktlagen hör dessutom till styrelsen en medlem som Forststyrelsen har utsett. På årsmötet väljs jaktvårdsföreningens representanter till regionmötet för Finlands viltcentrals verksamhetsområde.

Verksamhetsperioden för medlemmarna och ordföranden i jaktvårdsföreningens styrelse är tre år och varje år står ungefär en tredjedel i tur att avgå.

Regionmötet

Regionmötena är Finlands viltcentrals verksamhetsområdens möten, i vilka deltar representanter som tillsatts av jaktvårdsföreningarna. Varje representant har en röst på regionmötet. Regionmötet hålls årligen i mars månad.

Regionmötets uppgift är att följa med vilthushållningen i verksamhetsområdet och framlägga förslag i anknytning till den. Mötet beslutar om kandidater till medlemmar i nationella viltrådet och regionala viltrådet och ger vid behov förslag till representanter i styrelsen för Finlands viltcentral.