Jvf:s årsmöte

Jaktvårdsföreningens beslutanderätt utövas av föreningens årsmöte.

Vid jaktvårdsföreningens årsmöte kan som röstberättigad deltaga endast de medlemmar i den ifrågavarande jaktvårdsförening som har fyllt 18 år och som har ett giltigt jaktkort. De medlemmar som inte har fyllt 18 år har yttrande- och närvarorätt vid möte men inte rätt att rösta.

Giltighetstiden för deltagarnas jaktkort kontrolleras före mötet börjar. Vid mötet har varje medlem som fyllt 18 år en röst. En röstberättigad medlem som fyllt 18 år kan befullmäktiga en annan medlem att företräda honom/henne vid årsmötet. Ingen får dock företräda fler än fem icke närvarande medlemmar.

Jaktvårdsföreningarnas årsmöten hålls i februari. Mötenas tidpunkter meddelas i första numret av tidningen Jägaren eller i lokaltidningarna samt på evenemangssidan.

Se mötenas tidpunkter

Ärenden som behandlas

Vid årsmötet fastställs innevarande verksamhetsårs budget och verksamhetsplan. Dessutom behandlas förra årets bokslut och verksamhetsberättelse.

Årsmötet besluter om antalet medlemmar i styrelsen; minst fem och högst åtta medlemmar. De bör vara 18 år fyllda bemyndigade medlemmar i jaktvårdsföreningen. Förutom dessa ordinarie medlemmarna väljer årsmötet till styrelsen en medlem bland de representanter som utsetts av betydelsefulla markägar-organisationerna inom verksamhetsområdet. Det väljs personliga suppleanter för styrelsemedlemmarna. På de områden som avses i jaktlagen 8 § hör dessutom till styrelsen en medlem som Forststyrelsen utsett, som har en suppleant utsedd av Forststyrelsen.

Mandatperioden för jaktvårdsföreningens styrelseordförande och medlemmar är tre år. Av jaktvårdsföreningens medlemmar är årligen ungefär en tredjedel i tur att avgå. Mandatperioden för de vid årsmöte i februari 2015 vald ordförande och markägarrepresentant (samt i Norra Finland Forststyrelsens representant) gäller till februari 2018.

Vid årsmötet väljs även jaktvårdsföreningens representant till Finlands viltcentrals verksamhetsområdes regionmöte.

Se modell för årsmötets föredragningslista

Fullmakt

Om en 18 år fylld jägare är förhindrad att delta i jaktvårdsföreningens möte, kan han befullmäktiga en annan medlem i samma jaktvårdsförening att företräda honom/henne på mötet. Ingen kan dock företräda fler än fem icke närvarande medlemmar.

Man bör beakta, att enligt reglerna kan en medlem inte representera en jaktförening, utan var och en representerar enbart sig själv och högst fem icke närvarande medlemmar från samma jaktvårdsförening enligt de skriftliga fullmakterna han/hon har fått.

Skriv ut fullmakt

Uppdaterad 8.1.2016