Siirry sisältöön

Lediga jobb

Finlands viltcentral söker en viltplanerare till Österbotten

Verksamhetsområdet utgörs av landskapen Södra Österbotten och Mellersta Österbotten, med sammanlagt 30 jaktvårdsföreningar.

Till viltplanerarens uppgifter hör planerings- och rådgivningsuppgifter inom vilthushållningen, stödjande av jaktvårdsföreningarna, samarbete med intressentgrupperna samt att sköta särskilt fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Seinäjoki.

Tjänsten förutsätter följande:

 • för branschen lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen
 • kännedom om vilthushållning och jakt
 • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska
 • kunskaper i svenska och engelska
 • förhandlings-, samarbets- och interaktionsförmåga
 • beredskap för flexibla arbetstider och resor
 • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder den 1 december 2020 eller enligt avtal.

Ansökningar riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 23 oktober 2020 kl. 16.00 elektroniskt till adressen: kirjaamo@riista.fi.

Ytterligare information:

Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, tfn 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, tfn 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Finlands viltcentral söker en expert på ekonomisk förvaltning för en visstidsanställning som teamledare för en alterneringsledighet 4.5–30.10 2020. Specialisten Tuula Ruuskanen fungerar under perioden som tf teamledare för teamet för statsbidrag och övervakning.

Arbetsuppgifterna preciseras senare och fördelas på teamet för statsbidrag och övervakning och andra särskilt avtalade offentliga förvaltningsuppgifter. Om Finlands viltcentrals offentliga förvaltningsuppgifter stadgas närmare i viltförvaltningslagen (158/2011) 2 § 1 moment.

Till teamet för statsbidrag och övervakning hör bland annat följande arbetsuppgifter:

 • Uppgifter i anslutning till beviljandet av statsbidrag till jaktvårdsföreningar
 • Uppgifter i anslutning till övervakningen av hur jv-föreningarna använder sina medel samt allmän övervakning av föreningarnas verksamhet
 • Rådgivning och utbildning för jv-föreningarnas funktionärer i ärenden som rör statsbidrag, ekonomi och övervakning

Tjänsten förutsätter följande:

 • Lämplig utbildning, exempelvis tradenom eller merkonom
 • Du behärskar ekonomi och har praktisk erfarenhet av ekonomisk förvaltning
 • Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
 • Stresstålighet
 • Du behärskar program för ekonomisk förvaltning och Office-programmen
 • Utmärkt samarbets- och lagarbetsförmåga
 • Kännedom om jaktvårdsföreningsverksamhet och jakt räknas som merit
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Dessutom ska den sökande uppfylla nedanstående villkor för anställning som ersättare för en alterneringsledig person.

Tjänstens placeringsort är i första hand Kuopio och i andra hand något annat av Finlands viltcentrals regionkontor enligt avtal.

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder den 4.5 2020.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 3.4 2020 kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors.

Märk kuvertet: Visstidsanställning som expert.

Ytterligare information:

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, tfn 0294312104, sauli.harkonen@riista.fi

Villkoren för alterneringsledighet:

I avtalet om alterneringsledighet förbinder sig arbetsgivaren att för samma tid anställa en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Ersättaren behöver inte anställas för samma uppgifter som den anställda har skött, men arbetsgivaren ska vara den samma. Som ersättare får inte anställas en person som enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa studerar på heltid.

Som ersättare för en alterneringsledig person ska anställas en person som är arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån. Som ersättare kan anställas en person som:

 • har varit arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån i minst 90 kalenderdagar under de 14 månader som föregår anställningen som ersättare, eller
 • är under 30 år och det har gått mindre än ett år sedan personen avlade sin yrkes- eller högskoleexamen, eller
 • är under 25 eller över 55 år när anställningen som ersättare börjar.

Ersättaren ska anställas för ett heltidsarbete där arbetstiden är minst den samma som för den som blir alterneringsledig.

_______________________________________________________________________________

Verksamhetsområdet utgörs av landskapet Kajanaland med 8 jaktvårdsföreningar. Till viltplanerarens uppgifter hör bland annat att stöda jaktvårdsföreningarna, regionala och nationella planerings- och rådgivningsuppgifter inom vilthushållningen, att samarbeta med intressegrupperna samt att sköta särskilt fastställda offentliga förvaltningsuppgifter.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor i Suomussalmi.

Tjänsten förutsätter följande:

 • för branschen lämplig yrkeshögskole- eller högskoleexamen
  ● god kännedom om förvaltningen och verksamheten i jv-föreningar
  ● kännedom om vilthushållning och jakt, som merit räknas kännedom om vilthushållningen och samarbetsparterna i regionen Kajanaland samt särdragen i området som avses i jaktlagen 8 §
  ● utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska
  ● nöjaktiga kunskaper i svenska och engelska
  ● förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
  ● beredskap för flexibla arbetstider och resor inom landet
  ● beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder 1.6 eller enligt avtal.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 3.4 2020 kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral, Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk kuvertet: Viltplanerare, Kajanaland.

Ytterligare information:

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, sauli.harkonen@riista.fi, tfn 029 431 2104

Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, jarkko.nurmi@riista.fi, tfn 029 431 2105

_______________________________________________________________________________

Finlands viltcentral lediganslår tjänsten som

VILTPLANERARE i Kust-Österbotten

I Finlands viltcentrals region Kust-Österbotten finns åta svenskspråkiga jv-föreningar. Regionen är specialist på sälar och kustmiljöer. Till viltpla- nerarens uppgifter hör också att stöda jv-föreningar nationellt, regionala planerings- och rådgivningsuppgifter inom vilthushållningen, att samarbeta med intressegrupperna och att sköta särskilt fastställda offentliga förvalt- ningsuppgifter. Dessutom bör planeraren ha praktiska erfarenheter av både svensk- och finskspråkiga uppgiter.

Tjänstens placeringsort är Finlands viltcentrals regionkontor för Kust-Österbotten i Vasa/Korsholm.

Tjänsten förutsätter följande:

 • för branschen lämplig högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen
 • god kännedom om förvaltning och verksamheten i jv-föreningar
 • kännedom om vilthushållning och jakt
 • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finsk
 • goda kunskaper i svenska och engelska
 • förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga
 • beredskap för flxibla arbetstider och resor
 • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation

Lönen följer gällande avtal om arbetsvill-koren för branschen och den anställda tillträder senast den 1.11.2019.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast 14.6.2019 kl 16.00, elektroniskt till adressen: kirjaamo@riista.fi.

Ytterligare information:

Chefen för offentliga förvaltningsuppgifter Sauli Härkönen, tfn 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Vilthushållningschef Jarkko Nurmi, tfn 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

Biträdande direktör Jari Pigg, tfn 029 431 2102, jari.pigg@riista.fi


Finlands viltcentral söker en

PLANERARE

Finlands viltcentral söker en planerare för en tids- bunden anställning för tiden 1.8 2019 till 31.7 2020. Planeraren ska arbeta med projektet Välmående av vilt – Hyvinvointia riistasta. Till planerarens uppgifter hör att stöda pilotjaktföreningarna och -jaktlagen som har valts till projektet vid planeringen och realiseringen av jakten på vitsvanshjort. Planeraren ska vara särskilt koncen- trerad på nyttan som jaktföreningarna kan ha av jakten på vitsvanshjort. Pilotföreningarna finns i viltcentralsr-gionerna Egentliga Finland, Nyland, Satakunta, Södra Tavastland och Norra Tavastland.

Till planerarens uppgifter hör:

 • att främst fungera som ett expertstöd för jaktföreningarna som deltar i projektet
 • att stöda jaktföreningarna och jaktlagen vid utvecklandet av praxis för gästjakten och vid försäljningen och förädlingen av hjortkött
 • att delta i arrangerandet av workshopar, evenemang och utbildningar som ansluter till projektet
 • att rent generellt delta i arbetet med att utveckla utnyttjandet av hjort- och rådjursbestånden som en del av Finlands viltcentrals verksamhet

Tjänstens placeringsort är enligt avtal något av Fin- lands viltcentrals regionkontor, i första hand i Åbo eller Helsingfors.

Tjänsten förutsätter följande:

 • högskoleexamen, gärna inom naturresursbranschen
 • god kännedom om vilthushållning och jakt
 • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finsk och goda kunskaper i svenska
 • förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga samt beredskap för flxibla arbetstider och resor inom projektområdet

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder enligt avtal eller senast den första augusti.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 31 maj kl 16.00, i första hand elektroniskt till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral / Registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk kuvertet: Planerare.

Finlands viltcentral främjar hållbar vilthushållning, stöder jakt- vårdsföreningarnas verksamhet och sörjer för verkställandet av viltpolitiken samt fullgör de för viltcentralen föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifterna.

Ytterligare information:

Kommunikationschef Klaus Ekman, tfn 029 431 2103, klaus.ekman@riista.fi

Projektets projektchef Mikael Wikström, tfn 029 431 2123, mikael.wikstrom@riista.fi

Jaktchef Mikko Toivola, tfn 029 431 2341. mikko.toivola@riista.fi