Siirry sisältöön

Tehtävät

Suomen riistakeskuksen tehtävät on määritelty riistahallintoa koskevassa laissa. Tehtävät on jaettu julkisiin hallintotehtäviin ja muihin tehtäviin.

Julkisista hallintotehtävistä valtaosa on lupahallintoa. Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi hirven metsästystä koskevien pyyntilupahakemusten käsittely ja pyyntilupapäätösten tekeminen. Myös riistaeläinlajien rauhoituksesta poikkeaminen ja kiellettyihin pyyntimenetelmiin ja pyyntivälineisiin liittyvät lupa-asiat kuuluvat riistakeskuksen julkisiin hallintotehtäviin.

Tehtävät, jotka eivät edellytä julkisen vallan käyttöä, käsittävät kestävän riistatalouden monipuolisen edistämisen sekä riistanhoitoyhdistysten ja metsästäjien toiminnan tukemisen.

Tutustu riistahallintolakiin (Finlex)

Lue lisää julkisista hallintotehtävistä

Lue lisää riistataloudesta

Julkiset hallintotehtävät

Riistahallintolain mukaan Suomen riistakeskuksen julkiset hallintotehtävät ovat

 • metsästyslaissa (615/1993) sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa (616/1993) säädetyt tehtävät
 • metsästäjien ryhmävakuutuksen sekä nimittämiensä riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden tehtävien hoitamiseen liittyvän riittävän vakuutusturvan hankkiminen ja voimassa pitäminen
 • riistanhoitoyhdistysten metsästyksenvalvojien nimittäminen, ohjaus ja valvonta
 • riistanhoitoyhdistysten metsästäjätutkinnon vastaanottajien sekä ampumakokeiden vastaanottajien nimittäminen, ohjaus ja valvonta
 • riistavahinkolain (105/2009) 25 §:ssä tarkoitetuissa maastotarkastuksissa toimivien riistanhoitoyhdistysten edustajien nimittäminen, ohjaus ja valvonta.

Muut tehtävät

Riistahallintolain mukaan Suomen riistakeskuksen muut tehtävät ovat

 • kestävän riistatalouden edistäminen sekä riistatalouteen liittyvän yleisen edun valvonta
 • riistaeläinkantojen tilan, kehityksen, kestävyyden ja elinvoimaisuuden seuraaminen sekä näihin liittyvien toimintojen kehittäminen yhdessä tutkimuksen kanssa
 • riistanhoidon sekä riistan elinympäristöjen hoidon edistäminen
 • riistaeläinlajeja ja niiden elinympäristöjen hoitoa koskevien hoitosuunnitelmien valmistelu, laatiminen ja päivittäminen
 • riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen
 • kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen
 • riistanhoitoyhdistysten toiminnan edistäminen ja riistanhoitoyhdistysten toimihenkilöiden kouluttaminen
 • metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen
 • tiedotus ja viestintä
 • Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten yhteisten tietojärjestelmien, tietovarantojen ja tietopalveluiden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä toimialan yhteisten tietojärjestelmien, tietovarantojen ja tietopalveluiden kehittämiseen osallistuminen
 • kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen.