Siirry sisältöön

SOTKA-våtmarker

Minskande andstammar gynnas genom restaurering av våtmarker

Genom SOTKA-våtmarker-projekt restaurerar vi och skapar livsmiljöer för sjöfågelkullar i vardagsnaturen.

Logo av SOTKA-project

Våtmarker har under årtionden försvunnit till följd av torrläggning, vilket har påverkat tillståndet för de arter som är beroende av dessa livsmiljöer. Våtmarkerna erbjuder livsmiljöer bland annat för ett mångsidigt sjö-, strand- och vadarfågelbestånd. Därtill fungerar våtmarkerna som naturens eget filter, genom att de stoppar upp fasta partiklar och därigenom binder näringsämnen från dräneringsvatten, gör landskapet levande och fungerar flödesutjämnande. En del av de försämrade våtmarkerna kan återställas till naturoaser som sjuder av liv, och förstörda våtmarker kan ersättas genom att man anlägger nya.

I projektet förbättras sjöfåglarnas fortplantingsframgång genom planering, restaurering och anläggande av livsmiljöer för ungkullar. Våtmarkerna återställs huvudsakligen genom fördämning. På de objekt som valts ut för projektet förbinder man sig till principerna för hållbar jakt i enlighet med SOTKA-våtmarksavtalet samt till skötsel av objektet.

SOTKA-våtmarker-projektet koordineras av Finlands viltcentral. Det är en del av projekthelheten SOTKA (mmm.fi), som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Projekt SOTKA är en del av Helmi-livsmiljöprogrammet (ym.fi). I arbetet följs god praxis enligt erfarenheterna från viltcentralens projekt HembygdsvåtmarkLIFE+.

Ytterligare information och kontaktuppgifter finns på adressen www.kosteikko.fi.

Mål

Hjälpa markägare, jägare och andra intresserade aktörer att anlägga, restaurera och sköta lämpliga våtmarker så att de blir goda livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar. Med dessa åtgärder strävar man efter att säkerställa livskraften för sjöfågelstammar på tillbakagång och därigenom bromsa minskningen av den biologiska mångfalden.

Åren 2023–2024:
Planera minst 40 vidsträckta livsmiljöer för sjöfågelkullar, för vilka genomförandet sker med andra finansieringskällor.

Främja genomförandet av enkla och förmånliga restaureringar av livsmiljöer.

Åren 2020–2022:
Planera minst 60 och genomföra minst 40 livsmiljöobjekt för sjöfågelkullar, med en total areal på minst 400 hektar.

Genomförande

De huvudsakliga metoderna för restaurering är uppdämning och höjning av vattennivån, slåtter, röjning, bete samt reglering av vattennivån. Växtligheten som hamnar under vatten erbjuder näring åt vattenlevande ryggradslösa djur, vilket gör att våtmarker som anläggs genom uppdämning är idealiska ur näringssynvinkel främst för sjöfågelkullar. Restaurering av strandängar genom att avlägsna vass och sly skapar också en god livsmiljö för kullarna.

För att få delta i projektet förutsätts enhälligt stöd av alla områdesägare samt övriga lokala aktörer. Den lokala satsningen är avgörande för våtmarkerna, för att objekten ska genomföras.

Den lokala självfinansieringsandelen överenskoms från fall till fall och är även beroende av finansieringsvillkoren för genomförandet.  Självfinansieringsandelen kan täckas även med talkoarbete samt med sponsorfinansiering. Projektet SOTKA-våtmarker täcker i princip planeringskostnaderna för projekten.

På våtmarkerna ska man förbinda sig till hållbar jakt, fångst av små rovdjur och skötsel av objektet. Utan aktiva skötselåtgärder går de uppnådda natureffekterna snabbt förlorade.