Siirry sisältöön

Förebygga viltskador

En av Finlands viltcentrals viktigaste uppgifter är att ta fram arbetsformer och produkter för att förebygga viltskador, att testa dem och att skaffa produkter som fungerar bra. Dessutom ger vi anvisningar om hur produkterna ska användas. När det gäller anvisningarna och information om skador som orsakas av vilt samarbetar vi även med markägar- och producentorganisationerna.

Målsättningen är att hjälpa de markägare som råkar ut för viltskador genom att erbjuda dem direkt stöd för att förebygga skador. Med hjälp av specialunderstöd från jord- och skogsbruksministeriet har det bland annat skaffats elstängsel för att förebygga skador som orsakas av stora rovdjur och hjortdjur. Avskräckningsmedel och avspärrningsband förebygger skador som orsakas av hjortdjur. Mer information om förebyggande av viltskador och om förmedling av material kan du få på ett av Finlands viltcentrals regionala kontor.

Viltskador ersätts enligt viltskadelagen. I lagen anges de grunder och förfaranden som ligger till grund för beviljandet av medel för ersättning för och förebyggande av skador orsakade av vilt. I lagen fastställs även vem som är berättigad till ersättning för viltskador.

Enligt lagen indelas skadorna i skador orsakade av hjortdjur, skador orsakade av stora rovdjur och skador orsakade av annat vilt. I nuläget ersätts endast skador som orsakats av hjortdjur och av stora rovdjur. Skador som orsakas av hjortdjur indelas i skador på odling, skador på husdjur och skogsskador. Skador som orsakats av stora rovdjur och som ersätts är skador på odling, skador på djur och skador i samband med djurhållning, skador på lösöre samt skador på ren. Trafikskador som orsakas av hjortdjur ersätts inte.