Siirry sisältöön

Det samnordiska mårdhundsprojektet

Målet för det nordiska mårdhundsprojektet som koordineras av Finlands viltcentral är att förhindra mårdhundens utbredning via norra Finland till Skandinavien.

Mårdhunden är en invasiv främmande art som orsakar avsevärd skada för den biologiska mångfalden, i synnerhet för sjöfåglar och groddjur. Det anses vara ytterst viktigt att avlägsna arten. I Finland är mårdhundsstammarna rikliga, medan arten i praktiken inte förekommer i Norge och Sverige. Det anses sannolikt att mårdhunden sprider sig till Skandinavien om man inte bedriver effektiverad fångst i Lappland och Kvarken. Det är mycket förmånligare och lättare att i ett tidigt skede ingripa i problemet med främmande arter och bedriva kontinuerlig kontroll än att hantera en stor mårdhundsstam och de problem den orsakar.

Det nordiska mårdhundsprojektet är en fortsättning på det arbete som gjorts inom det samnordiska mårdhundsprojektet (riista.fi), dvs. Manage  Countries (MIRDINEC) inom det EU-finansierade projektet Life+.

Projektets syften

  • Förhindra spridningen av mårdhund till Sverige och Norge.
  • Hålla mårdhundsstammen i Lappland och Kvarken så liten som möjligt.
  • Utveckla metoder för fångst av mårdhund.

Verksamhet

Fungerande fångst med fälla är viktig för att projektets mål ska uppnås, eftersom förekomsten av mårdhund i Lappland är gles. Vid fångst med fälla i Lappland används ett fjärrövervakningssystem, med hjälp av vilket man kan gillra flera fällor på för fångsten viktiga platser. Fjärrövervakningen sparar tid och pengar, eftersom majoriteten av fällorna är placerade på svårtillgängliga platser. Förutom fångst med fälla används även fångst med ställande hund, grytfångst samt viltkameror vid åtel. Dessutom använder man sig inom projektet av så kallade judas-djur, genom att mårdhundshanar förses med gps-sändare. Med hjälp av uppgifterna om djurets rörelser kan man avgöra när det sändarförsedda djuret har hittat en partner för fortplantning i området. Partnern fångas, vilket medför att den sändarförsedda mårdhunden börjar söka en ny partner. Metoden är ett effektivt sätt att hitta mårdhundar på områden med gles stam.

Frontlinjen i kampen mot mårdhunden går från Bottenvikens innersta del upp längs Kemi älv. Dessutom omfattar projektet även Kvarken, med tyngdpunkt på Korsholms skärgård. I havsområdet avlägsnar man inom projektet mårdhundar i Kvarkens skärgård samt på gränsen mellan Fastlands-Finland och Ålands skärgård.

Samarbete mellan grannländerna

Det nordiska mårdhundsprojektet är ett samprojekt mellan Sverige, Finland och Norge. Finlands viltcentral och Forststyrelsen samt Norge och Sverige deltar i finansieringen. Som en del av det nordiska mårdhundsprojektet har föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys (saaristoluonto.fi) försett mårdhundar med GPS-sändare längs gränsen mot Åland. Med hjälp av de sändarförsedda mårdhundarna har man effektiverat fångsten och fått värdefull information om mårdhundarnas beteende i skärgårdsförhållanden.

Tilläggsuppgifter

Report of Raccoon Dog management in Finland for 2021 (pdf)

Arbetsplanen för fångst av mårdhund i Finland 2021-2024 (på engelska):

Working plan for Raccoon Dog management in Finland for 2021-2024 (pdf)