Siirry sisältöön

Utfodring

Med viltutfodringen strävar man till att förbättra djurens livsduglighet inför vintern och med den förbättrar man också deras produktionsförmåga. Dessutom kan man med en rätt placerad utfodringsplats minska skadorna för jord- och skogsbruket samt för trafiken. Med viltutfodring kan man i viss mån manipulera djurens beteende och hur de rör sig.

Med utfodringen hjälper man djuren att klara sig över vintern. Vinterutfodringen inleds i god tid innan snön kommer och fortsätts ända tills snön smälter. För många främmande arter är utfodring på vintern nästan ett livsvillkor, men många viltdjur som hör till de ursprungliga arterna har också nytta av jägarnas utfodring. Det är vanligast att ordna utfodring för små hjortdjur samt harar. Det är också populärt att utfodra fälthönsfåglar.

En väl organiserad vinterutfodring är viltvård när den är som bäst och ger möjlighet till selektiv jakt. Med hjälp av viltutfodring får man en god uppfattning över områdets viltdjursstammar. Iakttagande av åtgången på foder vid utfodringsplatserna samt observationer av spår och lämningar är till hjälp vid uppskattningen av mängden vilt och kvalitet. Att använda viltkamera på utfodringsplatsen är en del av den moderna och intressanta övervakningen av viltstammarna.

Viltvården är en rättighet för områdets ägare. Vid arrendering av jakträtten överförs också viltvårdsrätten på arrendatorn. Jaktlagens 15 paragraf lyder sålunda: Om något annat inte har överenskommits får arrendatorn vidta viltvårdsåtgärder på jaktarrendeområdet. Härvid får områdets ägare eller innehavare inte vållas skada eller men.

Viltåker och utfodringsplats

Utfodring av vilt kan utövas på många sätt. En del av åtgärderna kan en enskild jägare göra själv, men för en del behövs samarbete med flera som är intresserade av saken, för att resultaten ska vara de bästa möjliga. Välorganiserad viltutfodring är som ett pussel, vars enskilda bitar bildar ett nätverk, som djuren kan dra nytta av enligt deras behov.

I första hand löns det att grunda en utfodringsplats på område, dit djuren naturligt söker sig under vintern. Från utfodringsplatsen ska det vara god sikt runt omkring i omgivningen, ändå så, att det finns nära till skydd. På så sätt har djuren som söker sig till utfodringsplatsen bättre möjlighet att i god tid upptäcka jagande rovdjur. Det ska finnas tillräckligt med utfodringsplatser i området, så att det inte samlas för stora mängder djur på en enskild plats. Sålunda minskar också rovdjurens inverkan.

Eventuella olägenheter som kan orsakas av viltutfodringen ska man noga tänka över och försöka hitta sådana lösningar som minimerar dem. Till exempel en fel placerad slicksten för älgar eller en viltåker kan styra hjortdjur att korsa livligt trafikerade vägar eller få dem att till föda använda närbelägna planteringar eller åkrar för produktionsbruk.

Spannmålet som sätts ut ska vara av god kvalité, till exempel mögligt eller av gnagare förorenat spannmål får man inte använda vid utfodringsplatserna. Ytterligare borde man vid utfodringsplatserna erbjuda en mångsidig kost, såsom spannmål, rotfrukter, grönsaker och hö. Ensidig kost kan i värsta fall orsaka bristtillstånd för djuren eller skador på närområdets skogar när djuren försöker korrigera sin näringsbalans.

För utfodring kan man använda olika automater eller utfodringstak, ofta är det dessutom naturligt att utfodra från marken. Automater är ett förträffligt hjälpmedel särskilt vid utfodring med spannmål, då räcker det ofta med underhåll en gång i veckan. När utfodringsplatsen placeras så att man lätt också kommer till den under vintern så blir inte underhållet allt för betungande. När regelbunden utfodring har börjats, ska den fortsätta ända fram tills dess att snön har smält.

Olika viltvårdsåtgärder och tillstånd som behövs

  • Grundande av en viltåker  → markägarens tillstånd
  • Tillverkning av lövkärvar och utfodring  → markägarens tillstånd
  • Utfodring av små hjortdjur med utfodringstak  → tillstånd av markägaren
  • Fällning av aspar för harar  → tillstånd av markägaren
  • Utfodring av sjöfåglar  → tillstånd av vattenområdets ägare
  • Utplacering av slickstenar i skogen  → tillstånd av markägaren
  • Utfodring av harar med hö  → löns att be markägaren om lov