Siirry sisältöön

Projektet SOTKA-främmande rovdjur

Häckningsro genom rovdjursfångst

Mink och mårdhund är ytterst invasiva främmande arter för den finländska naturens biologiska mångfald, vilka försvagar sjöfågelstammarna avsevärt. I projektet SOTKA-främmande rovdjur utvecklas effektiva metoder för avlägsnande av främmande rovdjur från naturen. Projektet delas upp i verksamhet på fastlandet och i skärgården.

Logo av projektet SOTKA-främmande rovdjur

De flesta finländska sjöfågelarter har minskat de senaste åren, särskilt arter som trivs och fortplantar sig i frodiga sjöområden och i skärgården. De största orsakerna till tillbakagången är minskning av lämpliga livsmiljöer och predation orsakad av små rovdjur.

Minken är en effektiv jägare och mårdhunden en talrik överlevare. Mårdhunden är på EU-nivå klassad som invasiv främmande art och minken är nationellt en mycket invasiv främmande art. För att skydda sjöfågelstammarna bör fångsten av dessa rovdjur utföras långsiktigt och effektivt. I projektet utvecklas en modell med vars hjälp fångsten av invasiva främmande rovdjur kan effektiveras.  Verksamhetsmodellen utvecklas för förhållanden både på fastlandet och i skärgården.

Fångstgrupper specialiserade på främmande rovdjur verkar på fastlandet

På fastlandet utvecklas en fångstmodell som grundar sig på grupper som är specialiserade på fångst av främmande rovdjur. Med i projektet tas tre jaktvårdsföreningar, i vilka grupper för fångst av främmande rovdjur grundas. Grupperna bildas av smårovdjursjägare som kan verka professionellt och har fungerande hundar och det kunnande som krävs. Grupperna utbildas i verksamhetsmetoderna för fångsten och i gemensamma spelregler.

Mårdhund i ett stenröse

Bild: Leena Partanen / Vastavalo

Samarbetet mellan jaktvårdsföreningarna och jaktföreningarna är av stor betydelse för projektet. Med stöd av jaktvårdsföreningarna ingår fångstgrupperna samarbetsavtal med jaktföreningarna, med hjälp av vilka grupperna kan komplettera den fångst av främmande rovdjur som utförs i föreningarna. Den fångst som sker på föreningarnas område genomförs i samarbete med en guide från jaktföreningen. Målet är att skapa en modell enligt vilken motsvarande effektiverade fångstverksamhet kunde användas även på andra jaktvårdsföreningars områden.

Grupperna för främmande rovdjur koncentrerar fångsten i synnerhet till områden i närheten av viktiga fågelvatten, där fångsttrycket ofta är lågt.

I skärgården tryggas värdefulla fågelobjekt

I projektets skärgårdssektion skapar professionellt verkande smårovdjursjägare helheter av fångstområden, för vilka utförs kartläggningsfångst och upprättas förvaltningsplaner för att hålla områdena fria från främmande rovdjur. Utifrån förvaltningsplanerna fås en kostnadskalkyl för fortsatt jakt.

Avlägsnandet av främmande rovdjur koncentreras till skärgårdsobjekt med värdefull fågelfauna. För genomförandet av fångsten ingås samarbetsavtal med lokala jaktföreningar. En viktig del av projektet är att hitta nya personer som är kunniga inom skärgårdsfångst och har hundar som är specialiserade på minkfångst. Vid effektiveringen av jakten används även GPS-försedda mårdhundar.

Projektets skärgårdssektion utförs i samarbete med föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry (SLHSY) och Natur- och viltvårdsstiftelsen (LRS). SLHSY:s verksamhet är riktad till skärgården i Egentliga Finland och Natur- och viltvårdsstiftelsen verkar i Västra Nylands skärgård.

Skärgården fri från främmande rovdjur – broschyr (PDF)