Siirry sisältöön

Anvisningar före och efter björnjakt

Före björnjakten

Björnjakten startar årligen den 20 augusti. På renskötselområdet sker björnjakten enligt de kvoter som har fastställts för det östra och för det västra området. För övriga Finland beviljar Finlands viltcentral dispenser i stamvårdande syfte.

Renskötselområdet: kvotsituationen

Storleken på den återstående kvoten på renskötselområdet kan kontrolleras på webbplatsen: framsidan / kvotsidan (på finska).

Övriga Finland: anskaffning av dispens

Björnen är en strikt skyddad art, och björnjakten omfattas av EU:s habitatdirektiv. Björnstammen i Finland är så stor att den, i enlighet med den bekräftade förvaltningsplanen, kan regleras med stamvårdande jakt.

Dispensansökan ska lämnas in senast i juni.

Läs mera om dispenser i stamvårdande syfte

Beträffande de björnar som fälls med stöd av dispens har dispenshavaren i allmänhet ordnat ett skriftligt anmälningsförfarande och gett noggranna instruktioner om jaktarrangemangen.

 

Efter björnjakten

Anmälan om fällning

För en fälld björn ska en lagstadgad bytesanmälan göras till Finlands viltcentral på en av de följande två sätten:

• via den elektroniska tjänsten: oma.riista.fi (både renskötselområdet och övriga Finland)
• per e-post till närmaste regionkontor (på renskötselområdet till addresset raportointi@riista.fi)

Forskningsprov

Naturresursinstitutet önskar få provbitar från fällda björnar. I fråga om renskötselområdets kvotbjörnar skickar Finlands viltcentrals regionkontor i Lappland anvisningar och blanketter per post till den som har fällt en björn. I fråga om de björnar som fälls med stöd av dispens har behövliga blanketter levererats med beslutet till dispenshavaren.

Bekanta dig med anvisningarna för provtagning

Försäljning och användning

Björnkött som är avsett för jägarnas egen användning omfattas inte av kraven i livsmedelslagstiftningen. Evira rekommenderar att trikinbenägna djurarter, såsom björn, alltid ska trikinkontrolleras. För björnkött i egen användning, eller som överlåts till en privatperson, kan jägaren göra trikinkontrollen i enlighet med Eviras anvisningar. Trikinproven undersöks i ett av Evira godkänt laboratorium.

Däremot bör för björnkött som inte är kontrollerat och som överlåts till allmän konsumtion eller en privat person göras en trikinkontroll. För björnkött som överlåts till allmän konsumtion görs trikinkontroll i samband med köttkontrollen i vilthanteringsanläggning, i slakteri som är godkänt som vilthanteringsanläggning eller i litet slakteri eller i renslakteri som är godkänt för slakt av frilevande vilt.

Läs mera om köttbesiktning av frilevande vilt (Livsmedelsverket)

Den som har för avsikt att sälja delar av björnens kropp eller kött, måste skaffa ett Cites-intyg från Finlands miljöcentral. Till ansökan ska som bilaga fogas ett så kallat intyg över laga fång, som utfärdas av Finlands viltcentral. I fråga om renskötselområdets kvotbjörnar skickar Finlands viltcentrals regionkontor i Lappland anvisningar och blanketter per post till den som har fällt en björn. I fråga om de björnar som fälls med stöd av dispens har Cites-ansökningsblanketten skickats med beslutet till dispenshavaren. Dispenshavaren ansöker om intyg för laglig fångst från det Finlands viltcentrals regionkontor som har utfärdat dispensbeslutet.

Läs mera om kommersiellt nyttjande