Siirry sisältöön

Fågelvilt, icke fredade fåglar

Icke fredade fåglar är fridlysta som följer

  • kråka, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast inom landskapena Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 1.5.–31.7., inom landskapena Norra Savolax och Norra Karelen 1.4.–31.7. och i övriga delar av landet 10.3.–31.7.
  • skata inom landskapena Norra Savolax, Norra Karelen, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland 10.4.–31.7. och i övriga delar av landet 1.4.–31.7.
  • korp inom renskötselområdet 10.4.–31.7. (i övriga landet fridlyst hela året)
  • kolonier av gråtrut hela året
  • kaja: 10.3.—31.7.

Ansökan

Dispens för avvikelse från fredning vad gäller bland annat kråka och björktrast för våren och sommaren ska sökas i god tid. Ansökningarna behandlas i princip i den ordning de har kommit fram till Finlands viltcentral. Genom att vara ute i tid är chansen störst att du kan börja avvärja skador genast i början av den dispenstid du ansökt om.

Största delen av de dispensbeslut som gäller icke fredade fåglar fattas under årets tre första månader. Då kan behandlingen av ansökningar hopa sig. Innan man verkställer ett positivt dispensbeslut måste man också vänta tills besvärstiden på 37 dygn gått ut. När det gäller skadesituationer som kan förutses är det därför bra att lämna in ansökan så tidigt som möjligt, gärna 2–2,5 månader före dispenstiden börjar.

Sökanden ska i första hand vara den skadelidande. Den som fått dispens kan med valfria personer avtala om hur den ska användas.

I en gemensam ansökan ska det finnas kontaktuppgifter för varje person (skadelidande) och en redogörelse för skadan. Antalet fåglar som ska jagas ska framgå tydligt. Dessutom ska den sökande ha fullmakt att ansöka om dispens av de skadelidande som har del i samlicensen. En ansökan av en registrerad förening, till exempel en jaktförening, ska undertecknas av den som är behörig.

Området avgränsas och ska framgå av en karta som bifogas ansökan. När det gäller bärodlingar kan man ansöka om dispens för odlingen och för områden i dess omedelbara närhet.

Sökanden ska ge så noggranna uppgifter som möjligt om omfattning och beskaffenhet av den skada som ska förhindras samt om åtgärder som vidtagits för att förhindra skadan. Dessutom ska sökanden ange skälen till att skadan inte kan förhindras på annat sätt än genom att skjuta fåglar.

Krav och villkor

Om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning och beslutet inte inverkar menligt på möjligheterna att upprätthålla en gynnsam skyddsnivå, kan dispens enligt 41 § beviljas för att fånga eller döda fågelvilt och icke fredade fåglar som avses i 5 §:

1) för att trygga folkhälsan och den allmänna säkerheten,

2) för att trygga flygsäkerheten,

3) för att förhindra allvarliga skador på odlingar, husdjur, skogar, fiskevatten och vattendrag,

4) för att skydda växter och djur, eller

5) i forsknings- och utbildningssyfte, för att öka och återinföra stammen samt möjliggöra uppfödning för nämnda syften. (Jaktlagen 41 b §)

En sådan så kallad skadebaserad dispens kan beviljas för följande fågelvilt: kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, dalripa, fjällripa, järpe, orre, tjäder, rapphöna, fasan, sothöna, morkulla, och ringduva.

Dessutom kan dispens beviljas för följande icke fredade fågelarter: korp (inom renskötselområdet), kråka, skata, kaja, gråtrut, havstrut, tamduva och björktrast.

Dispens kan även beviljas under strängt övervakade förhållanden och selektivt för att döda, fånga eller förvara ett mindre antal vissa andra än icke fredade fåglar eller för annan förnuftig användning av dem. (Jaktlagen 41 b § 2 mom.)

En sådan dispens kan beviljas för följande fågelarter: kanadagås, grågås, sädgås, gräsand, kricka, bläsand, stjärtand, årta, skedand, brunand, vigg, ejder, alfågel, knipa, småskrake, storskrake, dalripa, fjällripa, järpe, orre, tjäder, rapphöna, fasan, sothöna, morkulla, och ringduva.

Dispens för användning av förbjudna fångstredskap

Med den här ansökningsblanketten ansöks även om dispens för användning av annars förbjudna redskap eller metoder, såvida det är nödvändigt för att förhindra skador.

 

Ansökningar av hygieniska orsaker

Vid ansökningar av hygieniska skäl behövs utlåtande från kommunens hälsovårdsmyndighet. Kravet gäller dispenser och anmälningsförfarande. Sådana situationer är till exempel skadesituationer i anknytning till djurs hälsa på djurhållningsplatser samt skadesituationer vid avfallshanteringsanläggningar och i livsmedelslokaler. Dispenser av hygieniska orsaker har sökts även för olika lager, fabriker och parkeringshus. Den som ansöker om dispens ska skaffa ett utlåtande av behörig kommunal myndighet. Vid situationer gällande djurs hälsa har utlåtandena getts av veterinärer, i allmänhet kommunveterinären, och i fråga om människor av behörig kommunal myndighet. Kravet grundar sig på rättspraxis.

Avgifter för licenser och tillstånd

Se avgifter för licenser och tillstånd

Blanketter

Ansökningsblankett för dispens 41 b § skadebaserad
Ansökningsblankett för dispens 41 b § skadebaserad
Ansökningsblankett för dispens 41 b § skadebaserad

Ansökningsblankett för dispens 41 b § 2 mom.
Ansökningsblankett för dispens 41 b § 2 mom.
Ansökningsblankett för dispens 41 b § 2 mom.

Ansökan om anmälningförfarande 41 b § 3 mom.