Siirry sisältöön

Ansökning om dispens för fåglar görs nu

Man kan inte fånga viltfåglar eller icke fredade fåglar som orsakar skada utan dispens under fåglarnas häckningstid. Finlands viltcentral kan bevilja dispens, om det inte finns någon annan tillfredsställande lösning än fångst och fångsten inte inverkar menligt på artens skyddsnivå. Dispensansökan är lättast att göra elektroniskt.

Viltfåglar och icke fredade fåglar, till exempel ringduvor och björktrastar, kan orsaka betydande skador på odlingar. Skador orsakade av trastar är möjliga att förhindra med hjälp av nät och fågelskrämmor. Arter som äter övriga arters ägg och ungar, såsom kråka och skata, orsakar däremot ställvis betydande olägenhet för övrig fauna, fastän man genom biotopvård kan förbättra förutsättningarna till exempel för fåglarnas bon och ungarnas överlevnad.

En dispens kan vara en sista lösning, ifall man inte annars i tillräcklig utsträckning kan minska på skadorna. Dispens för undantag från fredning av viltfåglar och icke fredade fåglar under häckningstiden våren och sommaren 2016 ska ansökas senast omkring två månader innan det förutsedda behovet börjar, till exempel när jordgubbsskörden mognar. Dispensansökan är lättast att göra via den elektroniska tjänsten.

Ansökningarna behandlas huvudsakligen i den ordning som de har anhängiggjorts. Uppgörandet av besluten med olika utredningar tar tid, då kan behandlingen av ansökningarna anhopas. Före dispens verkställs måste man ännu som regel vänta under besvärstiden som är 30 dygn. Genom att vara ute i god tid kan man mest sannolikt genast börja bekämpa skadorna då de uppenbarar sig.

Fleråriga dispenser kan komma i fråga till exempel för icke fredade fåglars del då det gäller att minska på skador som fåglarna orsakat bärodlingarna. Dispens kan beviljas för längre tid än ett år för ett permanent objekt, skyddande av fauna, grundat på forskning eller naturvårdsprojekt.

Gör dispensansökan elektronsikt

Tilläggsuppgifter:

Finlands viltcentrals regionala jaktchefer, se kontaktuppgifter