Siirry sisältöön

Lintujen poikkeusluvat haussa nyt

Vahinkoja aiheuttavia riistalintuja tai rauhoittamattomia lintuja ei voi pyytää ilman poikkeuslupaa lintujen pesimäaikana. Suomen riistakeskus voi myöntää poikkeusluvan, jos pyynnille ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua eikä pyynti vaikuta haitallisesti lajin suojelun tasoon. Lupahakemus kannattaa tehdä sähköisesti.

Riistalinnut ja rauhoittamattomat linnut, esimerkiksi sepelkyyhkyt ja räkättirastaat, voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja viljelyksille. Rastaiden aiheuttamia vahinkoja on usein mahdollista estää verkoin ja pelottimin, jolloin poikkeusluvalle ei ole varsinaista tarvetta. Muiden lajien munia ja poikasia syövät lajit, kuten varis ja harakka, taas aiheuttavat paikoitellen merkittävää haittaa muulle eläimistölle, vaikkakin elinympäristöjen hoidolla voidaan parantaa esimerkiksi lintujen pesien ja poikasten selviytymisedellytyksiä.

Poikkeuslupa voi olla viimesijainen ratkaisu, mikäli vahinkoja ei muuten pystytä riittävästi vähentämään. Poikkeuslupaa riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pesimäajalle keväälle ja kesälle 2016 tulee hakea viimeistään noin kaksi kuukautta ennen ennakoitavissa olevan tarpeen alkua, esimerkiksi mansikkasadon kypsymistä. Poikkeuslupa kannattaa hakea sähköisesti.

Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti siinä järjestyksessä, kun ne on pantu vireille. Päätösten laatiminen erilaisine selvityksineen vie aikaa, jolloin hakemusten käsittely saattaa ruuhkautua. Ennen poikkeusluvan täytäntöönpanoa on vielä pääsääntöisesti odotettava 30 vuorokauden mittainen valitusaika. Olemalla ajoissa liikkeellä pääsee todennäköisimmin vahinkojen torjuntaan heti ongelmien ilmaantuessa.

Monivuotiset poikkeusluvat voivat tulla kyseeseen esimerkiksi rauhoittamattomien lintujen kohdalla marjanviljelylle aiheutuneiden vahinkojen vähentämisessä. Poikkeuslupa voidaan myöntää vuotta pidemmäksi ajaksi pysyvälle kohteelle, eläimistön suojelemiseksi, tutkimuksen perusteella tai luonnonhoitohankkeen vuoksi.

Siirry sähköiseen lupahakuun

Lisätietoja:

Alueiden riistapäälliköt, ks. yhteystiedot