Riistalinnut, rauhoittamattomat linnut

Poikkeusluvan hakemuslomake 41 b § vahinkoperusteinen
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 b § vahinkoperusteinen
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 b § vahinkoperusteinen

Poikkeusluvan hakemuslomake 41 b § 2 mom.
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 b § 2 mom.
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 b § 2 mom.

Hakemus

Poikkeusluvat muun muassa variksen ja räkättirastaan rauhoituksesta poikkeamiseksi keväälle ja kesälle tulee hakea hyvissä ajoin. Hakemukset käsitellään lähtökohtaisesti siinä järjestyksessä, kun ne ovat Suomen riistakeskukseen saapuneet. Olemalla ajoissa liikkeellä pääset todennäköisimmin vahinkojen torjuntaan heti haetun lupa-ajan alusta.

Suurin osa rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupapäätöksistä tehdään vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Tällöin hakemusten käsittely voi ruuhkautua. Ennen myönteisen poikkeuslupapäätöksen täytäntöönpanoa on myös odotettava valitusaika, joka on 37 vuorokautta. Ennakoitavissa olevissa vahinkotilanteissa hakemukset onkin syytä jättää mahdollisimman aikaisin, mielellään 2–2,5 kuukautta ennen haetun poikkeuslupa-ajan alkua.

Hakijana tulee ensisijaisesti olla vahingonkärsijän. Hän voi poikkeusluvan saatuaan sopia sen käytöstä valitsemiensa henkilöiden kanssa.

Yhteishakemuksessa tulee olla jokaisen osakkaan (vahingonkärsijän) yhteystiedot, selvitys vahingosta ja pyydettävien lintujen määrät selkeästi esitettyinä. Lisäksi yhteisluvan osakkailta tulee olla hakijana toimivalle henkilölle valtuutus poikkeusluvan hakemiseen. Rekisteröidyn yhdistyksen, esimerkiksi metsästysseuran, hakemuksen allekirjoittaa siihen oikeutettu henkilö.

Alue rajataan hakemuksen mukaan liitettävään karttaan. Marjanviljelykohteissa poikkeuslupaa voidaan hakea viljelykselle ja sen välittömään läheisyyteen.

Hakijan tulee antaa mahdollisimman tarkat tiedot estettävän vahingon suuruudesta ja luonteesta sekä vahinkojen estämiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Lisäksi hakijan tulee selvittää syyt, miksi vahinkoa ei voida estää muutoin kuin lintuja ampumalla.

Edellytykset ja ehdot

Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä, 41 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa voidaan myöntää 5 §:ssä tarkoitettujen riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen pyydystämiseen tai tappamiseen:

1) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi;

2) lentoturvallisuuden takaamiseksi;

3) viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi;

4) kasviston ja eläimistön suojelemiseksi; tai

5) tutkimus- ja koulutustarkoituksessa, kannan lisäämis- ja uudelleenistutustarkoituksessa sekä tehdäkseen mahdolliseksi näitä varten tapahtuvan kasvatuksen. (Metsästyslaki 41 b §)

Tällainen niin sanottu vahinkoperusteinen poikkeuslupa voidaan myöntää seuraavien riistalintulajien osalta: kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky.

Lisäksi poikkeuslupa voidaan myöntää seuraavien rauhoittamattomien lintulajien osalta: korppi (poronhoitoalueella), varis, harakka, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas.

Poikkeuslupa voidaan myöntää myös tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen muiden kuin rauhoittamattomien lintujen pienien määrien tappamiseksi, pyydystämiseksi, hallussa pitämiseksi tai muutoin asiallisen hyötykäytön mahdollistamiseksi. (Metsästyslaki 41 b § 2 momentti)

Tällainen poikkeuslupa voidaan myöntää seuraavien lintulajien osalta:

kanadanhanhi, merihanhi, metsähanhi, heinäsorsa, tavi, haapana, jouhisorsa, heinätavi, lapasorsa, punasotka, tukkasotka, haahka, alli, telkkä, tukkakoskelo, isokoskelo, riekko, kiiruna, pyy, teeri, metso, peltopyy, fasaani, nokikana, lehtokurppa ja sepelkyyhky.

Poikkeaminen kiellettyjen välineiden käyttämiseksi

Tällä hakemuslomakkeella haetaan myös lupaa poiketa muutoin kiellettyjen välineiden tai menetelmien käyttämiseen, mikäli se on vahinkojen estämisen kannalta tarpeellista.

Rauhoittamattomien lintujen pesimäaikaiset rauhoitusajat

  • varis, harmaalokki, merilokki, kesykyyhky ja räkättirastas Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella 1.5.—31.7., Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueella 1.4.—31.7. ja muualla maassa 10.3.—31.7.
  • harakka Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien alueella 10.4.—31.7. ja muualla maassa 1.4.—31.7.
  • korppi poronhoitoalueella 10.4.—31.7. (muualla maassa rauhoitettu koko vuoden)
  • harmaalokkikoloniat koko vuoden

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat

Päivitetty 1.8.2017