Siirry sisältöön

Harmaahylkeen ja itämerennorpan kiintiömetsästys

Harmaahyljettä eli hallia sekä itämerennorppaa voidaan metsästysaikana pyytää maa- ja metsätalousministeriön asettaman alueellisen kiintiön rajoissa. Metsästysaika on huhtikuun 16. päivästä joulukuun loppuun asti.

Hylkeenpyytäjien on tärkeää seurata kunakin ajanhetkenä alueellisten kiintiöiden tilannetta ja huomioida myös kiintiöasetusten voimassaoloajat metsästysvuosittain (1.8.-31.7.). Metsästysvuoden 2023-24 osalta Suomen riistakeskus huomauttaa, että itämerennorppaa koskeva maa- ja metsätalousministeriön asetus ei ehdi voimaan metsästysvuoden alkuun mennessä ja itämerennorppaa ei siten saa pyytää 1.8.2023 alkaen ennen uuden kiintiöasetuksen voimaantuloa. Hallia saa kuitenkin pyytää 1.8.2023 alkaen, koska hallia koskeva asetus on kaksivuotisena voimassa 31.7.2024 asti.

Hylkeiden kiintiömetsästys

Kun vahinkoja aiheuttavia yksilöitä havaitaan pyydysten ja kasvatuskassien lähistöllä, voidaan niitä kiintiön rajoissa alkaa poistaa välittömästi. Kalastajien ja metsästäjien yhteistyöllä metsästys kohdistuu vahinkoa aiheuttaviin yksilöihin, jolloin haitat elinkeinoille vähenevät ja hyljekannan kestävä hoito on turvattu.

Hylkeiden esiintymisalue on jaettu kolmeen kannanhoidolliseen alueeseen, joilla on omat kiintiönsä. Alueelliset kiintiöt määritellään siten, ettei kantaa vaaranneta vaan lajit säilyvät suotuisasti suojeltuna. Metsästysvuoden 2022–2023 kiintiörajoitukset tulivat voimaan 12. elokuuta 2022. Itämerennorpan osalta asetus on voimassa 31.7.2023 asti. Halliasetuksen voimassaoloaika puolestaan jatkuu 31.7.2024 asti.

  • Perämeren‒Merenkurkun kannanhoitoalueeseen kuuluvat Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakuntiin kuuluvat merialueet.
  • Lounais-Suomen kannanhoitoalue käsittää Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntiin kuuluvat merialueet.
  • Suomenlahden kannanhoitoalueen muodostavat Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntaan kuuluvat merialueet.

Harmaahylkeen kiintiöt (maa- ja metsätalousministeriön asetus 765/2022): Perämeren‒Merenkurkun kannanhoitoalueen kiintiö on 350 hallia, Lounais-Suomen kannanhoitoalueen kiintiö 400 hallia ja Suomenlahden kannanhoitoalueen kiintiö 300 hallia metsästysvuotta kohden. Asetus 765/2022 on voimassa 31.7.2024 asti.

Itämerennorpan kiintiöt (maa- ja metsätalousministeriön asetus 766/2022): Perämeren-Merenkurkun kannanhoitoalueella yhteensä enintään 375 norppaa. Muilla alueilla kiintiö on 0 norppaa. Huom! Asetuksen 766/2022 mukainen kiintiö on voimassa vain 31.7.2023 asti. Metsästysvuoden 2023-24 kiintiö päivitetään riista.fi -sivuille, kun uusi asetus tulee voimaan.

Jäljellä olevien kiintiöiden suuruutta voi reaaliaikaisena seurata riista.fi:n etusivulta. Jos saaliskiintiö täyttyy ennen metsästyskauden päättymistä, määrää Suomen riistakeskus lopettamaan metsästyksen kyseisellä kannanhoitoalueella. Kiintiön täyttymisestä ja pyynnin lopettamisesta ilmoitetaan esimerkiksi alueellisin tiedottein ja Suomen riistakeskuksen verkkosivuilla.

Lakisääteinen saalisilmoitus

Kiintiön täyttymistä seurataan saalisilmoitusten perusteella. Saaliiksi saadusta hallista tai itämerennorpasta on viimeistään kolmantena arkipäivänä ilmoitettava Suomen riistakeskukselle. Ilmoituksen voi tehdä Oma riista -palvelussa tai Suomen riistakeskuksen lupahallintokirjaamoon (sähköisesti lähetettävät lomakkeet osoitteeseen saaliit@riista.fi). Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on sakotettava metsästysrikkomus.

Metsästetystä hallista ja itämerennorpasta pyydetään myös toimittamaan näyte Luonnonvarakeskukselle. Ohjeet näytteenottoon ja laskutusohjeet löytyvät Luonnonvarakeskuksen sivuilta.