Siirry sisältöön

Riistanhoidollinen toimenpide tai eläimen tarhaaminen

Luvan hakemuslomake 40 §
Luvan hakemuslomake 40 §
Luvan hakemuslomake 40 §

Suomen riistakeskus voi riistanhoidollisia toimenpiteitä tai eläinten tarhaamista varten antaa metsästysoikeuden haltijalle luvan pyydystää riistaeläimiä elävänä käyttämällä pyydystämisessä muutoin kiellettyjä pyyntivälineitä tai pyyntimenetelmiä. Mainittuun tarkoitukseen voidaan myöntää myös lupa pyydystää eläimiä rauhoitusaikana ja ottaa munia. Tarkempia säännöksiä luvan myöntämisen edellytyksistä ja lupaan liitettävistä ehdoista annetaan valtioneuvoston asetuksella. (Metsästyslaki 40 §)

Lupaa on haettava kirjallisesti Suomen riistakeskukselta. Hakemuksessa on esitettävä syyt, joiden vuoksi lupaa haetaan, sekä käytettävät pyyntimenetelmät. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvassa tarkoitetusta toimenpiteestä ei aiheudu merkittävää haittaa luonnonvaraisille riistaeläinkannoille.

Myönnetty lupa on voimassa vuoden kerrallaan, jollei lupapäätöksessä määrätä lyhyempää voimassaoloaikaa. Suomen riistakeskus kirjaa lupapäätökseen seuraavat asiat:

  1. Mitkä pyyntitavat luvan nojalla sallitaan.
  2. Kuinka monta eläintä hakija saa pyydystää tai ottaa.
  3. Miten luvan saajan on ilmoitettava riistakeskukselle riistanhoidollisten toimenpiteiden vaikutuksista.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat