Metsästyslainsäädäntö

Metsästystä säätelevät useat eri lakisäädökset. Perustana voidaan pitää metsästyslakia, joka uudistettiin perusteellisesti vuonna 1993. Tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat säädökset löytyvät metsästysasetuksesta. Myös metsästysasetus on vuodelta 1993, mutta asetusmuutoksia on tullut sen jälkeen runsaasti.

Poikkeuslupiin liittyviä säädöksiä löytyy sekä metsästyslaista että valtioneuvoston asetuksesta metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista. Poikkeusluvat liittyvät esimerkiksi suurpetojen rauhoituksesta poikkeamiseen, rauhoittamattomien lintujen ja kaikkien riistalajien rauhoitusajoista poikkeamiseen, moottoriajoneuvon apuna käyttämiseen metsästyksessä sekä maahantuontilupiin.

Riistahallinnon perusta löytyy riistahallintolaista sekä valtioneuvoston asetuksesta riistahallinnosta vuodelta 2011. Näissä määritellään Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten organisoituminen ja tehtävät.

Linkit lainsäädäntöön

Kaikki metsästystä koskeva ajantasainen lainsäädäntö löytyy Finlexistä eli valtion säädöstietopankista. Osa säädöksistä löytyy ajantasaisina mutta osa vain alkuperäisinä, jolloin niihin tulleet muutokset pitää hakea erikseen säädösmuutoksista. Haussa voi käyttää apuna säädöksen numeroa ja vuotta (tällä sivulla lakien ja asetusten perässä numero/vuosi).

Finlex

 • Riistahallintolaki (158/2011)
 • Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta (171/2011)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus riistanhoitoyhdistyksen toimihenkilöiden koulutusvaatimuksista (553/2011)
 • Metsästyslaki (615/1993)
 • Metsästysasetus (666/1993)
 • Valtioneuvoston asetus metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista (452/2013)
 • Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta (616/1993)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2017-2019 (1463/2016)
 • Ampuma-aselaki (1/1998)
 • Ampuma-aseasetus (145/1998)
 • Ampumakoeasetus (18/2006 ja 356/2013)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus ampumakokeesta (18/2006)
 • Riistavahinkolaki (105/2009)
 • Valtioneuvoston asetus riistavahingoista (309/2013)
 • Luonnonsuojelulaki (1096/1996)
 • Luonnonsuojeluasetus (160/1997)

Tutustu asetuksiin (maa- ja metsätalousministeriö)

 

Päivitetty 20.7.2017