Siirry sisältöön

Hirvieläimet

Pyyntilupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Oma riista -palvelussa. Haku aukeaa 1. huhtikuuta 2024. Hakemus on jätettävä viimeistään 30. huhtikuuta 2024 klo 16.15. 

Huom! Valtionmaiden hirvieläinten metsästysoikeuden aluelupaa (eraluvat.fi) on haettava tammikuun aikana.

Piirros, jossa hirvisonni, hirvilehmä ja vasa sekä Oma riista logo


Hakuohjeet – lue ennen kuin ryhdyt hakemaan lupaa!

Hirvieläinten pyyntilupien hakeminen, 2024 (PDF)

Hirvieläinten pyyntilupien hakeminen 8 § alueelle, 2024 (PDF)

Oma riista -lupahakuohje 2024 (PDF). Kaikki Oma riista -ohjeet löytyvät Riistainfosta eli riistainfo.fi.

Tutustu myös riistanhoitoyhdistysten verotussuunnitelmiin:

Riistanhoitoyhdistysten verotussuunnitelmat 2024_hirvi (.xlsx)

Riistanhoitoyhdistysten verotussuunnitelmat 2024_valkohäntäpeura (.xlsx)

Oman alueen tiedot hirvieläinkantojen ja -vahinkojen osalta löytyvät

Luonnonvaratieto-sivustolta (luonnonvaratieto.luke.fi/)

Riistavahingot-palvelusta (riistavahingot.fi)


Lomakkeet

Pyyntilupa kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen:

Hirvieläinten-pyyntilupa, 2024 (docx)

Hirvieläinten-pyyntilupa, 2024 (pdf)

Pyyntilupa metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle:

Hirvieläinten pyyntilupa metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle, 2024 (docx)

Hirvieläinten pyyntilupa metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle, 2024 (pdf)

Ilmoitus ampujista 8 §:n mukaiselle valtion alueelle:

Ilmoitus ampujista 8 §:n mukaiselle valtion alueelle – Tietokoneella täytettävä lomake (pdf) – täytä, tulosta, allekirjoita ja lähetä!

Ilmoitus ampujista 8 §:n mukaiselle valtion alueelle – Tavallinen tulostettava lomake (pdf)


Uusi pyyntilupa:

Uusi hirvieläimen pyyntilupahakemus (PDF)

Uusi hirvieläimen pyyntilupahakemus ( docx)

Yhteisluvat:

Suomen riistakeskus on tuottanut oheisen sopimusmallin yhteislupien käyttöön. Sopimusmalli on ohjeellinen ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää yhteisluvan tarpeiden mukaisesti. Sopimukseen liittyvät liitteet ovat omina tiedostoinaan.

Yhteislupasopimus (docx)
Yhteislupasopimus (odt)
Yhteislupasopimus (pdf)

Haettava pyyntilupamäärä ja jako yhteisluvan osakkaille sekä suunniteltu saalis.
LIITE 1 (koko maa, haettavat lupamäärät) (docx)
LIITE 1 (koko maa, haettavat lupamäärät) (odt)
LIITE 1 (koko maa, haettavat lupamäärät) (pdf)

Tiedot yhteisluvan osakkaan ampujamääristä, koskee vain ML 8 § mukaista aluetta.
LIITE 2 (ML 8 § m alue, osakkaan ampujat) (docx)
LIITE 2 (ML 8 § m alue, osakkaan ampujat) (odt)
LIITE 2 (ML 8 § m alue, osakkaan ampujat) (pdf)

Yhteenveto kaikkien lupaosakkaiden ampujamääristä, koskee vain ML 8 § mukaista aluetta.
LIITE 3 (ML 8 § alue, Yhteenveto osakkaiden ampujista) (docx)
LIITE 3 (ML 8 § alue, Yhteenveto osakkaiden ampujista) (odt)
LIITE 3 (ML 8 § alue, Yhteenveto osakkaiden ampujista) (pdf)

Hakemus ja päätös

Metsästyslain 26 §:n mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää pyyntiluvan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen.

Hirvieläimen pyyntilupa on haettava viimeistään 30. huhtikuuta 2024 klo 16.15 jättämällä hakemus Suomen riistakeskukseen. Kirje- ja sähköpostitse tehty hakemus (ei-sähköinen haku Oma riista -palvelussa) on lisäksi saatettava tiedoksi sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

Hirvieläimen metsästystä koskevaan pyyntilupahakemukseen on liitettävä kartta lupahakemuksessa tarkoitetusta alueesta, selvitys alueen pinta-alasta sekä luettelo niistä kiinteistörekisterin yksiköistä tai niiden osista, joiden alueella hirvieläimen metsästys tapahtuu. Suomen riistakeskus voi edellyttää hakijalta selvitystä pyyntilupahakemuksessa tarkoitetun alueen metsästysoikeudesta.

 

Edellytykset ja ehdot

Yksi pyyntilupa oikeuttaa pyydystämään yhden aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Pyyntilupaan voidaan liittää tarkempia määräyksiä pyydystettävien hirvieläinten iästä tai sukupuolesta sekä pyyntilupien alueellisesta kohdentumisesta pyyntilupa-alueen sisällä, jos se on tarpeen hirvieläinkannan tarkoituksenmukaisen hoidon kannalta.

Suomen riistakeskuksen on huolehdittava pyyntilupia myönnettäessä siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi maanomistajien ja metsäkeskusten edustajien kuulemista hirvieläinten aiheuttamiin metsävahinkoihin liittyvissä asioissa. Vastaavasti maatalous- ja liikennevahingoissa kuullaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia.

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä vähintään 1000 hehtaaria ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria. Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle hakijalle tai hakijoille, joilla on edellä tarkoitetulla alueella oikeus metsästää hakemuksessa tarkoitettua hirvieläintä. Suomen riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia. Pyyntilupa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa rajatulla alueella. Väärien tietojen antaminen hakemuksessa on rangaistava teko!

Suomen riistakeskus voi poiketa säädetyistä pyyntilupaan liittyvistä alueen pinta-alaa tai yhtenäisyyttä koskevista vaatimuksista ja 37 §:n mukaisesta pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen rauhoitusajasta, jos alue on saari tai alueeseen liittyy muu vastaava erityinen syy.

Metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle pyyntilupaa haetaan sähköisesti tai omalla lomakkeellaan. Jos hakemuksessa tarkoitettuun metsästysalueeseen sisältyvien valtion omistamien alueiden pinta-ala on yli 1 000 hehtaaria, hakemukseen on liitettävä alustava ilmoitus metsästykseen ampujina osallistuvista ja heidän vakinaisista asuinpaikoistaan sekä heidän kyseisen hirvieläimen muista metsästysmahdollisuuksistaan.

Valtion maille (pois lukien Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet) pyyntiluvat myönnetään pääsääntöisesti vain sellaisille hakijoille, joilla on vähintään 10 metsästäjää (ampumakoe oltava voimassa tai vanhenemassa kuluvana vuonna) ja jotka eivät metsästä muualla. Lisäksi näistä on oltava vähintään kuusi sellaista metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta metsästää hirveä.

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain erityistapauksissa esimerkiksi jos alueelle ei ole muita hakuehdon täyttäviä hakijoita. Hakijan on henkilökohtaisesti varmistettava, että ampujalistassa olevat henkilöt ovat lupautuneet osallistumaan ampujina hirvenmetsästykseen hakijan seurueessa tulevana syksynä.

 

Uusi pyyntilupa

Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan saajasta, Suomen riistakeskus myöntää luvan saajalle maksutta uuden pyyntiluvan.

Lupaa haetaan ensisijaisesti Oma riista -palvelussa hirvieläinluvan pääkäyttäjänäkymässä. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää valokuvia kaadetusta eläimestä (kuva koko eläimestä, vammakohdan/-kohtien kuvat ja tarvittaessa kuvia sisäelimistä).

Hakemukseen voidaan liittää selvitykseksi eläinlääkärin tai riistanhoitoyhdistyksen lausunto. Molempien lausuntojen tulee perustua lausunnonantajan itse tekemiinsä havaintoihin. Eläintä ei saa paloitella tai sen osia hävittää ennen lausunnonantajan suorittamaa tarkastusta. Lausunto ei kuitenkaan ole pakollinen. Mikäli lausuntoa ei ole liitetty hakemukseen, Suomen riistakeskus voi pyytää riistanhoitoyhdistyksen edustajaa tarkastamaan kaadetun hirvieläimen kunnon ja antamaan tarkastuksesta lausunnon Suomen riistakeskukselle.

Yhteisluvassa luvansaaja hakee uutta pyyntilupaa yhteisluvan osakkaiden puolesta.

 

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat