Siirry sisältöön

Hirvieläimet

Pyyntilupaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti Oma riista -palvelussa. Haku aukeaa 1. huhtikuuta 2020. Hakemus on jätettävä viimeistään 30. huhtikuuta 2020.


Hakuohjeet 2020 – lue ennen kuin ryhdyt hakemaan lupaa!

Hirvieläinten pyyntilupien hakeminen_ 2020

Hirvieläinten pyyntilupien hakeminen 8 § alueelle_2020

Oma riista -lupahakuohje 2020 myös videomuodossa

(Kaikki Oma riista -ohjeet löytyvät Riistainfosta.)


Lomakkeet

Pyyntilupa kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen:

Tietokoneella täytettävä lomake (PDF) – täytä, tulosta, allekirjoita ja lähetä!

Tavallinen tulostettava lomake (PDF)

Pyyntilupa metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle:

Tietokoneella täytettävä lomake (PDF) – täytä, tulosta, allekirjoita ja lähetä!

Tavallinen tulostettava lomake (PDF)

Ilmoitus ampujista 8 §:n mukaiselle valtion alueelle:

Tietokoneella täytettävä lomake (PDF) – täytä, tulosta, allekirjoita ja lähetä!

Tavallinen tulostettava lomake (PDF)


Uusi pyyntilupa:

Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §
Pyyntiluvan hakemuslomake 28 §

Yhteisluvat:

Suomen riistakeskus on tuottanut oheisen sopimusmallin yhteislupien käyttöön. Sopimusmalli on ohjeellinen ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää yhteisluvan tarpeiden mukaisesti. Sopimukseen liittyvät liitteet ovat omina tiedostoinaan.

Yhteislupasopimus .docx
Yhteislupasopimus .odt
Yhteislupasopimus .pdf

Haettava pyyntilupamäärä ja jako yhteisluvan osakkaille sekä suunniteltu saalis.
LIITE 1 (koko maa, haettavat lupamäärät) .docx
LIITE 1 (koko maa, haettavat lupamäärät) .odt
LIITE 1 (koko maa, haettavat lupamäärät) .pdf

Tiedot yhteisluvan osakkaan ampujamääristä, koskee vain ML 8 § mukaista aluetta.
LIITE 2 (ML 8 § m alue, osakkaan ampujat) .docx
LIITE 2 (ML 8 § m alue, osakkaan ampujat) .odt
LIITE 2 (ML 8 § m alue, osakkaan ampujat) .pdf

Yhteenveto kaikkien lupaosakkaiden ampujamääristä, koskee vain ML 8 § mukaista aluetta.
LIITE 3 (ML 8 § alue, Yhteenveto osakkaiden ampujista) .docx
LIITE 3 (ML 8 § alue, Yhteenveto osakkaiden ampujista) .odt
LIITE 3 (ML 8 § alue, Yhteenveto osakkaiden ampujista) .pdf

Hakemus ja päätös

Metsästyslain 26 §:n mukaan Suomen riistakeskus voi myöntää pyyntiluvan kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, hirven, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran metsästykseen.

Hirvieläimen pyyntilupa on haettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta jättämällä hakemus Suomen riistakeskukseen. Kirje-ja sähköpostitse tehty hakemus (ei-sähköinen haku omariista palvelussa) on lisäksi saatettava tiedoksi sille riistanhoitoyhdistykselle, jonka toimialueeseen pääosa lupahakemuksessa tarkoitetusta metsästysalueesta kuuluu.

Hirvieläimen metsästystä koskevaan pyyntilupahakemukseen on liitettävä kartta lupahakemuksessa tarkoitetusta alueesta, selvitys alueen pinta-alasta sekä luettelo niistä kiinteistörekisterin yksiköistä tai niiden osista, joiden alueella hirvieläimen metsästys tapahtuu. Suomen riistakeskus voi edellyttää hakijalta selvitystä pyyntilupahakemuksessa tarkoitetun alueen metsästysoikeudesta.

Edellytykset ja ehdot

Yksi pyyntilupa oikeuttaa pyydystämään yhden aikuisen hirvieläimen tai kaksi vasaa. Pyyntilupaan voidaan liittää tarkempia määräyksiä pyydystettävien hirvieläinten iästä tai sukupuolesta sekä pyyntilupien alueellisesta kohdentumisesta pyyntilupa-alueen sisällä, jos se on tarpeen hirvieläinkannan tarkoituksenmukaisen hoidon kannalta.

Suomen riistakeskuksen on huolehdittava pyyntilupia myönnettäessä siitä, että hirvieläinkanta ei metsästyksen johdosta vaarannu ja että hirvieläinten aiheuttamat vahingot pysyvät kohtuullisella tasolla. Liikenne-, maatalous- ja metsävahinkojen huomioon ottamiseksi riistakeskuksen tulee vuosittain kuulla alueellisia sidosryhmiä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi maanomistajien ja metsäkeskusten edustajien kuulemista hirvieläinten aiheuttamiin metsävahinkoihin liittyvissä asioissa. Vastaavasti maatalous- ja liikennevahingoissa kuullaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia.

Hirvieläimen pyyntiluvan myöntäminen edellyttää, että luvan hakijalla on käytettävissään metsästykseen sopiva yhtenäinen alue, jonka maapinta-alan on oltava hirvenmetsästyksessä vähintään 1000 hehtaaria ja muiden pyyntiluvanvaraisten hirvieläinten metsästyksessä vähintään 500 hehtaaria. Hirvieläimen pyyntilupa myönnetään sellaiselle hakijalle tai hakijoille, joilla on edellä tarkoitetulla alueella oikeus metsästää hakemuksessa tarkoitettua hirvieläintä. Suomen riistakeskuksen on rajattava lupa-alueesta pois sellaiset alueet, jotka eivät täytä säädettyjä pinta-alan ja yhtenäisyyden vaatimuksia. Pyyntilupa voidaan käyttää vain pyyntiluvassa rajatulla alueella. Väärien tietojen antaminen hakemuksessa on rangaistava teko!

Suomen riistakeskus voi poiketa säädetyistä pyyntilupaan liittyvistä alueen pinta-alaa tai yhtenäisyyttä koskevista vaatimuksista ja 37 §:n mukaisesta pyyntiluvanvaraisen hirvieläimen rauhoitusajasta, jos alue on saari tai alueeseen liittyy muu vastaava erityinen syy.

Metsästyslain 8 §:n mukaiselle valtion alueelle pyyntilupaa haetaan sähköisesti tai omalla lomakkeellaan. Jos hakemuksessa tarkoitettuun metsästysalueeseen sisältyvien valtion omistamien alueiden pinta-ala on yli 1 000 hehtaaria, hakemukseen on liitettävä alustava ilmoitus metsästykseen ampujina osallistuvista ja heidän vakinaisista asuinpaikoistaan sekä heidän kyseisen hirvieläimen muista metsästysmahdollisuuksistaan.

Valtion maille (pois lukien Utsjoen ja Enontekiön kuntien alueet) pyyntiluvat myönnetään pääsääntöisesti vain sellaisille hakijoille, joilla on vähintään 10 metsästäjää (ampumakoe oltava voimassa tai vanhenemassa kuluvana vuonna) ja jotka eivät metsästä muualla. Lisäksi näistä on oltava vähintään kuusi sellaista metsästäjää, joilla ei ole muuta mahdollisuutta metsästää hirveä.

Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa vain erityistapauksissa esimerkiksi jos alueelle ei ole muita hakuehdon täyttäviä hakijoita. Hakijan on henkilökohtaisesti varmistettava, että ampujalistassa olevat henkilöt ovat lupautuneet osallistumaan ampujina hirvenmetsästykseen hakijan seurueessa tulevana syksynä.

Uusi pyyntilupa

Jos saaliiksi saatu hirvieläin on siten vahingoittunut tai sairas, että se on enemmän kuin puoliksi ihmisravinnoksi kelpaamaton eikä tämä ole johtunut pyyntiluvan saajasta, Suomen riistakeskus myöntää luvan saajalle maksutta uuden pyyntiluvan.

 

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat