Siirry sisältöön

JHT-vakuutus

Julkisiin hallintotehtäviin liittyvissä vakuutuksissa vakuutuksenottajana on Suomen riistakeskus, jossa työskentelee noin 65 toimihenkilöä ja jonka luottamuselimissä on noin 183 jäsentä ja 183 varajäsentä.

Vakuutuksenottajan lisäksi vakuutettuja ovat riistanhoitoyhdistysten hallinto- ja luottamustehtäviä suorittavat henkilöt seuraavasti:

  1. Metsästyksenvalvojat, joiden tehtävänä on metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa.
  2. Ampumakokeiden vastaanottajat, joiden tehtävänä on metsästyslain mukaisten ampumakokeiden järjestäminen ja valvonta.
  3. Metsästäjätutkintojen vastaanottajat, joiden tehtävänä on riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen.
  4. Riistavahinkotarkastajat, joiden tehtävänä on riistavahinkolain 25. pykälässä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen.
  5. Henkilöt, joiden tehtävänä on ampuma-aselain 45 §:ssä ja 53 a §:ssä tarkoitettujen todistusten antaminen.
  6. Sellaiset palkattomat tai satunnaiset työnsuorittajat, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja/vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa (täytäntöönpanoapulaiset).
  7. Työntekijöihin rinnastettavat itsenäiset yrittäjät, joiden aiheuttamista vahingoista vakuutuksenottaja/vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.

Toiminnan vastuuvakuutus

Toiminnan vastuuvakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutuneet henkilö- ja esinevahingot, jotka todetaan vakuutuskauden aikana. Korvausvastuu syntyy pääsääntöisesti huolimattomalla toiminnalla taikka laiminlyönnillä.

Toiminnan oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Oikeusturvavakuutus ei koske itse riidan taikka oikeudenkäynnin kohteena olevia velvoitteita taikka vaateita.

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutuksen tarkoituksena on korvata äkillisistä tapaturmista ja muista vakuutusehdoissa mainituista tapahtumista aiheutuneet sairaanhoitokulut. Vakuutettuina ovat metsästyksenvalvojat, ampumakokeiden ja metsästäjätutkintojen vastaanottajat, riistavahinkotarkastajat ja ampuma-aselain 45 §:ssä ja 53 a §:ssä tarkoitetut todistusten antajat. Vakuutus ei sisällä turvaa sairauksien varalta. Vakuutus on voimassa ainoastaan Suomessa. Vakuutus on voimassa talkootyön sekä muun palkattoman työn aikana ja siihen välittömästi liittyvillä matkoilla. Vakuutuksesta ei korvata tapaturmavakuutuslain tarkoittamaa työtapaturmaa.

Hallinnon vastuuvakuutus

Lisäksi 1.10.2012 alkaen hallinnon vastuuvakuutus suojaa vakuutetun henkilökohtaista varallisuutta hänen asemassaan tekemänsä virheen varalta ja jonka perusteella häneltä voidaan vaatia vahingonkorvausta. Vakuutus kattaa myös mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Vakuutuksessa ovat vakuutettuina Suomen riistakeskuksen johto ja henkilökunta sekä voimassa olevassa riistahallintolaissa mainitut henkilöryhmät, kuten riistaneuvostojen jäsenet, riistahoitoyhdistysten hallitusten jäsenet, toiminnanohjaajat sekä muut toimihenkilöt.