Siirry sisältöön

Lupamaksut

Suomen riistakeskus perii julkisiin hallintotehtäviinsä kuuluvista lupapäätöksistä maksun, kuten maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1019/2023) säädetään.

Lupapäätösten hinnat vuosina 2023-2024

Suomen riistakeskus perii lupapäätöksistä maksuja seuraavasti:

 1. Metsästyslain (615/1993) 10 §:n (pyyntiluvat) nojalla annetusta päätöksestä 140 euroa.
 2. Metsästyslain 26 §:n (hirvieläimen pyyntiluvat) nojalla annetusta päätöksestä 110 euroa.
 3. Metsästyslain 35 §:n 5 momentin nojalla annetusta päätöksestä 70 euroa.
 4. Metsästyslain 40 §:n (lupa eräisiin riistanhoidollisiin toimenpiteisiin) nojalla annetusta päätöksestä 70 euroa.
 5. Metsästyslain 42 §:n (vierasperäisen riistaeläimen ja riistaeläinkannan maahantuonti ja luontoon laskeminen) nojalla annetusta päätöksestä 210 euroa.
 6. Metsästyslain 52 §:n (koirakokeet ja koiran kouluttaminen) nojalla annetusta päätöksestä 70 euroa.
 7. Metsästyslain 41 §:n (poikkeusluvat) ja 41 a §:n 1 momentin (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat eräille riistanisäkkäille: ahma, susi, karhu, saukko, ilves, euroopanmajava, halli, kirjohylje, itämeren norppa, hilleri, näätä ja metsäjänis) tai 41 b §:n 1 momentin (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat riistalinnuille ja rauhoittamattomille linnuille) ja 3 momentin (ns. ilmoitusmenettely) tai 41 c §:n (ns. vahinkoperusteiset poikkeusluvat muille kuin 41 a §:ssä tarkoitetuille riistanisäkkäille) taikka 41 d §:n (poikkeuslupa riistaeläimen tai rauhoittamattoman linnun pesän ja munien hävittämiseen) nojalla annetusta päätöksestä 70 euroa.*
 8. Metsästyslain 41 §:n 3 momentin (lupa poiketa metsästyslain 32 §:ssä säädetyistä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksista, 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista, 34 §:n nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksistä, 34 a §:n 1 momentin nojalla annetun asetuksen kiellosta ja 35 §:ssä säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä sekä 51 §:n 1 momentissa säädetystä koiran kiinnipitovelvollisuudesta) ja 49 a §:n (lupa poiketa rauhoittamattoman nisäkkään pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevasta kiellosta) nojalla annetusta kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käyttöä koskevasta päätöksestä 70 euroa.
 9. Metsästyslain 41 a §:n 3 momentin (ns. kannanhoidolliset poikkeusluvat sudelle, karhulle, saukolle tai ilvekselle) ja 41 b §:n 2 momentin (lupa poiketa tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen muiden kuin rauhoittamattomien lintujen pienien määrien tappamiseksi, pyydystämiseksi, hallussa pitämiseksi tai muutoin asiallisen hyötykäytön mahdollistamiseksi) nojalla annetusta päätöksestä 200 euroa.
 10. Metsästyslain 41 §:n 3 momentin nojalla annetusta pysyvästi ja pitkäaikaisesti liikuntarajoitteista koskevasta päätöksestä 80 euroa.

*Jos kohdassa 7. tarkoitetussa eläimen pyydystämistä tai tappamista koskevassa lupa- tai hyväksymispäätöksessä tehdään samalla päätös myös kiellettyjen pyyntivälineiden ja pyyntimenetelmien käytöstä, siitä ei peritä erillistä maksua.

Lupapäätökset maksetaan maksulinkin kautta (sähköinen päätös) tai päätöksen mukana tulevalla laskulla. 

Hirvieläinten pyyntilupamaksut

Metsästyslain 26 §:ssä tarkoitetusta hirvieläimen pyyntiluvasta on suoritettava maksu (pyyntilupamaksu) valtiolle. Pyyntilupamaksu suoritetaan kultakin kaadetulta hirvieläimeltä. Luvan saajan on suoritettava pyyntilupamaksu viimeistään seitsemän päivän kuluttua hirvieläimen metsästyskauden päättymisestä sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Pyyntilupamaksun suuruus on:

  1. aikuisesta hirvestä 120 euroa;
  2. hirvenvasasta 50 euroa;
  3. aikuisesta kuusipeurasta, saksanhirvestä, japaninpeurasta, valkohäntäpeurasta ja metsäpeurasta 17 euroa;
  4. kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran, valkohäntäpeuran ja metsäpeuran vasasta 8 euroa.

Pyyntilupamaksuina kertyvät varat käytetään ensi sijassa hirvieläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisestä ja korvaamisesta aiheutuviin menoihin. Lisäksi varoja voidaan käyttää hirvieläinkantojen seurannasta ja hirvieläinten tutkimuksesta aiheutuviin menoihin.

(Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta 4 § ja 6 §)