Siirry sisältöön

Riistaeläimen ja rauhoittamattoman eläimen häiritseminen

Hae lupaa Oma riista -palvelussa:

Piirros, jossa metsästäjä puhaltaa metsästystorveen ja eläin juoksee metsään jättäen lumeen jäljet.

Poikkeaminen rauhoituksesta

Suomen riistakeskus voi myös muulloin kuin 37 §:n nojalla säädettynä rauhoitusaikana myöntää poikkeusluvan 41 a §:n 1 momentissa, 41 b §:n 1 momentissa ja 41 c §:n säädetyin edellytyksin riistaeläimen tai rauhoittamattoman eläimen häiritsemiseen. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajankohdista, jolloin 37 §:n mukaisesta rauhoituksesta voidaan poiketa.

Poikkeaminen muista kielloista tai rajoituksista

Suomen riistakeskus voi 41 a §:n 1 momentissa, 41 b §:n 1 momentissa sekä 41 c §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myöntää luvan myös poiketa 32 §:ssä säädetyistä moottorikäyttöisten kulkuneuvojen käytön rajoituksista, 33 §:ssä säädetyistä pyyntivälineitä ja pyyntimenetelmiä koskevista kielloista, 34 §:n nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen säännöksistä ja 35 §:ssä säädetyistä metsästysaseen kuljettamista koskevista säännöksistä sekä 51 §:n 1 momentissa säädetystä koiran kiinnipitovelvollisuudesta.

Hakemus

Hakemuksessa on mainittava poikkeusluvan kohteena oleva eläinlaji ja häirittävien yksilöiden määrä, jos kyseessä on tietyn yksilön tai tiettyjen yksilöiden häiritseminen.

Jos hakemus koskee poikkeuslupaa kiellettyjen pyyntivälineiden tai -menetelmien käyttöön, hakijan on esitettävä hakemuksessaan syy, jonka vuoksi pyynnissä tarvitaan kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää. Hakemus kielletyn välineen tai menetelmän käyttämiseen voidaan käsitellä yhdessä eläimen häiritsemistä koskevan poikkeusluvan kanssa.

Suomen riistakeskus voi vaatia, että hakijan on liitettävä riistaeläimiä koskevaan poikkeuslupahakemukseensa selvitys metsästysoikeudesta alueella, jolle lupaa haetaan.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat