Siirry sisältöön

Suurpedot, saukko, hylkeet, euroopanmajava, hilleri, näätä, metsäjänis

Oma riista logo
Suurpetojen ja muiden ML 41 a §:ssä mainittujen lajien poikkeusluvat haetaan Oma riista -palvelusta. Hakemus jätetään yksityishenkilön näkymästä Luvat-valikosta.

Oma riista -lupahakuohje (pdf)


Vahinkoperusteiset poikkeusluvat

Hae lupaa Oma riista -palvelussa:

Rusakko ja Oma riista logo

Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä päätös haittaa lajin suotuisan suojelutason säilyttämistä lajin luontaisella levinneisyysalueella, 41 §:ssä tarkoitettu poikkeuslupa voidaan myöntää ahman, suden, karhun, saukon, ilveksen, euroopanmajavan, hallin, kirjohylkeen, itämeren norpan, hillerin, näädän ja metsäjäniksen pyydystämiseen tai tappamiseen jostakin seuraavista syistä:

  • Luonnonvaraisen eläimistön tai kasviston säilyttäminen.
  • Viljelmille, karjankasvatukselle, metsätaloudelle, kalataloudelle, porotaloudelle, vesistölle tai muulle omaisuudelle aiheutuvan erityisen merkittävän vahingon ehkäiseminen.
  • Kansanterveyden, yleisen turvallisuuden tai muun erittäin tärkeän yleisen edun kannalta pakottava syy, mukaan lukien taloudelliset ja sosiaaliset syyt, sekä jos poikkeamisesta on ensisijaisen merkittävää hyötyä ympäristölle.
  • Näiden lajien tutkimus-, koulutus-, uudelleensijoittamis- ja istuttamistarkoitus tai eläintautien ehkäiseminen.

Poikkeusluvan nojalla saaliiksi saatu susi, karhu, saukko, ilves ja ahma kuuluvat valtiolle ja ne on toimitettava riistaeläimiä tutkivalle laitokselle. Tutkimuslaitoksen tulee hävittää riistaeläin, luovuttaa se yleishyödylliseen tarkoitukseen tai myydä valtion lukuun.

Jos luvan hakeminen Oma riista -palvelussa ei ole mahdollista, lupaa voi hakea myös lomakkeella.

Poikkeusluvan hakemuslomake 41 a § vahinkoperusteinen (doc)
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 a § vahinkoperusteinen (odt)
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 a § vahinkoperusteinen (pdf)

Kannanhoidolliset poikkeusluvat

Hae lupaa Oma riista -palvelussa:

Piirros karhustaPiirros ilveksestä

Sutta, karhua, saukkoa ja ilvestä koskeva poikkeuslupa voidaan myöntää myös tarkoin valvotuissa oloissa valikoiden ja rajoitetusti tiettyjen yksilöiden pyydystämiseksi tai tappamiseksi. Näin tarkoitettu rauhoituksesta poikkeaminen voidaan järjestää poronhoitoalueella myös maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa määritellyn alueellisen kiintiön nojalla. Tällöin valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kiintiön myöntämisen edellytyksistä ja alueellisen kiintiön nojalla saadun saaliin ilmoittamisesta. Lisäksi Suomen riistakeskus vastaa alueellisen kiintiön nojalla sallitun rauhoituksesta poikkeamisen seurannasta. (Metsästyslaki 41 a §)

Alueellinen kiintiö on käytössä karhun metsästyksessä poronhoitoalueella.

Jos luvan hakeminen Oma riista -palvelussa ei ole mahdollista, lupaa voi hakea myös lomakkeella.

Poikkeusluvan hakemuslomake 41 a § kannanhoidollinen (doc)
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 a § kannanhoidollinen (odt)
Poikkeusluvan hakemuslomake 41 a § kannanhoidollinen (pdf)

Valtuutus poikkeusluvan hakemiseen ja lunastamiseen

Valtakirja ja metsästyslupa (doc)

Valtakirja ja metsästyslupa (pdf)

Liite suurpetoja koskevaan poikkeuslupahakemukseen.

Lupamaksut

Lupapäätösten hinnat